upadłość konsumencka z zachowaniem majątku

Upadłość konsumencka z zachowaniem majątku to temat, który w ostatnim czasie zyskał na popularności wśród Polaków. Wprowadzone w 2015 roku przepisy umożliwiają osobom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej skorzystanie z tego rodzaju rozwiązania, bez konieczności utraty posiadanych przez nich składników majątku. Dzięki temu osoby zadłużone mają możliwość rozwiązania swoich problemów w sposób skuteczny i bezpieczny dla ich sytuacji materialnej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom działania upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku oraz omówimy najważniejsze kwestie z nią związane.

Spis Treści

1. Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to proces, który może pomóc osobom z nadmiernymi długami, które nie są w stanie ich spłacać. Proces ten jest skierowany do osób fizycznych, które prowadzą działalność poza sektorem gospodarczym i mają problemy z uzyskaniem osiągalnej wysokości dochodów, by spłacić swoje długi w formie umów zawieranych z wierzycielami.

Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką, osoba ta musi spełnić pewne wymagania, takie jak: brak możliwości spłaty długów w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia upadłości, brak odsetek i nowych zobowiązań wobec wierzycieli na co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem procesu oraz brak prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu.

W przypadku rozpoczęcia procesu upadłości konsumenckiej, każdy wierzyciel osoby upadającej zostaje powiadomiony o rozpoczęciu procesu i ma możliwość zgłoszenia swojego roszczenia. Osoba upadająca składa w sądzie wniosek o upadłość konsumencką, a sąd ustanawia kuratora, który odpowiada za zarządzanie jej majątkiem. Wierzyciele dokonują uzgodnień z kuratorem w celu uzyskania spłaty swoich długów.

Korzyścią upadłości konsumenckiej jest to, że po spłaceniu określonej części długów, zostają one umorzone, a osoba upadająca może zacząć od nowa bez obciążających ją zobowiązań finansowych. Jednak proces upadłości konsumenckiej jest długotrwały i wymaga od osoby upadającej pracy z kuratorem i wierzycielami oraz przejścia przez pewien trudny okres finansowy.

2. Czy warto zdecydować się na upadłość konsumencką?

Podstawowe informacje o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to proces, w którym osoba fizyczna niewypłacalna postępuje zgodnie z wymaganiami ustawowymi, aby dokonać restrukturyzacji swojego zadłużenia lub po prostu pozbyć się długów, jeśli nie ma możliwości spłaty zobowiązań. W Polsce procedura ta została wprowadzona w 2009 roku i od tego czasu zyskuje na popularności. Kwestią podejmowania decyzji o upadłości konsumenckiej warto się zastanowić, ponieważ ma to wiele konsekwencji.

Zalety upadłości konsumenckiej

 • Pozwala na uregulowanie długów
 • Zapewnia ochronę przed wierzycielami
 • Umożliwia rozpoczęcie nowej drogi życiowej z czystą kartą kredytową

Wady upadłości konsumenckiej

 • Znaczne ograniczenie kredytów i pożyczek na przyszłość
 • Możliwość utraty majątku, w tym nieruchomości
 • Wysokie koszty związane z prowadzeniem procedury upadłościowej

Podsumowanie

Podjęcie decyzji o upadłości konsumenckiej to poważna kwestia, która wymaga dokładnego zastanowienia się nad wszelkimi konsekwencjami. Warto wziąć pod uwagę zarówno korzyści, jak i zagrożenia związane z tą procedurą. Jeśli mamy poważne trudności finansowe i brak możliwości spłaty długów, upadłość konsumencka może być dobrym rozwiązaniem dla naszej sytuacji finansowej.

3. Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

Konsekwencje złożenia wniosku o upadłość konsumencką są istotne i powinny być dokładnie rozpatrzone przed podjęciem decyzji. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących tego tematu.

1. Skutki finansowe

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową na przyszłość. Po ogłoszeniu upadłości Twoje konto bankowe może zostać zamrożone, a majątek zlicytowany. Jednak złożenie wniosku o upadłość konsumencką może również pomóc Ci uregulować Twoje długi i uregulować zaległe płatności.

