upadłość konsumencka komu przysługuje

Upadłość konsumencka to procedura, która umożliwia osobom fizycznym pozbycie się długu w sposób uregulowany prawnie. Jest to jedna z najczęściej stosowanych form postępowania upadłościowego, a jej celem jest umożliwienie zadłużonemu konsumentowi odnowienia swojej sytuacji finansowej i rozpoczęcia na nowo życia bez długów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, komu przysługuje upadłość konsumencka, obrządkowi i procedurze, które trzeba przejść, by ubiegać się o takie postępowanie.

Spis Treści

1. Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces pozwalający osobie zadłużonej na rozwiązanie swojego problemu finansowego poprzez ustanowienie układu z wierzycielami lub także poprzez całkowite uniknięcie płacenia długów na rzecz nich. Jak działa proces upadłości konsumenckiej? Przedstawiamy to poniżej.

Fazy procesu upadłości konsumenckiej:

 • 1. Postępowanie przed upadłościowe: Osoba zadłużona przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką powinna postarać się uregulować swoje zobowiązania wobec wierzycieli. W tym celu może skorzystać z różnych narzędzi, takich jak np. restrukturyzacja zobowiązań czy oddłużanie społeczne.
 • 2. Upadłość konsumencka: W przypadku, gdy nie uda się uregulować długów, a sytuacja finansowa nadal pozostaje trudna, należy przejść do kolejnego etapu, czyli upadłości konsumenckiej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu.
 • 3. Upadłość zakończona sukcesem lub niepowodzeniem: W przypadku ustanowienia układu z wierzycielami, upadłość uważa się za zakończoną sukcesem. Natomiast w przypadku niezawarcia układu, upadłość kończy się decyzją o jej umorzeniu lub ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.
 • 4. Po upadłości: Po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej, osoba zadłużona ma szansę na nowy start. Mogą skorzystać z różnych narzędzi mających na celu rehabilitację finansową, takich jak warsztaty z zakresu zarządzania finansami czy specjalne programy wspierające w znalezieniu zatrudnienia.

Dzięki upadłości konsumenckiej osoba zadłużona może znaleźć wyjście z trudnej sytuacji finansowej, jednakże nie jest to proces łatwy i wymaga dużo determinacji oraz odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania procedur prawnych. Korzystanie z pomocy specjalisty zwiększa szansę na sukces w procesie.

2. Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Konsumencka upadłość ma na celu pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej poprzez umożliwienie im uregulowania długów i rozpoczęcia na nowo ich życia. Czy jednak każdy może z niej skorzystać? O tym opowiemy w tym artykule.

Właściwie każdy, kto posiada swój majątek i ma problemy z regulowaniem długów, może ubiegać się o upadłość konsumencką. Nie ma jednak możliwości skorzystania z niej przez przedsiębiorców, firm oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku upadłości konsumenckiej należy również pamiętać o spełnieniu określonych warunków. Należy mieć polskie obywatelstwo lub pobyt stały, a także nie posiadanie innej otwartej procedury upadłościowej. Istotnym kryterium jest także kwota długu, która nie może być wyższa niż 150 000 zł.

Warto również podkreślić, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla każdego. Zanim podejmiemy decyzję o wdrożeniu jej do naszej sytuacji finansowej, warto zastanowić się nad innymi możliwościami, takimi jak restrukturyzacja zadłużenia czy konsolidacja. W przypadku braku stałego dochodu, takie rozwiązania są często korzystniejsze i mogą uratować nam sytuację finansową.

3. Jakie są wymagania, by zostać uznany za upadłego konsumenckiego?

Zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym i naprawczym, aby zostać uznany za upadłego konsumenckiego, należy spełnić następujące wymagania:

 • Mieć co najmniej dwóch wierzycieli
 • Nie prowadzić działalności gospodarczej
 • Nie być w stanie spłacić swoich zobowiązań, zarówno bieżących, jak i przyszłych
 • Niezmienność sytuacji finansowej (tj. brak możliwości poprawy sytuacji finansowej np. poprzez uzyskanie lepiej płatnej pracy)

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych wymagań, upadłość konsumencka może być jedynym wyjściem dla osoby, która nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi długami.

