Upadłość konsumencka w 2022 roku – ogłaszanie jej i o co w niej chodzi?

sKredyt hipoteczny dla seniorów - jakie są szanse?Upadłość konsumencka w 2022 roku – ogłaszanie jej i o co w niej chodzi?

Kryzys gospodarczy spowodował wzrost liczby wniosków o ogłoszenie upadłości. Jednak nie każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, otrzyma szansę na nowy początek. Tymczasem, upadłość ma również swoje konsekwencje. Omówimy czym jest bankructwo, kto się kwalifikuje, jak długo trwa bankructwo i inne szczegóły.

Zmiany w prawie spowodowały, że upadłość konsumencka jest dostępna dla każdego, kto nie prowadzi działalności gospodarczej. Istnieją dwa rodzaje konsumentów: Ci, których problemy z upadłością wynikają ze zdarzeń losowych, oraz Ci, których niewypłacalność jest naturalną konsekwencją ich celowych działań lub rażącego niedbalstwa.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym mającym na celu rozwiązanie długów osoby fizycznej tak, aby nie była ona winna żadnych pieniędzy. Sąd bierze pod uwagę dochody dłużnika, jego zdolność do zarabiania, koszty utrzymania i obowiązki rodzinne przy ustalaniu, w jaki sposób uwolnić się od długów.

Na tej podstawie sąd określa, w jakim okresie, w jakiej wysokości i które z nich dłużnik jest zobowiązany spłacać. Rozłożenie zaległości na miesięczne raty pozwala dłużnikowi odzyskać wolność od tych długów, których nie jest w stanie spłacić. Umorzenie części zobowiązań daje szansę na dalsze życie bez presji. W upadłości chroniona jest część źródeł dochodu upadłego.

Aby zwykli dłużnicy mogli ubiegać się o ochronę przed upadłością, ich sytuacja nie jest spowodowana jedynie niepowodzeniami ekonomicznymi lub osobistymi. Obecne przepisy pozwalają również osobom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu poważnych błędów w zarządzaniu. Ludzie mogą również złożyć wniosek o ochronę przed upadłością, aby uniknąć spłaty swoich kredytów z powodu umyślnego niepłacenia lub z powodu wyjątkowego zaniedbania.

To sąd federalny decyduje o tym, jak długo powinno trwać postępowanie upadłościowe. Jeśli bankrut posiada majątek o niskiej płynności finansowej, może minąć nawet 10 lat od dnia złożenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sprawy upadłościowe mogą być również opóźniane przez postawę wierzycieli. Ważne jest, aby wierzyciele podchodzili do upadłości realistycznie.

Czym jest konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe?

Po wyznaczeniu sądowi ram czasowych na likwidację majątku dłużnika i zaproponowaniu przez syndyka planu spłaty, od 24 marca 2020 r. postępowanie w przedmiocie uproszczonej upadłości konsumenckiej będzie mogło być uproszczone i zakończone w niespełna rok. Opcja ta nie powinna być brana pod uwagę, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na konieczność prowadzenia postępowania w zwykłym trybie gospodarczym.

Upadłość KonsumenckaKto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć osoby, które w momencie składania wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie wyklucza to jednak konsumentów, którzy prowadzili działalność gospodarczą w czasie wcześniejszym. Aby kwalifikować się do ochrony rozdziału siódmego, prawo upadłościowe wymaga, aby dłużnik miał stan całkowitej niewypłacalności, tj. sytuację, w której dłużnik nie ma zdolności do spłacenia długu.

Artykuł 11 Prawa upadłościowego zawiera ustęp, który mówi, że dłużnik jest uznawany za niezdolnego do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ten paragraf w zasadzie oznacza, że dłużnik może złożyć wniosek o upadłość, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków: (1) Nie był w stanie spłacić swoich zobowiązań pieniężnych w ciągu trzech miesięcy.

Upadłość konsumencka – kto nie może jej ogłosić?

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą. W przypadku spółek osobowych, jawnych i komandytowo-akcyjnych, w których działalność została zawieszona, jedynym wyjściem jest upadłość. Podobnie jest w przypadku rolników. Działa to tylko w przypadku tych, którzy w dniu składania wniosku byli wypłacalni. Nie dotyczy to również osób, które założyły inną działalność gospodarczą, którą prowadzą równolegle.

Upadłość konsumencka – jak ją ogłosić?

Przedstawiciel prawny może złożyć wniosek o upadłość dla konsumenta, jednak mogą one działać w ich imieniu lub złożyć w imieniu konsumenta.

Na tym etapie postępowania upadłościowego bardzo ważne jest przeanalizowanie sytuacji finansowej dłużnika. Pomocne byłoby posiadanie pełnej listy wierzycieli wraz z zaległymi kwotami i terminami ich spłaty. Jest to konieczne, aby sąd mógł się przekonać, że fakty są dokładnie takie, jakie podaje dłużnik.