2. Skutki emocjonalne

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką może być bardzo trudne emocjonalnie. Może to oznaczać dla Ciebie porzucenie części swojego majątku, a nawet szukanie innego miejsca do życia. Warto przed podjęciem decyzji omówić ją z rodziną lub bliskimi, aby uzyskać ich wsparcie emocjonalne.

3. Skutki dla pracodawcy

Może się okazać, że złożenie wniosku o upadłość konsumencką wpłynie negatywnie na pracodawcę. Jeśli white-collar job wymaga od pracowników wykazania się zaufaniem i dojrzałością finansową, wniosek o upadłość może negatywnie wpłynąć na wynik Twojego procesu rekrutacyjnego.

4. Skutki dla przyszłych zobowiązań

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką może wpłynąć na Twoją zdolność do uzyskania kredytów lub pożyczek w przyszłości. Będziesz musiał udowodnić instytucjom finansowym, że jesteś w stanie spłacać swoje zobowiązania i wykazać, że jesteś odpowiedzialny kredytobiorca. Upadłość konsumencka może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową na przyszłość.

4. Czym jest upadłość konsumencka z zachowaniem majątku?

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala na restrukturyzację długów przez konsumentów posiadających zadłużenie. W Polsce, upadłość konsumencka z zachowaniem majątku, jest jedną z form postępowania w ramach upadłości konsumenckiej.

Jeśli dłużnik składa wniosek o ogłoszenia upadłości, sąd może umorzyć jego długi lub zatwierdzić spłatę długów w ramach planu restrukturyzacyjnego. Tego rodzaju postępowanie jest charakterystyczne dla upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku. W wyniku tego postępowania, konsument nie jest pozbawiany swojego majątku, a jednocześnie ma możliwość uregulowania swoich zobowiązań.

Plan restrukturyzacyjny, w wyniku którego konsument spłaca swoje długi składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności, sąd wyznacza egzekutora, który zajmuje się kontrolą finansów dłużnika. Następnie, na podstawie analizy sytuacji finansowej, podejmowane są kroki, mające na celu zredukowanie zadłużenia na tyle, aby konsument mógł spłacić swoje długi w ramach ustalonego planu.

Warto podkreślić że w przypadku upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku dotyczy dłużników posiadających zadłużenie wynikłe z umów cywilnoprawnych, w tym umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjne i inne. W ramach takiego postępowania, można uniknąć kosztownego sprzedania posiadanej nieruchomości, co nierzadko jest jedynym tarapem na drodze do poradzenia sobie z długami.

5. Kto może skorzystać z takiej formy upadłości?

Oto, kto może skorzystać z formy upadłości:

1. Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, w szczególności ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą na dużą skalę, często korzystają z formy upadłości. W Polsce na ogół mówi się o upadłości konsumenckiej, ale istnieją także inne formy upadłości, takie jak upadłość układowa czy likwidacyjna, które mogą być dobrym rozwiązaniem w przypadku kłopotów finansowych.

2. Osoby fizyczne

Osoby fizyczne również mogą skorzystać z formy upadłości, ale muszą spełnić pewne wymagania. Przede wszystkim muszą mieć duże długi, których nie są w stanie spłacić z własnych środków. Ważne jest również to, żeby nie posiadały większych środków na koncie bankowym i nie miały żadnej nieruchomości.

3. Spółki prawa cywilnego

Spółki prawa cywilnego również mogą wystąpić o upadłość, ale powinny działać zgodnie z odpowiednimi przepisami. W konkretnych przypadkach, na przykład gdy spółka ma duży deficyt na koncie, upadłość może być dobrym rozwiązaniem.

4. Spółki kapitałowe

Ostatnią grupą, która może skorzystać z formy upadłości, są spółki kapitałowe. W przypadku spółek kapitałowych istnieją różne typy upadłości, w zależności od sytuacji finansowej spółki. Może to być np. upadłość układowa, w której wierzyciele wyrażają zgodę na spłatę długów przez spółkę w sposób niestandardowy.

6. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o upadłość konsumencką z zachowaniem majątku?

Aby ubiegać się o upadłość konsumencką zachowując majątek, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • Osoba ubiegająca się o upadłość musi być osobą fizyczną – nie może to być firma czy spółka.
 • Musi mieć niezdolność do spłaty zobowiązań, co można potwierdzić orzeczeniem sądu o niezbędności przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
 • Cały majątek osoby ubiegającej się o upadłość nie może przekraczać kwoty 35 000 zł, z wyjątkiem sytuacji gdy ubiegający posiada mieszkanie, a przypadł mu udział w dziedziczeniu.
 • Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką, ze względu na zachowanie majątku, musi wykazać, że jest w stanie uregulować swoje zobowiązania do wierzycieli w ciągu 3 lat.

Ważne jest, aby w trakcie postępowania zgłosić wszelkie zobowiązania finansowe, w tym te wynikające z umów zawartych z bankami czy firmami pożyczkowymi, a także zobowiązania alimentacyjne.

Na każdym etapie postępowania warto skorzystać z porad prawnika lub doradcy majątkowego. Urządzenie wszelkich kwestii formalnych i zbieranie dokumentów przeprowadzić zgodnie z prawem, co zwiększy szansę na uzyskanie pozytywnego efektu postępowania.

Upadłość konsumencka nie zawsze jest kryzysem finansowym – może to być szansa na odzyskanie finansowej stabilizacji. Konieczne jest jednak rzetelne i sumienne podejście do całego procesu, aby zakończyć go sukcesem.

7. Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku?

Proces upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku nie jest prostym przedsięwzięciem. Poza nielicznymi wyjątkami, jakim jest rozwiązanie umowy o pracę lub choroba o charakterze długotrwałym, upadłość konsumencka z zachowaniem majątku wymaga wykazania niespłacalności długów oraz odpowiedniej procedury złożenia wniosku o upadłość.

Gdy osoba zadłużona dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie spłacić swoich długów, powinna zwrócić się do sądu o przyznanie upadłości konsumenckiej. Jednakże, jeśli dłużnik posiada znaczący majątek, w tym nieruchomości, warto wcześniej poszukać porad u adwokata lub radcy prawnego.

Jeśli jednocześnie dłużnik chce zachować posiadane mienie, powinien przedłożyć do sądu projekt planu spłat, który przedstawia sposób, w jaki ma być spłacona cała ilość długu w ciągu maksymalnie pięciu lat. Sąd, weryfikując projekt planu spłat, bierze pod uwagę m.in. realność jego wdrożenia i stosunek długu do majątku.

W przypadku rozpatrzenia wniosku pozytywnie, zobowiązania, które nie zostały opłacone w ramach planu spłat, umarzane są po jego zakończeniu. Większość długów, jakie były niespłacone przed ogłoszeniem upadłości, zostanie umorzona, ale nie dotyczy to wszelkich rodzajów zobowiązań, jak np. alimentów, zobowiązań wynikających z czynów niedozwolonych czy kar administracyjnych.

8. Kiedy następuje zwolnienie z długów?

Wśród wielu pytań, które zadają sobie osoby zadłużone, jedno z nich jest szczególnie ważne: Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W zależności od rodzaju zadłużenia i liczby zobowiązań, moment zwolnienia z długów może być różny.

W przypadku zadłużenia wynikającego z kredytu hipotecznego lub samochodowego, zwolnienie z długu może nastąpić w momencie spłaty całości zadłużenia lub jego części. W przypadku długu wynikającego z kart kredytowych lub pożyczek gotówkowych, zwolnienie może nastąpić po upływie okresu przedawnienia.