Przed rozpoczęciem procedury upadłościowej, konieczna jest weryfikacja, czy dany konsument spełnia wymagania ustawowe i czy jest to dla niego najlepsze rozwiązanie. Dlatego też zawsze warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym, który pomoże w podjęciu właściwej decyzji.

W procesie upadłościowym konsumenckim, osoba upadła zobowiązana jest do wyznaczenia masy upadłości, która składa się z jej majątku. Następnie, zgodnie z prawem, zostanie on podzielony między wierzycieli. Po zakończeniu postępowania, upadły konsumencki ma szansę na rozpoczęcie życia od nowa i uniknięcie dalszej spirali zadłużenia.

4. Jakie długi mogą być objęte upadłością konsumencką?

Upadłość konsumencka jest sposobem na rozwiązanie sytuacji finansowej dla konsumentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednym ze sposobów, jakie oferuje upadłość konsumencka, jest zwolnienie z długów, które są nie do spłacenia. Warto zwrócić uwagę na to, jakie rodzaje długów objęte są tym procesem.

W sprawie upadłości konsumenckiej można ubiegać się o umorzenie długów wobec wielu wierzycieli, w tym:

 • Karty kredytowej
 • Pożyczek bankowych
 • Pożyczek społecznościowych
 • Kredytów hipotecznych
 • Kredytów samochodowych

Należy pamiętać, że od kwoty długu zależy możliwość umorzenia długu w wyniku upadłości konsumenckiej. Długi, których kwota przekracza określone progi są niestety wykluczone z możliwości likwidacji w wyniku tego procesu.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest skutecznym sposobem na poradzenie sobie z trudnymi finansowymi problemami. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie długi będą uprawnione do zwolnienia w wyniku procesu upadłości konsumenckiej. Dlatego warto wcześniej skonsultować swój przypadek ze specjalistą w dziedzinie prawa upadłościowego, który dobierze odpowiednie rozwiązania.

5. Jakie korzyści płyną z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Kiedy kryzys finansowy uderza w naszą kieszeń, upadłość konsumencka jest jednym z rozwiązań, które warto rozważyć. Nie tylko umożliwia ona szybkie i skuteczne zredukowanie zadłużenia, ale również przynosi wiele innych korzyści dla byłego dłużnika. Poniżej przedstawiamy pięć najbardziej znaczących z nich.

1. Uzyskanie pełnego zwolnienia z długów

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza automatyczne umorzenie zobowiązań dłużnika, przypadających na tzw. masę upadłościową. W ten sposób osoba zadłużona zostaje zwolniona ze spłaty większości swojego zadłużenia, a zobowiązania te przestają być egzekwowalne przez wierzycieli.

2. Chronienie majątku

Upadłość konsumencka umożliwia również ochronę majątku przed jego egzekucją przez wierzycieli. W momencie ogłoszenia upadłości, wszystkie majątkowe sprawy dłużnika zostają wgrane do masy upadłościowej, co powoduje, że dłużnik nie może już być pozbawiony składek przez wierzycieli.

3. Poprawa swojego statusu finansowego

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej otrzymuje się szansę na poprawienie swojego statusu finansowego, zwłaszcza jeśli poprzednia sytuacja była bardzo trudna. Dwa lata po zakończeniu procedury można zacząć aplikować o nowe kredyty i pożyczki, co z pewnością ułatwi powrót do normalnego życia.

4. Opanowanie sytuacji finansowej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na uporanie się z nieprzyjemnymi zobowiązaniami i otwiera nowy rozdział na zdrowym i stabilnym gruncie finansowym. Kiedy już wszystko zostanie uregulowane, można poczuć ulgę oraz zaczynać myśleć o nowych projektach i inwestycjach bez bogactwa problemów finansowych, które wcześniej były przeszkodą.

6. Jakie są obowiązki upadłego konsumenckiego?

Upadły konsumencki ma kilka obowiązków, które musi spełnić podczas procesu upadłościowego. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

1. Współpraca z kuratorem

 • Upadły konsumencki ma obowiązek współpracować z kuratorem, który jest przypisany do jego sprawy. Kurator jest osobą wyznaczoną przez sąd, która ma za zadanie pomóc upadłemu w zachowaniu praw i ochronie jego interesów.
 • Upadły konsumencki musi udostępnić kuratorowi wszystkie potrzebne dokumenty i informacje, związane z jego majątkiem i zobowiązaniami.

