upadłość konsumencka przerwanie biegu przedawnienia

W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z problemami finansowymi, które mogą prowadzić do upadłości konsumenckiej. Jednakże, w Polsce istnieje instytucja prawna, która umożliwia dłużnikom rozwiązanie ich kłopotów z zadłużeniem. Mowa tu o upadłości konsumenckiej. W przypadku, gdy dłużnik rozpocznie postępowanie upadłościowe, może skorzystać z przerwania biegu przedawnienia roszczeń. W tym artykule omówimy, co to jest przerwanie biegu przedawnienia oraz jak działa w przypadku upadłości konsumenckiej.

Spis Treści

1. Upadłość konsumencka – zasady i procedury

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobom fizycznym zakończenie swojego zadłużenia i rozpoczęcie nowego życia finansowego. Dla wielu osób jest to jedyna szansa na wyjście z kłopotów finansowych i odzyskanie zawodowej stabilizacji.

Główną ideą upadłości konsumenckiej jest zabezpieczenie interesów dłużnika i wierzyciela, a także zapewnienie egzekucji należnych kwot i oddłużenie osoby zadłużonej. Przy zachowaniu wszystkich wymogów przepisów prawa, upadłość konsumencka może pomóc uciec od uciążliwych wierzycieli i odzyskać kontrolę nad własnym długiem.

Podczas procedury upadłości konsumenckiej należy przestrzegać pewnych zasad, które regulują sam proces. Główną zasadą jest zasada uczciwości w trakcie procesu upadłościowego. W trakcie procesu danej osoby nie można zaniżać kosztów, ukrywać przepływów finansowych czy też unikać lub opóźniać płatności. Zaburzenie tej zasady może prowadzić do niepowodzenia procesu lub kar za nieuczciwe postępowanie.

 • W trakcie procesu istnieje obowiązek prowadzenia właściwej dokumentacji finansowej przez wierzyciela i dłużnika,
 • Cała dokumentacja finansowa powinna być dostarczona w odpowiednim czasie,
 • Każdy z uczestników procesu upadłościowego ma prawo do reprezentacji przez swojego przedstawiciela,
 • Zasady upadłości konsumenckiej reguluje prawo, dlatego należy szukać pomocy u prawnika lub konsultanta.

Zachowanie zasad procesu upadłościowego jest kluczowe dla sukcesu całego procesu. Dlatego należy postępować zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi przez ustawodawstwo, a także zasięgać pomocy profesjonalisty.

2. Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka to specjalny rodzaj postępowania sądowego, który ma na celu pomóc osobom fizycznym w sytuacji, gdy długi przekraczają możliwości ich spłaty. Warto wiedzieć, że upadłość konsumencka nie jest formą ucieczki od zobowiązań, a raczej przywrócenie równowagi finansowej i szansa na nowy start.

W Polsce upadłość konsumencka jest regulowana przez Ustawę z dnia 20 marca 2019 r. o upadłości konsumenckiej. Postępowanie takie może być wszczęte przez osobę, która nie jest przedsiębiorcą i posiada długi, których nie jest w stanie spłacić w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Wysokość tych długów musi przekraczać kwotę 30 tysięcy złotych, a ich przeterminowanie musi wynosić co najmniej 3 miesiące.

Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim, nie można z niej skorzystać, gdy długi wynikają z kary grzywny, zobowiązań alimentacyjnych czy spadku. Ponadto, przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego należy wypełnić wymagane dokumenty i złożyć wniosek do sądu wraz z wymaganymi załącznikami.

Warto również zaznaczyć, że upadłość konsumencka może mieć różne konsekwencje, m.in. przyczynić się do utraty majątku lub kredytowej zdolności. Dlatego też, zanim podejmiemy decyzję o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, warto dokładnie przemyśleć sytuację i skonsultować się z ekspertem.

