upadłość konsumencka nowa ustawa

Upadłość konsumencka to proces, który może pomóc osobom borykającym się z problemami finansowymi wyjść z długoletniego impasu. Jednakże, do tej pory regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej w Polsce były niewystarczające i nie dawały wystarczającego wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Nowa ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej, która już weszła w życie, wprowadza ważne zmiany w tym procesie. W dzisiejszym artykule omówimy kluczowe aspekty nowych regulacji w dziedzinie upadłości konsumenckiej i dowiemy się, jak ta ustawa wpłynie na osoby poszukujące pomocy finansowej.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia zadłużonym osobom fizycznym prowadzenie nowego życia finansowego poprzez wykonanie kroków mających na celu uregulowanie swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Procedura ta jest dostępna dla tych, którzy przestałszy płacić swoje długi, znaleźli się w trudnej finansowej sytuacji. W Polsce upadłość konsumencka jest regulowana szczególnym prawem, a decyzje w tym zakresie podejmuje sąd rejonowy mający właściwość na danym terenie.

Osoby, które chcą skorzystać z możliwości upadłości konsumenckiej, muszą przede wszystkim spełnić określone wymagania. Najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Wniosek ten musi spełniać wiele wymogów formalnych, takich jak m.in. określenie wierzycieli i długu, a także dokumentowanie swojej sytuacji finansowej. Po rozpatrzeniu wniosku sąd może podjąć decyzję o układzie restrukturyzacyjnym lub ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

W trakcie procesu upadłości konsumenckiej zadłużony zostaje uwolniony od części swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Na przykład można zmniejszyć kwotę długu lub wydłużyć okres spłaty. Jednak proces ten wymaga ściślejszej kontroli finansowej, a także zaoferowania czegoś wartościowego dla wierzycieli. W takim przypadku zobowiązany ogranicza swoje miesięczne wydatki i składa opłaty każdego miesiąca na rzecz swojego syndyka masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka może stanowić szansę dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ale wymaga ona odpowiedniej wiedzy, aby uniknąć popełnienia błędów. Właśnie dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług rzetelnego i doświadczonego prawnika specjalizującego się w upadłości konsumenckiej, który prowadzi procesy z zachowaniem najwyższych standardów prawniczych.

2. Nowa ustawa o upadłości konsumenckiej – co się zmieniło?

W 2021 roku w Polsce wprowadzono nową ustawę o upadłości konsumenckiej, która wprowadza szereg zmian dla osób borykających się z trudnościami finansowymi. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Zmniejszenie kosztów postępowania upadłościowego

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. „Polskiego drobiazgu”. Oznacza to, że osoby, które ogłaszają upadłość konsumencką, będą zwolnione z kosztów w wysokości do 5 tys. złotych. Dodatkowo, od 2022 roku przewiduje się drastyczne ograniczenie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym.

Przedłużenie okresu oddłużeniowego

Nowa ustawa przedłuża okres oddłużeniowy z 5 do 7 lat. Oznacza to, że osoby, które ogłaszają upadłość konsumencką, będą mogły liczyć na dłuższy czas spłaty swoich zobowiązań. W praktyce oznacza to rozłożenie długu na mniejsze raty, co z pewnością ułatwi życie wielu osobom.

Rozwój wyspecjalizowanych instytucji

Wprowadzenie nowej ustawy o upadłości konsumenckiej przyniesie także rozwój wyspecjalizowanych instytucji, takich jak zarządcy restrukturyzacji czy mediatorzy. Dzięki temu osoby borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na fachową pomoc oraz na bardziej efektywny proces oddłużania.

Rozszerzenie grona osób objętych upadłością konsumencką

Nowa ustawa o upadłości konsumenckiej wprowadza także rozszerzenie grona osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania. Do tej pory upadłość konsumencka była dostępna tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla rolników. Od 2021 roku będą mogły z niej skorzystać także osoby nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej.

3. Jakie osoby mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Rozpoczęcie procedury upadłości konsumenckiej w Polsce jest uregulowane szczegółowo przepisami prawa dotyczącymi zarówno wierzycieli, jak i dłużników. O ile upadłość konsumencka może zaoferować pomoc ludziom w trudnej sytuacji finansowej, nie jest to jednak niestety rozwiązanie dla każdego.

Czego wymaga procedura upadłości konsumenckiej?

