Upadłość Konsumencka Konsekwencje

Upadłość konsumencka konsekwencje? Prawo dotyczące niezabezpieczonego długu konsumenckiego – długu zaciągniętego przez osobę fizyczną na własny użytek – może być zagmatwane i chaotyczne. Oprócz wielu zagrożeń finansowych związanych z niezabezpieczonym długiem, wysoki wskaźnik zaległości w spłacie niezabezpieczonych długów może mieć również niszczące konsekwencje. Jeśli zmagasz się z finansami i masz zbyt duże zadłużenie na karcie kredytowej lub inne niezabezpieczone zobowiązania, być może nadszedł czas, aby przywrócić swoje finanse na właściwe tory.
Na szczęście, większość niezabezpieczonych długów konsumenckich, innych niż hipoteczne, podlega zwolnieniu na mocy prawa upadłościowego w Stanach Zjednoczonych. Jednakże, tak jak w przypadku każdego rodzaju niezabezpieczonego długu, istnieją konsekwencje, które mogą przeważyć nad korzyściami płynącymi z ogłoszenia upadłości. Ten artykuł zawiera przegląd tego, co należy wiedzieć o uzyskaniu zwolnienia z niektórych rodzajów niezabezpieczonych długów.

Przegląd przypadków wyłączenia z masy upadłościowej dla długów konsumenckich

Dłużnicy mają prawo do zwolnienia z pewnych rodzajów niezabezpieczonych długów w ramach upadłości.
Konkretnie, dłużnicy mogą być uprawnieni do uwolnienia się od pewnych rodzajów niezabezpieczonych długów konsumenckich (nie włączając w to hipotek), tak długo jak dłużnik spełnia dwa warunki:
1) Dłużnik podjął „wysiłek w dobrej wierze”, aby spłacić dług; oraz
2) dłużnik spełnia test środków finansowych.
Test środków określa, czy dłużnik jest w stanie spłacić swoje długi w oparciu o swoje dochody i aktywa. Aby spełnić ten test, trzeba mieć wystarczający dochód lub aktywa, aby spłacić swoje długi w ciągu pięciu lat lub mniej. Jeśli nie jesteś w stanie spełnić tego kryterium, nie jest możliwe, abyś uzyskał absolutorium z upadłości, chyba że możesz udowodnić, że Twoje okoliczności zmieniły się znacząco od czasu złożenia wniosku o ochronę przed bankructwem. Jeśli rozważasz złożenie wniosku o upadłość i masz niezabezpieczony dług konsumencki, skontaktuj się z adwokatem z większym doświadczeniem w tych sprawach, aby mógł on pomóc Ci podjąć świadomą decyzję o tym, czy warto złożyć wniosek o ochronę przed upadłością.

Jak uzyskać zwolnienie z niezabezpieczonego długu w upadłości?

Niektóre rodzaje niezabezpieczonych długów konsumenckich kwalifikują się do zwolnienia w upadłości. Aby uzyskać absolutorium w upadłości, muszą być spełnione następujące kryteria:
* Dług musi zostać uwolniony w postępowaniu upadłościowym Chapter 7 lub 13.
* Dług nie może być zabezpieczony.
* Dłużnik nie może być rażąco niedbały.
* Dłużnik nie może popełnić oszustwa.
* Dług nie może być zaciągnięty w celu finansowania działalności alkoholowej, narkotykowej, hazardowej lub innej działalności przestępczej.

Plusy i minusy wykluczenia z postępowania upadłościowego dla długów konsumenckich

Celem upadłości jest pomoc konsumentom w odzyskaniu stabilności finansowej w skuteczny i przystępny sposób. Jako taki, proces upadłościowy może być zarówno wyzwalający jak i dezorientujący. Aby zrozumieć plusy i minusy złożenia wniosku o zwolnienie z długu konsumenckiego, ważne jest, aby wiedzieć, że wiele rodzajów długów konsumenckich jest usuwanych na mocy amerykańskiego prawa upadłościowego, z wyjątkiem niektórych hipotek.
Podczas gdy większość niezabezpieczonych długów może być usunięta w ramach Rozdziału 7 lub Rozdziału 13, istnieją pewne wyjątki, które pozwalają wierzycielom na kontynuowanie działań windykacyjnych przeciwko tobie po ogłoszeniu upadłości. Jeśli kwalifikujesz się do uzyskania zwolnienia z długów na podstawie Rozdziału 7 lub Rozdziału 13, twój majątek zostanie zlikwidowany podczas postępowania, co oznacza, że cały należący do ciebie majątek zostanie sprzedany, aby wierzyciele mogli odzyskać swoje roszczenia z twojego majątku.
Dla niektórych osób, które mają niezabezpieczone zobowiązania, takie jak zadłużenie na kartach kredytowych lub rachunki medyczne należne na kartach kredytowych, rozdział 7 lub rozdział 13 upadłości nadal oferuje korzyści, ponieważ można zachować swój dom i inne aktywa, a także wymazać swoje niezabezpieczone zobowiązania dłużne.
Jeśli chcesz dochodzić roszczeń na podstawie rozdziału 7 lub rozdziału 13, ponieważ twój wierzyciel nie chce z tobą negocjować poza sądem upadłościowym, upewnij się, że rozumiesz, jak działa sąd przed złożeniem wniosku o ochronę na podstawie tych rozdziałów.