3. Przerwanie biegu przedawnienia – co to oznacza w kontekście upadłości konsumenckiej?

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że uprawnienie do wykonania wobec dłużnika określonej czynności prawnej nadal pozostaje ważne mimo upływu określonego terminu. W kontekście upadłości konsumenckiej oznacza to, że uprawnienie wierzyciela do windykacji długu nie przestaje istnieć w przypadku gdy upłynął termin przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia jest szczególnie ważne w przypadku upadłości konsumenckiej, ponieważ umożliwia wierzycielom zabieganie o swoje wierzytelności pomimo upływu terminu przedawnienia. Oznacza to możliwość skierowania egzekucji lub wniesienie pozwu o zaspokojenie swoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

W kontekście upadłości konsumenckiej, przerwanie biegu przedawnienia następuje w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że termin przedawnienia zostaje przerwany i jego liczenie rozpoczyna się od nowa. Innym sposobem, aby przerwać bieg przedawnienia, jest dokonanie czynności prowadzącej do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego lub wniesienie pozwu.

 • Warto pamiętać, że:
 • przerwanie biegu przedawnienia dotyczy tylko danego roszczenia, nie całego długu;
 • każde przerwanie biegu przedawnienia wywołuje skutek w postaci nawiązania ciągu biegu przedawnienia od nowa;
 • liczenie nowego terminu przedawnienia rozpoczyna się od momentu zakończenia czynności, która spowodowała przerwanie biegu przedawnienia.

4. Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać przerwanie biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z ustawą o upadłości konsumenckiej, aby uzyskać przerwanie biegu przedawnienia w takim procesie, należy spełnić pewne kryteria. Poniżej przedstawiamy cztery podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione w tym celu.

 • Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką – jest to pierwszy etap procedury, który należy przeprowadzić. Wniosek ten powinien być odpowiednio wypełniony i złożony do sądu. Wnioskodawca musi podpisać zgodę na prowadzenie postępowania, stanowiącą jednocześnie oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej.
 • Prawidłowe złożenie wszelkich dokumentów – do wniosku o upadłość konsumencką powinny zostać dołączone wszelkie potrzebne dokumenty. Należy złożyć m.in. kopie dokumentów potwierdzających dochody, zadłużenie, wydatki oraz majątek.
 • Zwrot zaliczek na spłatę zadłużenia – w przypadku gdy złożyliśmy dokumenty związane z zapłatą zaliczek na spłatę długu, to ich zwrot powinien spełnić jeszcze jeden warunek, mianowicie zwrócenie ich przedawnieniu terminu.
 • Zaprzestanie wszelkich działań na rzecz przyspieszenia spłaty zadłużenia – osoba ubiegająca się o przerwanie biegu przedawnienia musi zaprzestać wszelkich działań na rzecz przyspieszenia spłaty zadłużenia, kiedy tylko złoży wniosek o upadłość konsumencką.

Spełnienie powyższych warunków zwiększa szansę na uzyskanie przerwania biegu przedawnienia w procesie upadłości konsumenckiej. Warto dodać, że nie zawsze są one wystarczające i w przypadku pytań dotyczących bardziej szczegółowych wymagań warto zasięgnąć porady prawnika.

Przerwanie biegu przedawnienia jest ważnym elementem procesu upadłości konsumenckiej, zapewniającym pewną ochronę dla dłużników. Dzięki zastosowaniu odpowiednich działań i wypełnieniu wymaganych dokumentów, istnieje szansa na uniknięcie negatywnych skutków związanych z długami. Warto pamiętać, że proces ten wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i zaangażowania.

5. Korzyści wynikające z przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej

Przerwanie biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej niesie ze sobą wiele korzyści dla dłużnika. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Ochrona przed wierzycielami

Po przerwaniu biegu przedawnienia wierzyciele nie będą mogli już dochodzić swoich roszczeń od dłużnika. Oznacza to, że nie będą już mogli składać do sądu wniosków o egzekucję ani pobierać z konta bankowego dłużnika. Daje to dłużnikowi czas i możliwość na zebranie środków na spłatę swoich długów.