Aby przystąpić do procedury upadłości konsumenckiej w Polsce, należy najpierw spełnić następujące wymagania:

 • Osiągać dochód, który umożliwia spłatę zobowiązań
 • Mieć minimalnie dwóch wierzycieli
 • Zajmować się wyłącznie działalnością konsumencką na własny rachunek
 • Czuć się bezsilnym wobec faktycznie powstałego zadłużenia
 • Nie posiadać własności ani majątku, który mógłby być sprzedany, by spłacić zobowiązania

List osób zainteresowanych upadłością konsumencką

Do osób, które mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej, należą:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą związaną z handlem, usługami turystycznymi, wykonywaniem zawodów prawnych lub kancelaryjnych
 • osoby fizyczne, które poniosły duże koszty leczenia
 • osoby bez szans na uregulowanie swoich długów w innym systemie prawnym
 • osoby z trudną sytuacją finansową spowodowaną przez bezrobocie

Wymagania procedury upadłości konsumenckiej

Procedura upadłości konsumenckiej powinna być podjęta wyłącznie wówczas, gdy nie ma innej możliwości, by rozwiązać problem zadłużenia. Wymagania jakie muszą być spełnione, aby przystąpić do upadłości konsumenckiej, są bardzo restrykcyjne. Nawet wtedy, gdy się spełnia wszystkie wymagania, trzeba pamiętać, że jest to proces przynależący do sądu i może trwać nawet kilka lat. W konsekwencji, ci, którzy myślą o upadłości konsumenckiej, powinni wziąć pod uwagę częściową stratę zdolności kredytowej na okres 5 – 10 lat, a także negatywny wpływ na ich wizerunek w oczach innych, a zwłaszcza w oczach potencjalnych pracodawców.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka w Polsce nie jest łatwym procesem. Wymaga spełnienia szeregu restrykcyjnych wymagań. Dlatego nie każda osoba z problemami finansowymi będzie mogła z niej skorzystać. Niemniej jednak jest to istotna opcja dla licznych ludzi, którzy borykają się z trudną sytuacją ekonomiczną i wciąż nie mogą wypłynąć na prostą. Jeśli masz problemy z długami i zastanawiasz się nad upadłością konsumencką, skonsultuj się z prawnikiem lub doradcą kredytowym, który udzieli Ci rzetelnych informacji na ten temat i przedstawi Ci dostępne opcje.

4. Na czym polega procedura upadłościowa?

Procedura upadłościowa to proces, który prowadzi do rozwiązania działalności przedsiębiorstwa, zwykle w wyniku niewypłacalności. Zgodnie z polskim prawem procedura ta może dotyczyć zarówno firm prywatnych, jak i jednostek publicznych. Poniżej przedstawiamy, jakie są etapy procedury upadłościowej.

1. Wnioskowanie o upadłość

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości. Wniosek może złożyć przedsiębiorca lub wierzyciel. Po złożeniu wniosku sąd ustala, czy faktycznie zachodzi podstawa do ogłoszenia upadłości.

2. Mianowanie syndyka

Po ogłoszeniu upadłości sąd mianuje syndyka, który przejmuje kontrolę nad majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Syndyk ma za zadanie sprzedać majątek i rozliczyć wierzycieli. Za swoją pracę syndyk pobiera wynagrodzenie, które pokrywane jest z majątku upadłego.

3. Ogłoszenie listy wierzytelności

Syndyk przygotowuje listę wierzytelności, czyli dokument zawierający informacje o wszystkich wierzycielach i wysokości ich roszczeń. Lista ta jest publikowana w Monitorze Sądowym i na stronie internetowej sądu. Wierzyciele mają prawo zgłaszać swoje roszczenia i żądać ich zaspokojenia.

4. Postępowanie spłatowe

Po ogłoszeniu listy wierzytelności sąd przeprowadza postępowanie spłatowe. Celem tego postępowania jest podział majątku upadłego na części i podział go między wierzycieli. Ostatecznie każdy wierzyciel otrzymuje swoją część majątku, zgodnie z wielkością swojego roszczenia.

5. Jakie długi są objęte upadłością konsumencką?

Jeśli zdecydowałeś się na ubieganie się o upadłość konsumencką, prawdopodobnie zastanawiasz się, które z Twoich długów zostaną objęte. Nie każdy rodzaj długu można dodać do listy wierzycieli w związku z upadłością konsumencką. Poniżej znajdziesz listę najczęstszych zobowiązań, które można składać jako wierzycieli, gdy składasz podanie o upadłość konsumencką.