2. Zgłoszenie wierzytelności

 • Upadły konsumencki ma obowiązek zgłosić wszystkie swoje wierzytelności do sądu w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia upadłości.
 • Wierzytelności muszą być zgłoszone na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej sądu.

3. Zachowanie majątku

 • Upadły konsumencki musi zachować swoje mienie w stanie nienaruszonym. Nie może rozporządzać swoim majątkiem bez zgody kuratora lub sądu.
 • Jeśli upadły konsumencki posiada nieruchomości lub ruchomości, które zostały zabezpieczone przez wierzycieli, musi te zabezpieczenia przestrzegać.

4. Wykonanie planu spłaty

 • Upadły konsumencki ma obowiązek wykonać plan spłaty, który został zatwierdzony przez sąd.
 • Plan spłaty określa, jakie kwoty i w jakim czasie upadły konsumencki będzie spłacał swoje wierzytelności.

7. Jaka jest procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest procesem skomplikowanym, ale niepowodzenie w uzyskaniu tej formy ochrony przed wierzycielami może prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak przebiega ten proces. Poniżej znajdziesz szczegółową procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce.

1. Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku do sądu. Wniosek ten powinien obejmować opis sytuacji finansowej konsumenta i listę jego wierzycieli, wraz z kwotami, które należy zapłacić. Wniosek ten należy złożyć w sądzie, w miejscu zamieszkania konsumenta. Przy składaniu wniosku konieczne jest udokumentowanie sytuacji finansowej, w tym listy wierzycieli i ich kwot.

2. Po złożeniu wniosku sąd musi przeprowadzić postępowanie kontrolne i zbadać sytuację finansową konsumenta. Celem tego postępowania jest ustalenie, czy konsument faktycznie jest niewypłacalny, czyli nie jest w stanie spłacić swoich długów. Sąd może także zobowiązać konsumenta do podjęcia próby negocjacji z wierzycielami w celu uzyskania umorzenia długów lub zawarcia ugody.

3. Jeśli sąd stwierdzi, że konsument jest niewypłacalny, ogłasza upadłość konsumencką. W rzeczywistości, podjetnicy tacy jak firmy lub przedsiębiorcy może mieć upadłość likwidacyjną a nie konsumencką. Na skutek tego ogłoszenia wierzyciele są zobowiązani zakończyć wszelkie działań windykacyjnych i zwrócić wierzycielowi cześć lub całość wierzytelności.

4. Na koniec, po ogłoszeniu upadłości, konsument musi przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim musi informować sytuację majątkową syndyka między innymi o tym, jakie aktywa ma. Wśród innych obowiązków konsumenta można wymienić wykorzystanie funduszu, który został przyznany dla jego utrzymania. Po upłynięciu okresu osiemnastu miesięcy, konsument jest zwolniony z pozostałych pieniężnych wierzytelności.

Jako konsument, może nie być w stanie zakończyć procesu ogłoszenia bankructwa bez pomocy od specjalistów prawniczych. Dlatego, jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą ds. upadłości, aby uzyskać fachową pomoc i zrozumieć całość procesu.

8. Czy upadłość konsumencka zawsze prowadzi do umorzenia długów?

Często pojęcia upadłość konsumencka i umorzenie długów są mylone i utożsamiane ze sobą. Nie zawsze istnieje gwarancja na umorzenie długów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to procedura, która daje możliwość osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą, zakończenia procesu spłaty swoich zobowiązań. Niemniej jednak, ostateczna decyzja dotycząca umorzenia zaległości należy do wierzycieli, którzy mogą zdecydować o dalszym windykowaniu zadłużenia lub jego umorzeniu.

Jeśli wierzyciele zdecydują się na umorzenie długu, to istnieje możliwość, że zostanie on zniwelowany w całości lub częściowo. W przypadku braku zgody wierzycieli na umorzenie, istnieje szansa na uzyskanie korzystnego planu spłaty długu, który będzie dopasowany do sytuacji finansowej dłużnika.

Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to tylko jedno z narzędzi, które ma na celu rozwiązanie problemu z zadłużeniem. Zawsze warto poszukać alternatywnych rozwiązań i skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże w znalezieniu najlepszej drogi wyjścia z trudnej sytuacji.