Warto zwrócić uwagę, że w Polsce istnieje też instytucja upadłości konsumenckiej. W przypadku zaległości z różnych źródeł, które przekraczają możliwości spłaty, jest to dobry sposób na rozwiązanie sytuacji finansowej. W przypadku upadłości konsumenckiej zadłużony ma prawo do zwolnienia z części lub całości zobowiązań oraz zachowania pewnych swoich dóbr.

 • Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony przez osobę fizyczną, której sytuacja finansowa uniemożliwia wypełnienie zobowiązań.
 • Przy upadłości konsumenckiej zobowiązania nie wygasają automatycznie.
 • Przy upadłości konsumenckiej zobowiązany nie musi oddawać całego swojego majątku.

9. Co dzieje się z posiadaniem samochodu lub nieruchomości podczas upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku?

Podczas procesu upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku przedmioty luksusowe, takie jak luksusowe samochody i nieruchomości, mogą być sprzedane, aby pomóc w spłacie długów. Jednak posiadanie takiego majątku nie musi oznaczać, że zostaną one sprzedane. Istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby dany przedmiot był uznany za niezbędny do codziennego życia, a zatem nie są one zbyt kosztowne dla osoby przeżywającej proces upadłości.

Oto kilka przykładów niezbędnych przedmiotów, które zwykle są uznawane za niezbędne i nie są zbyt luksusowe, aby przeżyć:

 • Podstawowe narzędzia dla swojego zawodu
 • Meble oraz sprzęt AGD
 • Pojazdy, które są wymagane do pracy lub szkoły
 • Przybory szkolne dla dzieci

Zazwyczaj nie są sprzedawane nieruchomości, takie jak mieszkania i domy, o ile ich wartość nie przewyższa kwoty zobowiązań kredytowych. Jeśli wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość, jaką osoba jest winna, może zostać rozważona sprzedaż nieruchomości w celu spłacenia długów.

Ważne jest, aby zrozumieć, że każda sytuacja jest inna, a decyzja o sprzedaży majątku zależy od indywidualnych okoliczności i wartości posiadanych przedmiotów. Jeśli masz wątpliwości co do swojego majątku i jak może on zostać wpływowy na proces upadłości, najlepiej skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych przed podjęciem jakichkolwiek działań.

10. Czy osoba będąca w trakcie upadłości konsumenckiej może prowadzić działalność gospodarczą?

Czy osoba znajdująca się w trakcie upadłości konsumenckiej będzie mogła prowadzić własną działalność gospodarczą? To jedno z częściej zadawanych pytań wśród osób, które zastanawiają się nad rozpoczęciem własnego biznesu, ale mają swoje problemy finansowe. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników.

Pierwszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że upadłość konsumencka wymaga od osoby, która się na nią decyduje, złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, co oznacza, że jej sytuacja finansowa jest zdecydowanie niekorzystna. W takiej sytuacji nie jest łatwo uzyskać finansowanie na start własnej działalności gospodarczej.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że w trakcie trwania postępowania upadłościowego osoba, która ogłosiła upadłość, jest pod szczególną ochroną praw dysponowania swoim majątkiem. Dotyczy to także prowadzenia działalności gospodarczej – można ją prowadzić jedynie pod warunkiem uzyskania zgody kuratora, który nadzoruje postępowanie upadłościowe.

Oznacza to, że osoba w trakcie upadłości konsumenckiej może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem, że uzyska na to zgodę kuratora. Warto jednak pamiętać, że kuratorzy z reguły bardzo ostrożnie podchodzą do udzielania takich zgód, ponieważ mają za zadanie ochronę majątku osoby upadłej.

11. Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas procesu upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku?

Podczas procesu upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku, bardzo łatwo popełnić błędy, które mogą zaważyć na całym procesie. W tym artykule omówimy kilka z najczęstszych błędów, jakie popełniają osoby ubiegające się o upadłość konsumencką.

1. Nieprawidłowe wypełnienie wniosku o upadłość

Najważniejszym elementem podczas ubiegania się o upadłość konsumencką jest prawidłowe wypełnienie wniosku o upadłość. Inaczej mówiąc, jeśli popełnisz błąd na wniosku, może to spowodować odrzucenie Twojego wniosku. Warto więc dokładnie zapoznać się z formularzem i wypełnić go zgodnie z instrukcją.