###1. Kredyty konsumpcyjne
Jednym z najczęstszych rodzajów długów, które kwalifikują się do upadłości konsumenckiej, są kredyty konsumpcyjne. Niezależnie od tego, czy wzięliśmy kredyt w banku, u pożyczkodawcy lub w innej instytucji finansowej, takie zobowiązanie jest zazwyczaj objęte upadłością konsumencką.

###2. Zadłużenia na kartach kredytowych
Kolejnym rodzajem długu, który można objąć wierzycielami w upadłości konsumenckiej, są zadłużenia na kartach kredytowych. Jeśli posiadasz wiele kart kredytowych i masz niemożliwe do opłacenia zobowiązania, upadłość konsumencka może być dla Ciebie rozwiązaniem.

###3. Zaległości w opłatach rachunków
Nieopłacone rachunki za energię, gaz, wodę, telefon czy telewizję są również długami, które można objąć postępowaniem upadłościowym. Jeśli masz zaległości w opłatach i nie jesteś w stanie ich uregulować, warto zwrócić uwagę na opcję upadłości konsumenckiej.

###4. Kary umowne
Kary umowne, np. za opóźnienie w płatnościach, są również zobowiązaniami, które można złożyć jako wierzyciele w związku z postępowaniem upadłościowym. Warto pamiętać, że nie wszystkie rodzaje długów kwalifikują się do upadłości konsumenckiej – przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku warto skonsultować się z ekspertem.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla ludzi, którzy mają niemożliwe do uregulowania długi. Warto pamiętać, że nie wszystkie rodzaje zobowiązań są objęte takim postępowaniem. Jeśli masz wątpliwości, które długi kwalifikują się do upadłości konsumenckiej, skonsultuj się z ekspertem.

6. Jakie korzyści wynikają z korzystania z upadłości konsumenckiej?

Korzystanie z upadłości konsumenckiej jest dla wielu osób dobrym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych. Oto kilka korzyści, jakie wynikają z takiego rozwiązania:

Ochrona przed windykacją

 • Upadłość konsumencka powoduje natychmiastowe zatrzymanie postępowań windykacyjnych.
 • Wierzyciele tracą możliwość egzekwowania należności z majątku dłużnika.
 • Wierzyciele nie mogą także kontaktować się z dłużnikiem bez jego zgody (np. telefonicznie).

Zwolnienie z długów

 • Upadłość konsumencka umożliwia pozbycie się większości długów.
 • Zwolnione są długi spłacane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.
 • Dłużnik może zachować część swojego mienia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (np. narzędzia, maszyny).

Ochrona lokat i ubezpieczeń

 • Upadłość konsumencka nie obejmuje lokat bankowych i ubezpieczeń na życie.
 • Prawo do świadczenia emerytalnego nie podlega egzekucji.
 • Dłużnik ma prawo do zachowania mieszkania lub domu (jeśli spełnia określone warunki).

Pozbycie się długoletnich zobowiązań

 • Upadłość konsumencka daje szansę na pozbycie się długów, z którymi dłużnik walczył latami.
 • Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik może zacząć od nowa – bez ciężaru długów.
 • Upadłość konsumencka umożliwia ponowne zbudowanie zdrowych relacji z wierzycielami.

7. Kiedy warto rozważyć upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to proces, który pomaga osobom zadłużonym w uregulowaniu swojego długu i osiągnięciu finansowej stabilizacji. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę, jeśli myślisz o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką:

1. Odczuwasz ciągły stres finansowy

 • Jeśli odczuwasz ciągły stres spowodowany niewyrównanymi długami, upadłość konsumencka może pomóc Ci w uspokojeniu sytuacji.
 • Proces ten pozwala na spłatę długów i na uzyskanie ochrony przed wierzycielami, którzy nie mogą już domagać się pieniędzy od Ciebie.

2. Nie masz szans na spłacenie zobowiązań w przyszłości

 • Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest beznadziejna i nie masz szans na spłacenie długów w przyszłości, upadłość konsumencka może być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.
 • Upadłość konsumencka pozwoli Ci na rozpoczęcie od nowa i na budowanie zdrowej sytuacji finansowej.