9. Jakie są ograniczenia wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skomplikowanym procesem prawno-finansowym, który wiąże się z wieloma ograniczeniami dla dłużnika. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Brak możliwości uzyskania kredytu – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoba fizyczna traci zdolność kredytową na okres 5 lat. Banki nie udzielą jej żadnego kredytu, a zdolność kredytowa zaczyna być regenerowana dopiero po wygaśnięciu takiego okresu.
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – osoby, które ogłaszają upadłość konsumencką, nie mają możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej bez zgody sądu. W przypadku jej podjęcia bez odpowiedniego zezwolenia, dłużnik naraża się na sankcje karno-finansowe.

Oprócz wymienionych wyżej ograniczeń, upadłość konsumencka wiąże się także ze sporymi kosztami. Na ogłoszenie upadłości składa się bowiem wiele różnych opłat, takich jak koszty doradcy restrukturyzacyjnego czy opłaty sądowe.

Jeśli dłużnik chce uniknąć tych ograniczeń i kosztów, warto zastanowić się nad innymi formami rozwiązania problemów finansowych. Jedną z takich opcji może być chociażby negocjowanie z wierzycielem warunków spłaty długu. W przypadku niemożności takiego rozwiązania warto także zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy komornika lub doradcy finansowego.

10. Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można dalej uzyskiwać kredyty?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej życie finansowe staje się skomplikowane i problematyczne. Osoba ogłaszająca bankructwo musi spełnić wiele warunków, by odzyskać stan finansów sprzed upadłości. Jednym z pytań, na które musi odpowiedzieć, jest to, czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można dalej uzyskać kredyty.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji na ten temat:

 • Upadłość konsumencka wpisuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym i będzie widoczna przez siedem lat;
 • Banki, instytucje finansowe oraz firmy pożyczkowe mają dostęp do KRS i dzięki temu będą wiedzieć o upadłości;
 • Zwykle po ogłoszeniu upadłości nie jest możliwe uzyskanie kredytu, jednak w sytuacji, gdy dłużnik spłaci swoje zobowiązania w całości, może ubiegać się o kredyt;
 • W takiej sytuacji banki z pewnością będą podejrzliwe i zaostrzą wymagania.

Osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, powinna skupić się na spłacie zobowiązań i poprawie swojego zdolności kredytowej, a nie na staraniach o kolejne kredyty. Najważniejszym celem po upadłości jest uzyskanie stabilnej sytuacji finansowej, a nie skupianie się na nowych zobowiązaniach.

Podsumowując, po ogłoszenia upadłości konsumenckiej bardzo trudno jest uzyskać kredyt. Warto zamiast tego skupić się na spłacie zobowiązań i poprawie swojej zdolności kredytowej. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który pomoże w rozwiązaniu problemów finansowych.

11. Jak długo trwa proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej z pewnością jest jednym ze sposobów na rozwiązanie trudnej sytuacji materialnej dla niektórych osób w Polsce. To jednak złożony proces, którego czas trwania jest uzależniony od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy kilka faktów związanych z trwaniem procedury upadłości konsumenckiej.

Długość trwania procesu upadłości konsumenckiej nie jest stała i możemy mówić tutaj jedynie o okresach szacunkowych. Z reguły cały proces trwa około 2-3 miesięcy, jednak może to zależeć od wielu czynników, takich jak ilość wierzycieli, poważność sytuacji dłużnika, skomplikowanie sprawy oraz udział dłużnika w procesie.

W procesie-upadłości-konsumenckiej-wazna jest rola syndyka. To on odpowiada za całokształt prowadzonej sprawy. Najpierw musi on przeanalizować sytuację finansową dłużnika oraz zobowiązania, które ma do wierzycieli. Następnie opracowuje indywidualny plan spłaty długu zgodny z zasadami postępowania uregulowanymi w ustawie.

Proces-upadłości-konsumenckiej zakończony jest przez postanowienie Sądu, które uchyla zobowiązania dłużnika wobec wierzycieli, jednocześnie zapewniając możliwość spłaty w przyszłości swojego długu. Dłużnik może wtedy zacząć od nowa odzyskiwać wolność finansową, zaczynając regularną spłatę długu zgodnie ze swoim harmonogramem.