 • dokumentacja medyczna świadcząca o ciężkiej chorobie czy wypadku,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • akt zgonu bliskiej osoby,
 • pozew o rozwód,
 • umowy kredytowe,
 • wezwania do zapłaty,
 • wyroki sądowe,
 • nakazy komornicze.

Znaczenie dokumentów potwierdzających, jakiego rodzaju sytuacja życiowa spowodowała ubóstwo, np. poważna choroba lub trudna do przewidzenia utrata dochodów. Przykładowo, wniosek wraz z załącznikami zawierający szczegółowe wyjaśnienie, kiedy sytuacja będzie zagrożona lub trudna do przewidzenia, pozwoli na szybszą ocenę sytuacji.

Po wydaniu wyroku sądowego postępowanie zostanie umorzone lub dłużnik zostanie ponownie wezwany do stawienia się w sądzie.

Zwrot ProwizjiCo obejmuje wniosek o ogłoszenie upadłości?

Dłużnik musi mieć specjalne formularze upadłościowe. Ten dla dłużnika można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o wniosek dla wierzyciela i o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, to można go pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to wniosek o wydanie tych dokumentów. Do złożenia wniosku o upadłość konsumencką wymagane są następujące informacje:

 • We wniosku należy opisać dane osobowe i adresowe dłużnika, a także inne dane identyfikacyjne. Może to być numer paszportu, numer karty pobytu lub zagraniczny numer identyfikacji podatkowej. Jeśli wierzyciel posiada taki numer w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem oświadczenia, należy go również podać wierzycielowi.
 • Dane osobowo-adresowe pełnomocnika dłużnika – jeżeli dłużnik posiada takiego pełnomocnika
 • Dane osobowo-adresowe adwokata dłużnika, jeśli dłużnik go posiada
 • Nazwa sądu, do którego wysyłasz wniosek.
 • Aktualny wykaz wszystkich podmiotów, którym dana osoba jest winna dług, wraz z oszacowaniem ich łącznej wartości.
 • Żądanie wniosku określającego, czy dłużnik ubiega się o ogłoszenie upadłości i czy zgadza się na postępowanie na formalnym spotkaniu wierzycieli.
 • Spisu wierzycieli uwzględniającego imię, nazwisko lub nazwę wierzyciela, jego adres, kwotę zaległości i termin zapłaty.
 • Spisu wierzytelności spornych, który pozwala dodatkowo na zaznaczenie zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.
 • Informacji o przychodach uzyskanych w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • Raport dotyczący kosztów utrzymania dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę.
 • Dłużnik dokonał szeregu czynności prawnych dotyczących ruchomości, wierzytelności i innych praw, których wartość wszystkich tych czynności przekroczyła 10.000 zł
 • Uzasadnienia wniosku.
 • Wykaz dowodów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku.
 • Listy załączników dołączonych do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Dłużnik potwierdził, że informacje, które podaje we wniosku, są prawdziwe i prawidłowe.
 • Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dłużnik podjął czynności prawne dotyczące nieruchomości, akcji i udziałów.

Wniosek można wypełnić komputerowo, ale musi on być czytelny. Wnioskodawca musi zatem uważać, aby nie wydrukować wniosku. Wniosek może zawierać dodatkowe pola do wpisania majątku i zbioru wierzytelności.

Zawiadomienie, które musi być złożone do upadłości musi być wypełnione poprawnie; w przeciwnym razie spowoduje to, że sąd wyśle kogoś do domu, aby poprawić szczegóły. Prawo upadłościowe mówi, że dłużnik ma 7 dni na odpowiedź.

Okres trwania ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Podobnie jak w przypadku sekcji pierwotnej, nie ma szczególnych warunków związanych z ogłoszeniem upadłości w Kanadzie. Rzeczywista procedura i ewentualne uproszczenia zależą od liczby i wartości roszczeń, wielkości aktywów i płynności tych aktywów, pozycji i oczekiwań wierzycieli.

Konsumenci mogą być podzieleni na tych, którzy składają wniosek o upadłość. Pierwszym krokiem jest zatwierdzenie przez sąd ich zgłoszenia, a postępowanie upadłościowe rozpoczyna się po zatwierdzeniu wniosku przez sąd. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, postępowanie często kończy się w ciągu kilku miesięcy. W sprawie bierze udział syndyk masy upadłościowej, a dłużnik jest odpowiedzialny za płacenie syndykowi.

Jednakże, gdy dłużnik ma listę płynnych aktywów, które może zamienić na gotówkę, czas trwania upadłości jest krótszy niż w przypadku, gdy jej aktywa utknęły w nieruchomościach i towarach, które nie mogą być łatwo przeniesione. Większą trudnością dla dłużnika jest to, że może być zmuszony sprzedać swój biznes, aby spłacić swoich wierzycieli.