3. Twoi wierzyciele działają agresywnie

 • Jeśli Twoi wierzyciele działają agresywnie i nieustannie do Ciebie dzwonią, wysyłają listy, lub inaczej nękają Cię, upadłość konsumencka może pomóc Ci w uspokojeniu sytuacji.
 • Upadłość konsumencka pozwala na uzyskanie ochrony przed wierzycielami, którzy nie mogą już domagać się pieniędzy od Ciebie.

4. Masz niewielkie dochody

 • Jeśli masz niewielkie dochody i nie jesteś w stanie spłacić swoich długów, upadłość konsumencka może pomóc Ci w uregulowaniu sytuacji.
 • Proces ten pozwala na spłatę długów w ratach, które są uzależnione od Twoich możliwości finansowych.

8. Jaki wpływ ma upadłość konsumencka na zdolność kredytową?

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Wiele osób zastanawia się jednak, jaki wpływ ma upadłość konsumencka na ich zdolność kredytową. Poniżej przedstawiamy nieco więcej informacji na ten temat.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, kredytobiorca zazwyczaj ma niska zdolność kredytową. Warto jednak pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest ostatecznością. Po upływie pewnego czasu, osoby ogłaszające upadłość konsumencką mogą starać się o kredyt. W takim przypadku, decyzja o przyznaniu kredytu będzie zależeć od wielu czynników, w tym od sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz jego historii kredytowej.

Warto także pamiętać, że zależnie od kraju, w którym ogłoszono upadłość konsumencką, wpis może pozostać w historii kredytowej przez kilka lat. Oznacza to, że osoby z ogłoszoną upadłością konsumencką mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu w przyszłości. Niemniej jednak, po pewnym czasie i zrobieniu odpowiednich kroków, można poprawić swoją sytuację finansową i warto wtedy zastanowić się nad ubieganiem się o kredyt.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie musi oznaczać, że nie da się otrzymać kredytu. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które mogą wpłynąć na zdolność kredytową po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej:

 • Stabilność finansowa i dochody – im stabilniejsza sytuacja finansowa, tym większa szansa na uzyskanie kredytu.
 • Długoterminowy plan spłaty zadłużenia – zaplanowanie spłaty zadłużenia na dłuższy okres może wpłynąć pozytywnie na uzyskanie kredytu.
 • Kontrola wydatków – kontrolowanie wydatków i dbanie o zdrowie finansowe może poprawić zdolność kredytową po upadłości konsumenckiej.

Podsumowując, wpływ upadłości konsumenckiej na zdolność kredytową jest zazwyczaj negatywny, ale nie ostateczny. Po pewnym czasie, przy odpowiednich krokach, osoby ogłaszające upadłość konsumencką mogą starać się o kredyt. Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń i działać na rzecz poprawy swojej sytuacji finansowej i historii kredytowej.

9. Jakie dokumenty należy przedłożyć przy ubieganiu się o upadłość konsumencką?

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o upadłość konsumencką są niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji w tej sprawie. Dlatego, jeśli rozważasz skorzystanie z tej opcji, powinieneś dokładnie przyjrzeć się wymaganym dokumentom i pamiętać o ich dostarczeniu. W poniższych akapitach przedstawiamy najważniejsze wymagane dokumenty.

1. Dokumenty potwierdzające twoją sytuację zawodową i finansową.
To może być m.in. umowa o pracę, umowa o dzieło, dokumenty z urzędu pracy lub dokumenty związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Najważniejsze, aby dokumenty te potwierdzały twój obecny stan finansowy i źródła dochodu.

2. Dokumenty dotyczące twojego majątku.
Wymagane dokumenty dotyczące majątku to m.in. wyceny nieruchomości, samochodu lub innego wartościowego mienia, rachunki bankowe, wszystkie karty kredytowe i debetowe, umowy leasingowe i kwity emisyjne. Wymagają one szczególnej uwagi, ponieważ mogą wpłynąć na decyzję w sprawie twojej upadłości.

3. Dokumenty związane z twoimi zadłużeniami.
Wymagane dokumenty dotyczące zadłużeń to m.in. deklaracje podatkowe, faktury, rachunki za media, umowy o kredyt lub innej formie zadłużenia, windykacje i koszty ściągania długu. Ich dostarczenie jest konieczne, aby tobie pomóc w rozwikłaniu sytuacji finansowej.