12. Jakie są koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

Jeśli zastanawiasz się, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem, najprawdopodobniej interesuje cię również, jakie koszty będą z nią związane. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Najważniejszym kosztem, jaki ponosimy w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, jest opłata sądowa. W 2021 roku wynosi ona 600 zł. Można ją jednak rozłożyć na raty.

Ponadto, warto wziąć pod uwagę koszty związane z prowadzeniem sprawy przez radcę prawnego lub adwokata. Wynagrodzenie dla jednego z takich specjalistów wynosi zwykle od 3 do 5 tysięcy złotych, choć oczywiście może się różnić w zależności od wielu czynników.

Inny koszt, jaki musimy brać pod uwagę, to koszty postępowania egzekucyjnego. Należy pamiętać, że w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zobowiązania zostaną umorzone jedynie do wysokości majątku dłużnika, który zostanie sprzedany w postępowaniu. Jeśli jednak Twoje zobowiązania przewyższają wartość Twojego majątku, może się okazać, że zostaniesz wciąż obciążony długami po zakończeniu postępowania.

Na koniec warto dodać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się nie tylko z kosztami finansowymi, ale także z pewnymi ograniczeniami. Po ogłoszeniu takiej upadłości, nie możemy na przykład prowadzić działalności gospodarczej bez zgody sądu. Musimy również wykonywać zawody, które nie wymagają wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

13. Czy jest możliwe uniknięcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Unikanie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest ciężkim wyzwaniem, jednak z pewnymi krokami i decyzjami finansowymi ta możliwość jest realna.

Zawarcie porozumienia z wierzycielami: Ważne jest, aby kontaktować się z wierzycielami, a nie unikać ich. Możliwe jest zawarcie porozumienia z wierzycielami w celu uregulowania długów, na przykład poprzez zmianę harmonogramu płatności lub obniżenie oprocentowania.

Poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu: Jeśli kliencki dochód jest niski, istnieje możliwość znalezienia dodatkowych źródeł dochodów. Opcje obejmują dodatkową pracę, sprzedaż przedmiotów niepotrzebnych lub zmianę stylu życia, aby zaoszczędzić na wydatkach.

Przeciwstawienie się zaproszeniom do kredytowych: Ważne jest, aby zrozumieć, że zaproszenie do uzyskania kredytu może prowadzić do dalszej spirali długu. Zdecydowanie odmówienie lub ograniczenie ilości kredytów, które posiadamy, zapobiegnie pogłębianiu problemów finansowych.

Uzyskanie pomocy doradcy finansowego: Skonsultowanie szczegółów finansowych z ekspertem może pomóc w znalezieniu rozwiązań, które pomogą uniknąć upadłości konsumenckiej. Doradca finansowy może pomóc w zarządzaniu budżetem, negocjowaniu z wierzycielami i innych kwestiach związanych z oszczędnością.

14. Czy warto zdecydować się na upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to nierzadko rozwiązanie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Choć decyzja o ogłoszeniu upadłości nie jest łatwa, może ona pomóc w rozwiązaniu problemów i odzyskaniu stabilności finansowej. Warto jednak dokładnie rozważyć zalety i wady takiego kroku.

Zalety upadłości konsumenckiej

 • Możliwość spłacenia długów w sposób kontrolowany i zgodny z możliwościami finansowymi
 • Zawieszenie procesów egzekucyjnych i windykacyjnych
 • Ochrona majątku przed wierzycielami
 • Odciążenie psychiczne i emocjonalne

Wady upadłości konsumenckiej

 • Bardzo negatywny wpływ na zdolność kredytową przez kilka lat
 • Możliwość utraty niektórych dóbr materialnych
 • Wymóg spłaty części długu, jeśli sytuacja finansowa na to pozwala
 • Koszt całego procesu i wraz z tym potrzeba skorzystania z usług adwokata lub syndyka

Kogo dotyczy upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osoby fizyczne, które mają problemy z płaceniem bieżących zobowiązań i nie są w stanie wyjść z długu w inny sposób. Warunkiem jest jednak uzyskanie decyzji o niezdolności do spłaty, która stwierdza, że dłużnik faktycznie nie ma możliwości spłaty swych długów wobec wierzycieli.