2. Niezgłaszanie wszystkich długów

Kolejnym błędem, jaki często popełniany, to niezgłaszanie wszystkich długów. W momencie ubiegania się o upadłość konsumencką, musisz poinformować o wszystkich swoich zobowiązaniach finansowych. Niezgłoszenie wszystkich długów skutkuje tym, że zostaniesz obciążony nimi po zakończeniu procesu upadłości.

3. Nie płacenie bieżących zobowiązań

To błąd, którego nie powinno popełnić żadne osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką. Mianowicie, jeśli nie płacisz bieżących zobowiązań, takich jak rachunki za media czy czynsz, to negatywnie wpłynie to na Twoją wiarygodność. Co więcej, brak regularnych płatności może skutkować odrzuceniem wniosku o upadłość konsumencką.

4. Nieprawidłowe postępowanie po zakończeniu procesu upadłości

Mimo że zakończenie procesu upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku oznacza, że Twoje długi zostaną umorzone, to nie oznacza to, że możesz wrócić do swoich starych nawyków. Warto pamiętać, że proces upadłości może zaważyć na Twojej historii kredytowej, dlatego ważne jest, aby po zakończeniu procesu upadłości odpowiedzialnie zarządzać swoimi finansami.

12. Co zrobić, aby uniknąć upadłości konsumenckiej?

Uniknięcie upadłości konsumenckiej to dla wielu ludzi gwarancja spokoju i stabilnego życia ekonomicznego. Często sama myśl o czymś takim może przyprawić nas o stres i niepokój, ale dobrze zaplanowana strategia i skrupulatne zachowanie się wobec swoich finansów może pomóc uniknąć tej sytuacji.

Oto kilka wskazówek, jak możesz uniknąć upadłości konsumenckiej:

 • Zacznij od zrobienia dokładnego przeglądu swoich wydatków. Warto przeanalizować, co przynosi Ci największe koszty i zastanowić się, które pozycje można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować.
 • Zrób sobie plan spłat. Dzięki niemu będziesz miał lepszy wgląd w swoją sytuację finansową i będziesz mógł skrupulatnie pilnować terminów spłat.
 • Zwiększ swoje źródła dochodu. Możesz pomyśleć o dodatkowej pracy lub o startowaniu w freelance’u, aby zwiększyć swoje przychody i mieć lepszą stabilizację finansową.

Podsumowanie:

Uniknięcie upadłości konsumenckiej to nie jest łatwe zadanie, ale zdecydowanie możliwe do osiągnięcia. Warto się zastanowić nad stosowaniem powyższych wskazówek, ponieważ mogą one pomóc w zachowaniu stabilizacji finansowej i uniknięciu pułapki zadłużenia.

13. Jakie są alternatywy dla upadłości konsumenckiej?

Konsumencka upadłość jest poważnym krokiem, który może wpłynąć na Twoją przyszłość kredytową. Jeśli nie spełniasz warunków do ogłoszenia upadłości lub po prostu nie chcesz zrobić tego kroku, nie martw się – istnieją alternatywy.

1. Negocjacje z wierzycielami

Jeśli masz długi, ale wciąż jesteś w stanie regularnie spłacać raty, spróbuj negocjować z wierzycielami. Zapytaj, czy są w stanie zaoferować Ci zmniejszone odsetki lub okres karencji, co umożliwi Ci uzyskanie trochę oddechu finansowego. Dzięki temu będziesz mógł spłacić swoje długi szybciej, bez konieczności ogłaszania upadłości i utraty dobrego stosunku z bankami i instytucjami finansowymi.

2. Umowa oddłużeniowa

Mniej ryzykowną alternatywą dla upadłości konsumenckiej jest również umowa oddłużeniowa. Taka umowa można podpisać z wierzycielem, który zgodził się na spłatę długu w ratach lub w jednej transzy na niższą kwotę niż oryginalna kwota długu. Umowa oddłużeniowa daje Ci szansę na odbudowanie Twojego życia kredytowego bez negatywnych skutków ogłoszenia upadłości.