Aby spłacić wierzycieli, dłużnik powinien zaplanować, jak spłacić długi w okresie do 7 lat.

Po zrealizowaniu planu spłat zobowiązania dłużnika zostają umorzone. W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić długów w całości lub w części, sąd może zdecydować o umorzeniu zobowiązań dłużnika bez ustalania planu spłaty. Stanie się tak, gdy niemożność spłacenia długów zmusza dłużnika do rezygnacji z działalności zarobkowej.

Kredyt hipoteczny dla seniorów - jakie są szanse?Koszty upadłości konsumenckiej

W obecnej sytuacji każda osoba, która chce złożyć wniosek o upadłość, potrzebuje 30 zł. W przypadku upadłości osobistej wierzyciele żądają kaucji w wysokości około 5 370,64 na osobę. O te środki można wnioskować na stronie internetowej sądu.

Kwota pobierana przez prawnika, radcę prawnego lub adwokata będzie zależeć od złożoności sprawy i innych czynników. Osoba, która szuka pomocy w upadłości konsumenckiej może tylko wiedzieć, jakie będą koszty po zakończeniu usługi. Jednym z największych kosztów dla konsumentów jest koszt wynajęcia własnego prawnika, ale istnieje zakres. Koszt będzie się zaczynał od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Być może da się samemu przygotować formularze do upadłości, ale prawnik i tak powinien je sprawdzić. Koszty

Dłużnik jest odpowiedzialny za koszty złożenia wniosku o Chapter 7 Bankruptcy lub Chapter13.

Czy sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką?

Jeżeli konsument zaciągnie zobowiązanie, którego nie będzie mógł spłacić w terminie przewidzianym prawem lub za które nie uzyska dochodu lub poniesie straty, sąd nie pozwoli konsumentowi na złożenie wniosku o upadłość. Istnieją trzy powody

 • W ciągu ostatnich 10 lat został poddany czynu, który wyrządził wierzycielom szkody. Ukrywał m.in. majątek i przekazywał go innym podmiotom, nie informując wierzycieli o zmianie ich majątku.
 • jest akcjonariuszem lub komandytariuszem spółki i odpowiada za jej długi,
 • nie jest niewypłacalny, czyli nie ma możliwości spłaty swoich zobowiązań w terminie krótszym niż trzy miesiące,
 • Przez ostatnie 10 lat złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który został zatwierdzony przez sąd i część zobowiązań została umorzona. Mamy więc do czynienia z tzw. recydywą upadłościową

Konsekwencje Upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka zapewnia ulgę, ale konsekwencje wykraczają poza dłużnika. Osoba traci swój dobytek, nawet jeśli aktywa mogą być zwolnione (zapewnione przez rząd), dodatkowo dłużnik musi wziąć na swoje barki piętno, które jest związane z osobistym bankructwem

 • Jeśli dłużnik ma jakieś dochody, wierzyciel nie powinien przeszkadzać w zatrzymaniu w postępowaniu upadłościowym środków w wysokości odpowiadającej kwocie wolnej od potrąceń. Z kolei świadczenia emerytalne mogą obejmować 75% wartości. Przy pomocy ZUS-u chroniony zasiłek powinien być wypłacany do 100%.
 • Likwidacja i sprzedaż majątku – w trakcie postępowania Sąd dogłębnie zapozna się z sytuacją majątkową i finansową dłużnika. Majątek należący do dłużnika (sprzęt AGD, samochody, nieruchomości, dzieła sztuki, majątek firmowy itp.) powinien zostać oszacowany przez zarządcę majątku dłużnika. Syndyk musi sprzedać wszystkie aktywa, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. Licytacja majątku będzie obejmowała również sprzedaż domu, mieszkania, działek, nieruchomości, dzieł sztuki, samochodu itp. Dłużnik będzie musiał opuścić lokal i nie będzie mógł zatrzymać w nim artykułów gospodarstwa domowego, odzieży i żywności. Sąd sprawdzi również, czy nie było próby ukrycia rzeczy i przekazania ich osobom trzecim spokrewnionym z dłużnikiem. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie potrącona, aby dłużnik mógł
 • Nie ma możliwości zaciągnięcia pożyczki, jeśli aktualnie jesteś w trakcie wychodzenia z upadłości konsumenckiej. Mimo to nie ma dowodów na to, że banki odmawiają udzielania kredytów klientom, którzy już zakończyli proces spłaty.
 • Ujawnienie trudnej sytuacji finansowej – media i uczestnicy rynku zostaną należycie poinformowani m.in. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Centralnym Rejestrze.
 • Ograniczony dostęp do konta osobistego – część banków może zablokować dostęp do rachunku dłużnika i oczekiwać na stanowisko syndyka.