2. Brak odsetek i prowizji

Po przerwaniu biegu przedawnienia zatrzymane są odsetki i prowizje związane z długiem. Dzięki temu dłużnik nie będzie musiał płacić dodatkowych kosztów związanych z długiem. Może on skoncentrować się na spłacie głównej kwoty zadłużenia.

3. Możliwość negocjacji warunków spłaty

Dłużnik po przerwaniu biegu przedawnienia ma możliwość negocjacji warunków spłaty swojego długu z wierzycielami. Dzięki temu można uniknąć kłopotów finansowych i uzgodnić kwoty, których spłata jest możliwa dla dłużnika oraz które jednocześnie zadowolą wierzyciela.

4. Szansa na odnowienie sytuacji finansowej

Po przerwaniu biegu przedawnienia wierzyciele nie będą już mogli podejmować działań związanych z egzekwowaniem długu, dając dłużnikowi szansę na odnowienie sytuacji finansowej. Można w tym czasie skoncentrować się na poszukiwaniu nowej pracy lub podejmowaniu dodatkowych źródeł dochodu, co pozwoli na rozwiązanie problemów finansowych.

6. Procedura składania wniosku o przerwanie biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej

W przypadku, gdy dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, może on zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek taki składa się do sądu, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, następuje bieg przedawnienia roszczeń wobec dłużnika, który może zostać przerwany.

Jakie są warunki, jakie trzeba spełnić, aby wnioskować o przerwanie biegu przedawnienia?

 • Dłużnik musi udowodnić, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej było wynikiem jego trudnej sytuacji finansowej;
 • Musi on jednocześnie udowodnić, że wykazane przez wierzyciela roszczenia powstały przed upadłością konsumencką;
 • W przypadku wierzytelności bankowych, bank powinien poinformować dłużnika o prawie do złożenia wniosku o przerwanie biegu przedawnienia;
 • Dłużnik powinien złożyć wniosek o przerwanie biegu przedawnienia przed upływem okresu przedawnienia, który wynosi zwykle 3 lata.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o przerwanie biegu przedawnienia?

 • Kopia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i wykaz wierzycieli;
 • Kopia dokumentów potwierdzających wierzytelność;
 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskujący w nich udokumentował okoliczności, które uzasadniają przerwanie biegu przedawnienia.

Jakie są konsekwencje przerwania biegu przedawnienia?
Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że upłynięcie terminu przedawnienia zostaje przerwane, a termin biegnie od początku. To oznacza, że wierzyciel może ścigać dłużnika za długi dotyczące zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Oznacza to również, że dłużnik będzie musiał spłacić swoje zobowiązania, jeśli nie zostanie uznany za uprawnionego do uregulowania swojego długu w ramach upadłości konsumenckiej.

7. Kiedy nie ma możliwości przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej?

Kiedy dłużnik zaciągnął duże długi przedawnione, upadłość konsumencka może być odpowiednim rozwiązaniem. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, gdy nie jest możliwe przerwanie biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej. Oto cztery scenariusze sytuacji, które wykluczają możliwość przerwania biegu przedawnienia w tego typu sprawie.

Zaciągnięcie niesłusznych długów. Jeśli długi, które zaciągnął dłużnik, są wynikiem oszustwa lub przestępstwa, to w takim przypadku bieg przedawnienia długu może nie zostać przerwany upadłością konsumencką.

Opóźnienie w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Zgodnie z polskim prawem upadłość konsumencka może zostać złożona dopiero po upływie 24 miesięcy, licząc od daty gdy bieg przedawnienia od długu został przerwany. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po tym czasie, istnieje ryzyko, że przedawnienie długu nie zostanie przerwane.

Polubowne uregulowanie spłaty długu. Jeśli dłużnik dobrowolnie i w porozumieniu z wierzycielem ustanowił warunki spłaty zadłużenia, wówczas bieg przedawnienia długu zostaje przerwany i już nie ma możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką, celem uniknięcia zapłaty.