3. Konsolidacja długu

Jeśli masz więcej niż jedno źródło zadłużenia, rozważ konsolidację długu. Konsolidacja długu polega na połączeniu wszystkich Twoich długów w jeden kredyt, którego spłata jest łatwiejsza i bardziej przewidywalna. Oszczędzisz czas na śledzenie różnych rachunków i opłat, które musisz płacić, a także uzyskasz niższe stopy procentowe i spłacisz swoje zadłużenie szybciej.

14. Czy istnieją sytuacje, kiedy upadłość konsumencka z zachowaniem majątku nie jest możliwa?

Upadłość konsumencka to często wyjście dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Gruntowne poznanie procedur i regulacji związanych z tym procesem, pozwala dokonać szczegółowej analizy sytuacji, która może zakończyć się pozytywnie dla dłużnika. Jednak, czy w każdym przypadku upadłość jest możliwa?

Oto kilka sytuacji, kiedy upadłość konsumencka z zachowaniem majątku nie jest możliwa:

 • Brak niestałej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka ma służyć jako pomoc w sytuacjach kryzysowych. Dlatego, jeśli osoba ma stałe i wystarczające źródła dochodu, nie będzie ona kwalifikować się do upadłości konsumenckiej.
 • Poczyniono zobowiązania wobec wierzycieli. Jeśli dłużnik dokonywał wpłat na rzecz wierzycieli w ciągu ostatnich 3 miesięcy i dokonał takiej wpłaty w wysokości powyżej 2 tys. zł wobec jednego wierzyciela, nie będzie on kwalifikować się do upadłości konsumenckiej.

Inne sytuacje, kiedy upadłość konsumencka może okazać się niemożliwa:

 • Egzekucja komornicza. Jeśli dłużnik znajduje się w trakcie procesu egzekucyjnego, nie będzie on kwalifikować się do upadłości konsumenckiej. W przypadku, kiedy proces jest w trakcie, ale nie rozpoczął się jeszcze ustanowienie przez komornika egzekucji, upadłość konsumencka może być wciąż możliwa.
 • Niektóre rodzaje zobowiązań. Są pewne rodzaje zobowiązań, które nie są uważane za zobowiązanie mające charakter konsumencki. W takim przypadku upadłość konsumencka z zachowaniem majątku również nie jest możliwa. Przykłady takich zobowiązań: długi podatkowe, wymagające spłaty w ciągu roku oraz wobec ZUS lub KRUS.

Warto zadać sobie pytanie, czy w sytuacji, kiedy upadłość konsumencka z zachowaniem majątku nie jest możliwa, istnieją jakieś alternatywne rozwiązania. W tym celu, należy skontaktować się z doradcą finansowym, który wspomoże w wyjściu z trudnej sytuacji i przedstawi alternatywne rozwiązania.

15. Gdzie szukać pomocy w przypadku problemów finansowych?

Wiadomo, że problemy finansowe nie są niczym przyjemnym i często zdarzają się nieoczekiwanie. Brak wystarczających środków na koncie, zadłużenie czy problemy z regulowaniem rachunków to tylko niektóre kwestie, z którymi możemy się spotkać. Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim nie należy się poddawać i warto poszukać pomocy u osób lub instytucji, które pomogą nam poradzić sobie z trudną sytuacją.

Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, w których można szukać pomocy w przypadku problemów finansowych:

 • Poradnie kredytowe – instytucje te pomagają w rozwiązywaniu problemów finansowych, a także udzielają porad związanych z finansami. Co istotne, często oferują bezpłatne porady, dzięki czemu każdy może skorzystać z ich usług.
 • Centrum pomocy społecznej – to miejsce, w którym dostępne są różne formy pomocy dla osób potrzebujących wsparcia, także finansowego. Jeśli mamy problemy z utrzymaniem domowego budżetu czy z regulowaniem rachunków, warto zwrócić się o pomoc do Centrum Pomocy Społecznej.
 • Organizacje działające na rzecz konsumentów – instytucje te pomagają konsumentom w rozwiązywaniu problemów związanych z usługami finansowymi. Mogą nas doradzić, jakie kroki podjąć, aby odzyskać pieniądze lub zminimalizować koszty.