4. Głosy kredytodawców.
Oprócz wymienionych dokumentów, konieczne będzie również uzyskanie głosów kredytodawców, do których masz zaangażowane długi. Wymagane jest przedstawienie umów, faktur, które zostały podpisane ze swoimi wierzycielami. To powinno być wykonane na czas, aby zbadać obszar i zidentyfikować swoje zadłużenie na czas, a następnie przedstawić je sądowi.

Wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów jest kluczowe w procesie ubiegania się o upadłość konsumencką. Dostarczenie ich w odpowiednim czasie i odpowiedniej formie pomoże w podjęciu decyzji przez sąd i w zachowaniu wszelkich praw, na które masz zasługę. Pamietaj, że nie ma wstecznych działań, więc lepiej zrobić to już wcześniej, aby uniknąć problemów w przyszłości.

10. Kto może być objęty postępowaniem upadłościowym w ramach ustawy o upadłości konsumenckiej?

Każda osoba fizyczna, która podejmuje działalność gospodarczą może ubiegać się o upadłość konsumencką. Poniżej przedstawione są grupy ludzi, którzy podlegają postępowaniu upadłościowemu na podstawie ustawy o upadłości konsumenckiej:

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym rolniczą, w przypadku gdy ich działalność przynosi straty mają prawo do ubiegania się o upadłość konsumencką. Oczywiście, wymagane jest spełnienie określonych warunków, między innymi brak innych źródeł dochodu oraz brak szans na osiągnięcie rentowności działalności gospodarczej.

2. Pracownicy sezonowi
Osoby, które pracują na umowę zlecenia lub umowę o dzieło na sezon, a ich dochód nie przekracza minimalnej krajowej płacy, mają prawo skorzystać z postępowania upadłościowego na podstawie ustawy o upadłości konsumenckiej. W przypadku osób zatrudnionych w sezonowej pracy, często dochód nie wystarcza na pokrycie codziennych potrzeb, a postępowanie upadłościowe może być szansą na uspokojenie sytuacji finansowej.

3. Emeryci i renciści
Osoby po przejściu na emeryturę lub pobierające rentę również mogą wystąpić o upadłość konsumencką. W przypadku emerytów lub rencistów liczy się wysokość wynagrodzenia, a upadlność konsumencka może dotyczyć odpowiedniego zobowiązania wynikającego z emerytury lub renty.

4. Studenci
Studenci również są objęci postępowaniem upadłościowym na podstawie ustawy o upadłości konsumenckiej. Przy czym, wymagane jest spełnienie określonych warunków, na przykład, nie przekroczenie wysokości wynagrodzenia, brak innych źródeł dochodu, brak szans na znalezienie pracy itp.

Należy jednak pamiętać, że powyższe grupy nie wyczerpują całej gamy osób, które może ubiegać się o upadłość konsumencką. Postępowanie upadłościowe może być szansą dla każdego, kto ma problemy finansowe i nie radzi sobie z spłatą swoich zobowiązań. Warto zasięgnąć porady prawnika lub doradcy finansowego, którzy pomogą wybrać najlepszą dla nas opcję.

11. Czy upadłość konsumencka jest dla każdego?

Upadłość konsumencka jest procesem, który pozwala osobom zadłużonym na uregulowanie swoich zobowiązań i odbudowę ich finansowej sytuacji. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego. Poniżej przedstawiamy kogo upadłość konsumencka może dotyczyć.

1. Osoby mające trudności finansowe

Upadłość konsumencka może być przeznaczona dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dotyczy to głównie osób, które tak wiele się zadłużyły, że nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań.

2. Osoby, które muszą zmienić swoje życie finansowe

Upadłość konsumencka jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zmienić swoje życie finansowe, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Proces ten pozwala na wymuszenie na sobie lepszych nawyków finansowych i na nauczenie się zarządzania pieniędzmi.

3. Osoby, które nie mają innych opcji

Upadłość konsumencka może być również jedyną opcją dla osób zadłużonych, które nie mają innych możliwości uregulowania swojego długu. To rozwiązanie, które pomaga zacząć wszystko od nowa i odzyskać kontrolę nad własnym życiem finansowym.

4. Osoby, które spełniają odpowiednie wymagania

Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Uprawnieni do niej są tylko ci, którzy spełniają odpowiednie wymagania, takie jak brak możliwości spłacenia długu w ciągu pięciu lat, posiadanie wysokich dochodów i aktywów oraz podjęcie próby negocjacji z wierzycielami.