Możesz złożyć wspólny wniosek z małżonkiem, jeśli oboje mieszkacie w tym samym stanie.

Ta opcja nie jest opcją. Jest to najlepsza opcja dla kogoś, kto składa wniosek o upadłość indywidualnie. Jeśli para bankrutuje razem, cały wspólnie zgromadzony majątek staje się własnością masy upadłościowej. Osoba nie będąca bankrutem może dochodzić swoich należności po ogłoszeniu upadłości przez sąd.

ranking kredytówGdzie jest najwięcej wniosków o upadłość konsumencką

W 2021 r. ogłoszono upadłość konsumencką lub upadłość konsumencką około 18 205 osób. Jest to wzrost o 39,14% w stosunku do roku 2020. Liczba upadłości wzrosła z 5 121 w roku poprzednim do 5 865, co oznacza wzrost o 39,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2021 r. odnotowano 57 884 przypadków upadłości konsumenckiej. Jest to wzrost w stosunku do poprzednich 7 lat:

 • 2015 – 2.112
 • 2017 rok – 5.535
 • 2016 – 4.434
 • 2018 rok – 6.570
 • 2020 rok – 13,084
 • 2019 – 7.944
 • 2021 rok – 18,205

Liczba osób, które składają wnioski o upadłość rośnie każdego roku. Można tylko spekulować na temat liczby osób składających wnioski o upadłość w 2022 roku.

W 2021 r. będzie ponad miliard upadłości konsumenckich, z czego większość w Stanach Zjednoczonych.

 • Dolnośląskie – 3401
 • Kujawsko-Pomorskie -2448
 • Lubelskie -1815
 • Łódzkie -1282
 • Lubuskie -1446
 • Małopolskie -1269
 • Mazowieckie -1254
 • Opolskie -787
 • Podkarpackie – 685
 • Podlaskie – 643
 • Pomorskie -606
 • Śląskie – 562
 • Świętokrzyskie – 540
 • Warmińsko-Mazurskie -534
 • Wielkopolskie – 474
 • Zachodniopomorskie – 449

Z analizy danych o upadłościach konsumenckich z 2011 roku przeprowadzonej przez KRA Bankstat wynika, że najwięcej upadłości konsumenckich było na Śląsku, z odsetkiem 18,69%. W podziale na miasta, najwięcej wniosków o upadłość konsumencką odnotowano w Warszawie (1 056), następnie w Krakowie (464) i Poznaniu (464).

Podstawy prawne a upadłość konsumencka

W dniu 9 marca 2020 r. do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzono instrument prawny w postaci upadłości konsumenckiej. Dokument ten został znowelizowany 1 stycznia 2020 r.; kolejna nowelizacja nastąpiła 20 grudnia 2019 r., a data wejścia w życie zmienionych przepisów to 24 marca 2020 r.

Obecne przepisy, znacznie usprawnione, zliberalizowane i uproszczone, pozwalają, aby dłużnikiem ogłaszającym upadłość osobistą była każda osoba, a nie tylko osoba fizyczna. Co ważne, wniosek o upadłość mogą złożyć w sądzie także osoby, które świadomie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziły do niewypłacalności.

Osoby zadłużone mają prawo do zawarcia ugody z wierzycielami w drodze mediacji; ci, którzy nie mają majątku na spłatę zaległych długów, powinni zapłacić.

Problem ze spłatą kredytu gotówkowegoCzy warto ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka jest dobrym sposobem na pozbycie się wielu obowiązków, ale jeśli nie upewnisz się, że unikniesz licytacji swoich aktywów, Twoi wierzyciele mogą skończyć z większą ilością pieniędzy niż jesteś im winien.

Długi mogą zostać umorzone, jeśli wartość majątku jest znacznie niższa od długów. Ponadto sąd może sprawdzić, czy przed złożeniem wniosku nie przekazałeś swojego majątku osobom trzecim.

W przypadku upadłości należy wziąć pod uwagę, że część Twoich dochodów zostanie przekazana wierzycielom. Nawet jeśli nie możesz już zaciągać zobowiązań na swoim koncie bankowym, nie oznacza to, że nie możesz już stracić swojego majątku.

Trudna sytuacja finansowa, w jakiej się znaleźliśmy, nie będzie już sprawą prywatną, ponieważ informacje o restrukturyzacji i upadłości będą publikowane w gazecie i w Centralnym Rejestrze.

Z drugiej strony, konsument może wziąć pieniądze, których prawdopodobnie nie zapłaci za dług i wykorzystać je na zakup czegoś innego, czego prawdopodobnie nie kupi. To daje ci wspaniałe uczucie, jeśli dostaniesz przedmiot po świetnej cenie, a nie jesteś prawdopodobne, aby kupić ten przedmiot w przyszłości. Pieniądze, które zarabiasz od

Scroll to Top