Prawomocne skazanie. W przypadku, gdy dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem, bieg przedawnienia zostaje przerwany. Niemniej jednak, nie dotyczy to sytuacji kiedy wyrok ten został wydany na skutek oszustwa lub przestępstwa jako forma pokrycia zaciągniętego długu.

8. Czy przerwanie biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej dotyczy wszystkich zobowiązań?

W upadłości konsumenckiej przerwanie biegu przedawnienia jest jednym z kluczowych narzędzi, które pozwalają na skuteczne rozwiązanie problemów finansowych. Jednak nie wszystkie zobowiązania mogą być objęte tym mechanizmem. Poniżej przedstawiamy kilka informacji, które pomogą zrozumieć, które zobowiązania są chronione przez przerwanie biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej.

Zobowiązania objęte przerwaniem biegu przedawnienia w UPK

 • Zobowiązania z tytułu umów kredytowych, tj. pożyczka lub kredyt bankowy
 • Zobowiązania z tytułu umów leasingowych
 • Zobowiązania z tytułu umów o świadczenie usług
 • Zobowiązania z tytułu umów o dostawę towarów
 • Zobowiązania alimentacyjne

Zobowiązania nieobjęte przerwaniem biegu przedawnienia w UPK

 • Zobowiązania z tytułu kar podatkowych
 • Zobowiązania z tytułu grzywien oraz orzeczonych kosztów karnych
 • Zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Zobowiązania wynikające z egzekucji sądowej

Przerwanie biegu przedawnienia to złożona instytucja prawna, która wymaga dokładnego zbadania sytuacji finansowej dłużnika. Dlatego też warto zaufać specjalistom, którzy pomogą w rozwiązaniu problemów finansowych, a co najważniejsze, przedstawią pełen zakres zobowiązań objętych przerwaniem biegu przedawnienia w UPK. W ten sposób można skutecznie wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

9. Wpływ przerwania biegu przedawnienia na wezwanie do zapłaty i postępowanie egzekucyjne

Przerwanie biegu przedawnienia w sprawie wierzytelności jest jednym z rozwiązań, do których mogą się posłużyć wierzyciele, aby odzyskać swoje długi. Decyzja o przerwaniu biegu przedawnienia ma wpływ na cały proces dochodzenia roszczeń, w tym na wezwanie do zapłaty i postępowanie egzekucyjne.

Wierzycielowi przerwanie biegu przedawnienia pozwala na odnowienie okresu przedawnienia, co zmniejsza ryzyko utraty swoich praw do długu. Z drugiej strony, dla dłużnika oznacza to, że w razie nieuregulowania zobowiązania, może być skierowane przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić na kilka sposobów, między innymi przez wezwanie do zapłaty lub podjęcie czynności zmierzających do dochodzenia roszczeń w sądzie. W przypadku podjęcia działań sądowych, z chwilą zgłoszenia w sądzie żądania, ulega przerwaniu bieg przedawnienia.

Ważne jest, aby wierzyciel dokładnie rozważył decyzję o przerwaniu biegu przedawnienia, ponieważ w niektórych przypadkach przyspieszenie postępowania egzekucyjnego może zwiększyć koszty, a w efekcie prowadzić do dalszej eskalacji sporu, a nie do jego rozwiązania.

10. Czy warto skorzystać z przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej?

W Polsce co roku kilkanaście tysięcy osób ogłasza bankructwo. Gdy sprawa trafia do urzędu, najważniejsze to działać szybko. Jednym z rozwiązań jest przerwanie przedawnienia w postępowaniu upadłościowym. Czy warto z niego skorzystać? Posłuchajmy ekspertów.

Powodów, dla których warto przerwać przedawnienie, jest kilka. Przede wszystkim, upadłość z możliwością spłaty to sprawa bardzo trudna. To duży stres i ciągła walka z długami. Przerwanie przedawnienia pozwala na zatrzymanie roszczeń wierzycieli. Dzięki temu, nie otrzymujemy już wezwań do zapłaty, a po zakończeniu postępowania mamy szansę na wystąpienie o umorzenie długów.