Podsumowując, upadłość konsumencka to proces przeznaczony dla osób, które borykają się z poważnymi problemami finansowymi i nie widzą innej opcji. Jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego, a tylko dla tych, którzy spełniają odpowiednie wymagania. Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej zawsze warto skonsultować się z ekspertem finansowym, który pomoże w podjęciu właściwej decyzji.

12. Czy upadłość konsumencka jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych?

Alternatywna metody rozwiązania problemów finansowych

Upadłość konsumencka jest jednym z wielu sposobów, który może pomóc pozbyć się zadłużenia jednak niestety nie jest to czynność, która jest dla wszystkich. Innymi słowy, nie jest to jedyny dostępny sposób na rozwiązanie problemów finansowych. Niektóre alternatywy warto rozważyć, zanim podejmiesz decyzję o ogłoszeniu bankructwa.

Alternatywne rozwiązania dla upadłości konsumenckiej:

 • Konsolidacja zadłużenia – polega na połączeniu wszystkich zadłużeń w jedno i spłacie go w ratach
 • Negocjacje z wierzycielami – wynegocjowanie nowych warunków spłaty zadłużenia
 • Oddłużenie – zlecenie profesjonalnej firmie zajmującej się odzyskiwaniem długów sprawowania nadzoru nad Twoimi finansami i negocjacja z wierzycielami

Podsumowując

Upadłość konsumencka może wydawać się sposobem na rozwiązanie problemów finansowych, jednak jest to ostateczność i decyzja, którą warto przemyśleć i konsultować z ekspertami finansowymi. Alternatywne metody pokazują, że są dostępne rozwiązania, dzięki którym można uniknąć trudnej sytuacji związanej z ogłoszeniem bankructwa.

13. Jakie są koszty związane z upadłością konsumencką?

Upadłość konsumencka jest procesem, który pomaga osobom fizycznym, które mają trudności z uregulowaniem swoich długów, wyjść z długów. W ten sposób można wnioskować o ochronę przed wierzycielami, ale przy okazji wiąże się to z kosztami.

Przede wszystkim, musicie liczyć się z kosztami związanymi z taksami sądowymi. W przypadku upadłości konsumenckiej wynoszą one około 200-400 PLN zależnie od rodzaju postępowania i miasta, w którym wnioskujemy.

Kolejnym kosztem jest opłata dla syndyka masy upadłościowej, który odpowiada za rozdzielanie pieniędzy wierzycielom. Opłata ta wynosi zazwyczaj od 1% do 7% sumy zebranej od dłużników i jest pobierana w momencie, gdy dług zostaje spłacony.

Ostatnim i największym kosztem związanym z upadłością konsumencką jest wynagrodzenie dla prawnika lub adwokata, którzy pomagają w całym procesie. Koszty te uzależnione są od złożoności sprawy i mogą wynosić od 2 000 do nawet 5 000 lub 10 000 PLN.

Ogółem, koszty związane z upadłością konsumencką są dosyć wysokie, ale warto wziąć pod uwagę fakt, że pozwala ona na skuteczną walkę z długami. Pamiętajcie, by uważnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zasięgnąć pomocy eksperta przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

14. Czy po upadłości konsumenckiej można mieć od razu czystą kartę kredytową?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wiele osób zastanawia się, co dalej. Jednym z pytań, jakie zadają sobie dłużnicy, jest to, czy po zakończeniu procedury upadłościowej, mogą uzyskać czystą kartę kredytową.

Na dzień dzisiejszy, niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ostateczną decyzję podejmuje bowiem każdy bank indywidualnie, a to od jego polityki kredytowej zależy, czy klient po upadłości konsumenckiej otrzyma od niego kartę kredytową.

Warto jednak pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Przede wszystkim, po upadłości konsumenckiej, Twoja zdolność kredytowa ulegnie znacznemu pogorszeniu. Może to zwiększyć ryzyko, że bank nie zdecyduje się na udzielenie Ci kredytu.

Niemniej jednak, istnieją pewne kroki, które możesz podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie karty kredytowej po upadłości. Przede wszystkim, zadbaj o to, by Twoja historia kredytowa wyglądała jak najlepiej. Jeśli masz zaległe płatności, postaraj się je uregulować. Możesz też rozważyć wzięcie kredytu ratalnego i regularne, terminowe spłacanie rat.