Warto również zwrócić się o pomoc do agencji zatrudnienia, w przypadku utraty pracy lub do banku, jeśli mamy problemy ze spłatą pożyczki. Co istotne, wiele banków oferuje programy restrukturyzacji kredytów lub pożyczek, które pomagają w ustaleniu dogodnych warunków spłaty.

W przypadku problemów finansowych, nie ma się co wstydzić. Warto zachować spokój i szukać pomocy u zaufanych instytucji, które pomogą nam wyjść z trudnej sytuacji. Bez wątpienia, dzięki podjętym krokom można poprawić swoją sytuację finansową i uniknąć dalszych kłopotów.

FAQ

Q: Czym jest upadłość konsumencka z zachowaniem majątku?

A: Upadłość konsumencka z zachowaniem majątku to proces, który pozwala osobom zadłużonym złożyć wniosek o upadłość, jednocześnie zachowując swoje dobra materialne. W wyniku takiej upadłości, dłużnik ma możliwość spłaty swoich długów w określonych warunkach, a po zakończeniu procesu może cieszyć się zerowym zadłużeniem.

Q: Kto może skorzystać z możliwości upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku?

A: Upadłość konsumencka z zachowaniem majątku jest dostępna dla osób, które posiadają prawo do wniesienia takiego wniosku. Osoby, które chcą skorzystać z tej opcji, powinny spełniać określone warunki, m.in.:
– Być osobą fizyczną
– Posiadać aktywną działalność gospodarczą
– Mieć długi wynoszące co najmniej 20 000 zł
– Być w stanie spłacić część długu w ciągu 5 lat

Q: Dlaczego warto skorzystać z takiej opcji?

A: Skorzystanie z upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku to dobre rozwiązanie dla osób, które mają problemy finansowe i chcą się pozbyć zadłużenia. W wyniku takiej upadłości, dłużnik zyskuje możliwość rozłożenia długu na raty, a po jego spłacie, jego zadłużenie zostaje całkowicie umorzone. Co więcej, osoba zaciągająca takie zadłużenie, może zachować swoje wartościowe dobra materialne, takie jak mieszkanie lub samochód.

Q: Jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z takiej opcji?

A: Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej z zachowaniem majątku, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Wymagana jest w tym przypadku specjalna dokumentacja, takie jak m.in. wykaz dłużników oraz dokumenty dotyczące wartości majątku dłużnika. Następnie, sąd wyznacza datę rozprawy, na której podejmie decyzję.

Q: Czy to rozwiązanie jest bezpieczne dla osoby zaciągającej takie zadłużenie?

A: Tak, upadłość konsumencka z zachowaniem majątku to bezpieczna opcja dla osoby zadłużonej. W wyniku takiej upadłości, dłużnik ma możliwość spłaty swojego długu w określonych warunkach, a po zakończeniu procesu może cieszyć się zerowym zadłużeniem i zachowaniem swojego majątku. Warunkiem jest rzetelne przedstawienie swojej sytuacji finansowej i prawidłowe składanie dokumentów zgodnie z wymaganiami prawa.

Na deser warto zwrócić uwagę na to, że upadłość konsumencka z zachowaniem majątku to nie tylko wielkie wyjście z długów, ale także szansa na restart dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Choć procedura ta wymaga w pewnym stopniu odwagi i zaangażowania, to jednak jej efekty mogą przynieść ogromną ulgę. Dlatego, jeśli zastanawiacie się nad tym rozwiązaniem, zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych porad prawnych oraz do podjęcia decyzji, która pomoże Wam odzyskać finansową równowagę i spokój ducha.

Scroll to Top