Kiedy warto przerwać przedawnienie? Zdecydowanie wtedy, gdy wierzyciele odmawiają nam rozmowy. Często udaje się z nimi porozmawiać i uzgodnić spłatę, ale jeśli oni nie są skłonni negocjować, pozostaje nam tylko to rozwiązanie. W ZUS-ie, jak i w Urzędzie Skarbowym, także jest pewna szansa na uzyskanie przerwania przedawnienia, ale to wymaga zachowania ostrożności i wiedzy.

Warto wiedzieć, że stosowanie tej metody ma swoje plusy, ale i minusy. Po przerwaniu przedawnienia trzeba liczyć się z tym, że wierzyciele mają pełne prawo do naszych dochodów. Składają wnioski do komorników, a ci zajmują się naszymi rachunkami. Trzeba być gotowym na dużą kontrolę i ciągłe pilnowanie kwestii finansowych. Jednak nie zawsze dług dochodzi do takiego etapu. Jeśli wcześniej uda się go spłacić, można bezkarnie przeprowadzić postępowanie upadłościowe.

11. Jakie ryzyka wiążą się z przerwaniem biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej?

Wraz z wprowadzeniem upadłości konsumenckiej wielu ludzi zaczęło korzystać z jej możliwości. Jedną z nich jest przerwanie biegu przedawnienia. Należy jednak pamiętać, że wiążą się z tym pewne ryzyka. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Ryzyko związane z pozwem o zapłatę

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że wierzyciel ma kolejne sześć lat na wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli więc w ciągu tych sześciu lat wierzyciel nie podjął żadnych działań egzekucyjnych, to dług uległ przedawnieniu. Jednakże, jeśli wierzyciel wnosi pozew o zapłatę, to w przypadku przegranej, koszty sądowe poniesie dłużnik.

Ryzyko związane z ustanowieniem zabezpieczenia dla wierzyciela

Kolejnym ryzykiem jest skuteczna egzekucja z ustanowionego zabezpieczenia dla wierzyciela. W przypadku przerwania biegu przedawnienia, wierzyciel może wnosić o ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki, zastawu na ruchomości lub rękojmi. Jeśli dłużnik nie dysponuje takimi zabezpieczeniami, wierzyciel może domagać się zajęcia wynagrodzenia.

Ryzyko związane z zaliczeniem długu na masie upadłościowej

Jeśli przerwane zostanie bieg przedawnienia, to wierzyciel może dochodzić swojego roszczenia w postępowaniu upadłościowym. Jednakże, w przypadku braku zabezpieczenia, wierzyciel zostanie zaliczony do masy upadłościowej. Oznacza to, że dłużnik może mieć wiele wierzycieli, a kwota zaspokojenia wierzyciela zależy od ilości środków zgromadzonych na masie upadłościowej.

Ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej

Przerwanie biegu przedawnienia nie oznacza, że dług przestaje istnieć – jest to jedynie zawieszenie przedawnienia. Dłużnik jest nadal zobowiązany do zapłaty zaległej kwoty. W przypadku nieuiszczenia zobowiązania, może zostać ukarany odpowiedzialnością karno-skarbową.

12. Jakie są alternatywy dla przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej?

W przypadku upadłości konsumenckiej, przerwanie biegu przedawnienia może być kluczowe dla zabezpieczenia swoich praw i otrzymania planu spłaty zadłużenia, który będzie rozsądny dla Twoich finansów. Niemniej jednak, jeśli nie uda Ci się przerwać biegu przedawnienia, zanim upłynie termin, Twoje długi mogą przestac’ być wymagalne i niebawem zamknąć księgi. W takim przypadku pozostają Ci alternatywy i opcje, które może skorzystać

Oto kilka alternatyw dla przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej:

 • Pogodzenie się z wierzycielem – jeśli Twoje długi nie przekraczają 15 tysięcy złotych, to możliwe jest
 • Zgoda co do wyroku sądowego – jeśli zostałeś już skazany przez sąd na spłatę swojego długu, możesz

Alternatywami dla przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej są również:

 • Personalna umowa spłaty długu – jeśli masz umowę spłaty długu
 • Czynności przed zawnimu biegu przedawnienia – jeśli wiadomo, że ulegnie przedawnieniu tylko część

W każdym przypadku najlepiej skonsultować się ze specjalistą zajmującym się upadłością konsumencką, który pomoże Ci wybrać najlepszą opcję, odpowiadać na Twoje pytania i wesprze w procesie spłaty swojego zadłużenia. Pamiętaj, że niezależnie od wybranej alternatywy, Twoja determinacja i pracowitość w wyjściu z zadłużenia może bezcenna, a plan spłaty to tylko jeden element skutecznego radzenia sobie z długami.

13. Gdzie szukać pomocy przy przerwaniu biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej?

W przypadku przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej mogą pojawić się liczne problemy. Jednym z nich jest trudność w znalezieniu odpowiedniej pomocy. Dlatego w poniższym artykule omówimy, gdzie można szukać pomocy w takiej sytuacji.

Kancelarie prawne

Kancelarie prawne to jedno z najlepszych miejsc, w których można znaleźć pomoc przy przerwaniu biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej. Warto jednak upewnić się, że wybieramy rzetelną i doświadczoną kancelarię. W tym celu warto przejrzeć ich referencje i opinie na różnych portalach oraz zasięgnąć porady znajomych.

Poradnie prawne

Jeśli nie potrzebujemy pełnej obsługi prawnej, a jedynie chcemy zasięgnąć porady na temat przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej, możemy udać się do poradni prawnych. W wielu miastach działają bezpłatne poradnie, gdzie specjaliści doradzą nam, jakie kroki należy podjąć, by przerwać bieg przedawnienia.

Organizacje konsumenckie

Organizacje konsumenckie to kolejne miejsca, w których można szukać pomocy przy przerwaniu biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej. Takie organizacje zazwyczaj udzielają porad darmowo lub za symboliczną opłatą. Dodatkowo, często organizują szkolenia i warsztaty na temat upadłości konsumenckiej, co pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy na ten temat.

14. Najczęściej zadawane pytania dotyczące przerwania biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej

W razie otwarcia postępowania upadłościowego konsumenckiego, zadajesz sobie pewnie wiele pytań związanych z przerwaniem biegu przedawnienia. Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zapytania w tym temacie:

Czy przerwanie biegu przedawnienia dotyczy tylko jednego długu?

Nie, przerwanie biegu przedawnienia dotyczy wszystkich długów objętych postępowaniem upadłościowym konsumenckim, a więc także tych, które nie są wymienione w Twojej liście wierzycieli.

Czy w przypadku przerwania biegu przedawnienia mogę zaprzestać spłaty długów?

Nie, przerwanie biegu przedawnienia nie oznacza automatycznie zaprzestania spłaty długów. Nadal jesteś zobowiązany do realizowania umów spłaty i wywiązywania się z wierzytelności.

Czy mogę samemu przerwać bieg przedawnienia?

Nie, jedyną formą przerwania biegu przedawnienia jest wszczęcie postępowania upadłościowego konsumenckiego. Nie jest to proces łatwy i wymaga skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w tej dziedzinie.

Czy przerwanie biegu przedawnienia oznacza całkowite umorzenie długu?

Nie, przerwanie biegu przedawnienia oznacza jedynie zawieszenie momentu, w którym dług staje się przeterminowany. Ostateczna decyzja co do umorzenia długu zostanie podjęta przez sąd upadłościowy na podstawie Twojej sytuacji finansowej i innych czynników.

15. Podsumowanie – czy warto zdecydować się na przerwanie biegu przedawnienia w upadłości konsumenckiej?

Przerwanie biegu przedawnienia jest jednym z najważniejszych elementów w postępowaniu upadłościowym. Warto zastanowić się, czy taka decyzja jest dla nas korzystna i czy w ogóle wchodzimy w grę z jej skorzystaniem, albowiem jej podjęcie nie zawsze jest łatwe czy opłacalne.