15. Jak uniknąć spirali zadłużenia w przyszłości po skorzystaniu z upadłości konsumenckiej?

Wiele osób, które korzystają z upadłości konsumenckiej, obawia się, że mogą ponownie popaść w spiralę zadłużenia. Oto kilka wskazówek, jak uniknąć tego w przyszłości:

 • Budżet osobisty – zaplanuj swoje finanse i zawsze miej pod kontrolą, jakie wydatki ponosisz oraz ile pieniędzy masz do dyspozycji. Dodatkowo, zamiast kupować drogie rzeczy, nauczyć się korzystać z substytutów lub używanych artykułów.
 • Zapobiegawcze oszczędzanie – zawsze warto oszczędzać na czasie, aby w razie nagłych wydarzeń mieć pod ręką gotówkę. Załóż osobne konto oszczędnościowe i regularnie wpłacaj do niego pieniądze.
 • Zarządzanie długami – pilnuj, aby twoje długi były zawsze na poziomie, który jest dla ciebie możliwy do obsługi. Dodatkowo, zawsze płać swoje należności na czas, co zminimalizuje ewentualne koszty związane z opóźnieniem.
 • Zwiększanie dochodów – warto zawsze szukać nowych sposobów na zwiększenie swoich dochodów oraz polepszenie swojej sytuacji finansowej. Można to zrobić poprzez podjęcie dodatkowej pracy lub rozpoczęcie własnego biznesu.

Podsumowując, aby uniknąć spirali zadłużenia w przyszłości po skorzystaniu z upadłości konsumenckiej, warto kontrolować swoje wydatki, oszczędzać, zarządzać długami i szukać sposobów na zwiększenie dochodów. To wszystko pozwoli utrzymać swoje finanse pod kontrolą i uniknąć problemów związanych z niewłaściwym zarządzaniem swoim budżetem osobistym.

FAQ

Q: What is „upadłość konsumencka nowa ustawa” and how does it differ from the previous law?
A: „Upadłość konsumencka nowa ustawa” refers to the new law regulating consumer bankruptcy in Poland. It replaces the previous regulation from 2009. The new law introduces several changes, such as shorter proceedings, simplified eligibility criteria, and broader debt forgiveness options.

Q: What are the eligibility criteria for consumer bankruptcy under the new law?
A: Eligibility for consumer bankruptcy requires the debtor to have at least one unpaid debt totaling more than PLN 30,000 ($7,500) and be unable to pay them back. The debtor must also prove a lack of intent to default and show that they have tried to reach an out-of-court settlement with their creditors.

Q: How long does the consumer bankruptcy process take under the new law?
A: The consumer bankruptcy process is now shorter, as the court must issue a resolution within three months of the filing of the petition. Previously, the process lasted between six to nine months.

Q: What are the debt forgiveness options available under the new law?
A: Debt forgiveness options under the new law are broader and allow for more debt to be discharged, including unpaid taxes and debts arising from a joint liability for a private partnership or limited liability company. Additionally, the debtor may choose between two options of paying back their debt – either in installments over five years or by selling their assets.

Q: Are there any risks associated with filing for consumer bankruptcy?
A: While consumer bankruptcy offers a fresh start for debtors, it may also harm one’s credit score and ability to obtain credit in the future. It also does not discharge all types of debt, such as alimony, child support, and fines imposed by courts. It’s important to consider all options and consult with a professional before making a decision.

Q: How can I file for consumer bankruptcy under the new law?
A: To file for consumer bankruptcy, the debtor must submit an application to the relevant court. It’s recommended to seek the assistance of a lawyer or bankruptcy advisor in preparing the necessary documents and handling the proceedings.

Podsumowując, upadłość konsumencka to poważna decyzja, którą każdy z nas może podjąć. Nowa ustawa wprowadza wiele zmian, które mają ułatwić i przyspieszyć cały proces. Niemniej jednak, korzystając z takiej pomocy należy pamiętać, że jest to jedynie narzędzie, które może pomóc nam wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Właściwe zarządzanie budżetem i uważne planowanie wydatków są kluczowe, by uniknąć takiego dramatu w przyszłości. Zatem, jeśli zastanawiacie się nad upadłością konsumencką, warto skorzystać z doradztwa i informacji zawartych w nowej ustawie, aby zminimalizować negatywne skutki wynikające z takiej decyzji.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.