Podsumowanie

Ostateczna decyzja o upadłości konsumenckiej powinna być podjęta po dokładnym zapoznaniu się z wadami i zaletami takiego rozwiązania. Wyjście z długów może okazać się pomocne, ale również kosztowne, skomplikowane i długotrwałe. Warto się zastanowić nie tylko nad obecną sytuacją, ale i nad tym, co będzie po procesie upadłości.

15. Jakie konsekwencje dla przyszłych działań gospodarczych może mieć ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej są różne i zależą od konkretnych okoliczności. Poniżej przedstawione zostały najczęściej występujące skutki:

 • Ograniczenia w dostępie do kredytów i pożyczek – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej trudniej jest otrzymać kredyt lub pożyczkę. Potrzeba na to czasu, aby udowodnić, że mamy uregulowane zobowiązania.
 • Mniejsze szanse na uzyskanie pracy – upadłość konsumencka może wpłynąć negatywnie na zdolność do uzyskania pracy. Niektórzy pracodawcy podejmują decyzję o niezatrudnianiu osób, które ogłosiły upadłość konsumencką, uznając, że jest to zbyt duże ryzyko.
 • Zmiany w życiu codziennym – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zmienić się musi styl życia, bo nie da się już żyć na kredyt. Należy przejść na oszczędny tryb życia i nauczyć się planować wydatki.
 • Zmiana zachowania – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wiele osób zmienia swoje podejście do kupowania. Często kontakt z doradcami finansowymi i specjalistami z obszaru zarządzania finansami prowadzi do odmiennych wyborów i działań.

FAQ

Q: What is „upadłość konsumencka”?

A: „Upadłość konsumencka” is a legal process in Poland that allows individuals who are in financial distress to obtain relief from overwhelming debt. It provides a fresh start for individuals and a chance to rebuild their financial situation.

Q: Who can apply for „upadłość konsumencka”?

A: Any individual who is unable to pay their debts as they become due and whose financial situation is unlikely to improve can apply for „upadłość konsumencka”. This includes individuals who are at risk of bankruptcy, have significant debt, and cannot repay their creditors.

Q: What debts are covered by „upadłość konsumencka”?

A: All types of debt are covered by „upadłość konsumencka”, including loans, credit cards, medical bills, and other consumer debts.

Q: Are there any specific requirements for filing for „upadłość konsumencka”?

A: In order to file for „upadłość konsumencka”, individuals must meet certain requirements, including being a Polish citizen or resident, being over 18 years old, and having a verifiable source of income.

Q: How does „upadłość konsumencka” work?

A: „Upadłość konsumencka” begins with the filing of a petition in court. The court will appoint a trustee who will oversee the process. The debtor will have to disclose all of their assets and debts, and the trustee will work with the debtor and their creditors to develop a repayment plan. Once approved, the debtor will make payments according to the plan for a period of three to five years. At the end of this period, the debtor will be released from their remaining debts.

Q: How does „upadłość konsumencka” affect the debtor’s credit score?

A: „Upadłość konsumencka” will impact the debtor’s credit score negatively. It will remain on their credit report for up to six years, making it difficult to obtain credit in the future. However, it also allows the debtor to start fresh and rebuild their credit score over time.

Q: What are the benefits of „upadłość konsumencka”?

A: „Upadłość konsumencka” provides individuals with relief from overwhelming debt, protects them from legal actions and collections, and allows them to develop a repayment plan that fits their financial situation. It also provides a fresh start, allowing individuals to rebuild their finances over time.

Podsumowując, upadłość konsumencka stanowi skuteczną metodę rozwiązania trudnych sytuacji finansowych dla osób fizycznych. Choć ten proces nie jest łatwy i wymaga solidnej wiedzy i doświadczenia, to może stanowić wyjście z opresji i otworzyć przed Tobą nowe możliwości. Jak widać, upadłość konsumencka przysługuje szerokiemu gronu ludzi, a jej wniosek składać można w wielu sytuacjach. Warto jednak pamiętać, że w celu uzyskania pomocy w tym zakresie dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą ci przejść przez ten proces sprawnie i uczciwie. Dzięki temu, będziesz miał pewność, że Twój wniosek o upadłość konsumencką zostanie rozpatrzony z należytą uwagą i otrzymasz od niej realne korzyści.

Scroll to Top