Podsumowując, warto zdecydować się na przerwanie biegu przedawnienia, jeśli dłużnik chce odzyskać swoją pozycję na rynku finansowym, a także jeśli chce zadbać o swoje dobre imię. Warto też zdecydować się na nią, jeśli planujemy rozpoczęcie inwestycji, ponieważ skrócenie okresu przedawnienia pozwoli na uniknięcie ryzyka wpadnięcia w dalszą spiralę zadłużenia.

Uwaga! Zawsze przed podjęciem decyzji o przerwaniu biegu przedawnienia należy skonsultować się z dobrze znającym się na temacie prawniku, który pomoże nam wybrać najlepszą dla nas opcję.

Warto się zdecydować na przerwanie biegu przedawnienia, kiedy istnieje realna szansa, że planowane przez nas plany będą realizowane w przyszłości, a nasza sytuacja finansowa pozwoli na skuteczne regulowanie zaległych zobowiązań. Przerwanie biegu przedawnienia to ciężki krok, ale czasami jedyny, aby odzyskać dobre imię oraz drogę do stabilizacji finansowej.

FAQ

Q: Co to jest upadłość konsumencka?
A: Upadłość konsumencka to postępowanie, które umożliwia osobie fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, zakończenie swoich kłopotów finansowych poprzez rozwiązanie większości swoich długów.

Q: Czy upadłość konsumencka jest skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych?
A: Tak, upadłość konsumencka jest skutecznym sposobem na rozwiązanie kłopotów finansowych. Dzięki niemu można wyjść z zadłużenia oraz uniknąć problemów związanych z windykacją długu.

Q: Co to jest przerwanie biegu przedawnienia?
A: Przerwanie biegu przedawnienia to sytuacja, w której wierzyciel podjął z ustalonym dłużnikiem jakiekolwiek działania zmierzające do uzyskania zapłaty.

Q: Jakie są korzyści korzystania z upadłości konsumenckiej w przypadku zaległości w opłatach kredytowych?
A: Upadłość konsumencka daje osobie zainteresowanej możliwość uregulowania zaległości w opłatach kredytowych lub innych zobowiązań w sposób spójny z jej sytuacją finansową. Ponadto, upadłość konsumencka ma zalety, takie jak ochrona przed wierzycielami, co jest szczególnie ważne w przypadku zadłużenia kredytowego.

Q: Jakie są podstawowe wymagania dla złożenia wniosku o upadłość konsumencką?
A: Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, osoba fizyczna musi posiadać pewne wymagane dokumenty finansowe oraz spełnić pewne kryteria finansowe.

Q: Czy upadłość konsumencka uniemożliwia osobie fizycznej posiadanie karty kredytowej lub zdobycie kredytu w przyszłości?
A: Upadłość konsumencka nie uniemożliwia posiadanai karty kredytowej lub zdobycie kredytu w przyszłości, ale może wpłynąć na zdolność kredytową wraz z oceną kredytową.

Q: Jakie są alternatywy dla upadłości konsumenckiej w przypadku zaległości w opłatach kredytowych?
A: Alternatywami dla upadłości konsumenckiej w przypadku zaległości w opłatach kredytowych są m.in. rozwiązania pozasądowe, takie jak negocjacje z wierzycielem, restrukturyzacja lub konsolidacja długu.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest skutecznym narzędziem, umożliwiającym osobom zadłużonym rozwiązanie trudnych sytuacji finansowych. Przerwanie biegu przedawnienia to kolejna zaleta, która umożliwia odzyskanie kontroli nad swoim życiem finansowym oraz zaczęcie go na nowo. Niemniej jednak, proces ten może być skomplikowany i czasochłonny, wymaga odpowiedniego przygotowania i wsparcia ze strony odpowiednich specjalistów. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o upadłości warto przemyśleć swoją sytuację oraz korzystać z pomocy doświadczonych ekspertów. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasze postępowanie będzie skuteczne oraz przyniesie pożądane efekty.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.