Czynniki, które wpływają na prawdopodobieństwo uzyskania zwolnienia z niezabezpieczonego długu w upadłości

Podobnie jak w przypadku większości osobistych spraw finansowych, zdolność do uzyskania absolutorium z niezabezpieczonego długu jest w dużej mierze uzależniona od danej osoby. Istnieją jednak pewne czynniki, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć prawdopodobieństwo uzyskania zwolnienia z niezabezpieczonego długu.
Jednym z czynników jest to, jak wiele masz zabezpieczonych długów, czyli wszelkich długów, które były poparte własnością lub innym aktywem. Stała wypłata i znaczny dochód mogą znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie zwolnienia z długu niezabezpieczonego. Jeśli masz dzieci, w niektórych przypadkach będą one również liczone jako „zwolnione aktywa”.
Kolejnym czynnikiem jest to, czy jesteś zatrudniony, co oznacza, że nie pracujesz na własny rachunek i nie jesteś uzależniony od dochodów z innych źródeł. Jeśli jesteś bezrobotny lub niedostatecznie zatrudniony i nie otrzymujesz żadnego wynagrodzenia z innych źródeł poza Social Security i zasiłkiem dla bezrobotnych, wtedy sądy upadłościowe przychylniej patrzą na odmowę zwolnienia z niektórych rodzajów niezabezpieczonych długów. Jeśli jesteś w stanie wykazać, że starasz się wystarczająco mocno, aby spłacić swoje długi, może to pomóc w sprawie.
Innymi czynnikami są czas, jaki upłynął od momentu złożenia wniosku o ochronę przed bankructwem oraz to, czy w tym czasie dokonałeś jakichkolwiek płatności. Oferta ugody złożona w trakcie postępowania upadłościowego może również ułatwić sądom upadłościowym udzielenie absolutorium, jeśli zaoferowane zostaną odpowiednie warunki.
Wreszcie, wielokrotne składanie wniosku o ogłoszenie upadłości może wpłynąć na to, czy dłużnik otrzyma zwolnienie z długu, gdy będzie ubiegał się o ochronę przed upadłością ponownie w późniejszym czasie.

Istatnie słowo: Czy powinieneś złożyć wniosek o Upadłość Konsumencką?

Jeśli rozważasz złożenie wniosku o upadłość, pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć, jest to, czy korzyści przeważają nad ryzykiem.
Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy ochrona przed bankructwem jest dla Ciebie odpowiednia. Twoje dochody, wartość netto i zdolność do uzyskania kredytu to trzy ważne rzeczy, które należy rozważyć przed złożeniem wniosku o upadłość.
Jeśli zdecydujesz, że jest to coś, co chcesz realizować, ważne jest, abyś porozmawiał z doświadczonym adwokatem. Będą oni mogli przeanalizować z Tobą Twoją sytuację i doradzić, co może się stać, jeśli złożysz wniosek o ochronę przed bankructwem.

FAQ’s

Jaka jest definicja niezabezpieczonego długu konsumenckiego?

Niezabezpieczone pożyczki konsumenckie to takie, które nie wymagają od pożyczkobiorcy złożenia jakiegokolwiek zabezpieczenia w celu uzyskania środków. Niezabezpieczone pożyczki konsumenckie są zazwyczaj uważane za pożyczki wysokiego ryzyka, które mogą skutkować wyższymi stopami procentowymi i większą szansą na niewywiązanie się z umowy. Jednakże, jeśli masz słabą zdolność kredytową, niezabezpieczona pożyczka konsumencka może być jedyną opcją uzyskania funduszy w nagłych wypadkach lub na zakup rzeczy specjalnego przeznaczenia lub o wysokich kosztach.
Istnieją różne rodzaje niezabezpieczonych pożyczek konsumenckich dostępnych dla Ciebie w zależności od konkretnych okoliczności i Twojej sytuacji finansowej. Niezabezpieczone pożyczki osobiste mogą być atrakcyjną opcją, jeśli musisz dokonać natychmiastowych płatności za coś takiego jak samochód lub inną konieczność, lub jeśli nie możesz zakwalifikować się do bardziej konwencjonalnych rodzajów pożyczek z powodu słabej historii kredytowej lub niskich dochodów.
Niezabezpieczone konsumenckie linie kredytowe oferują również bezpieczeństwo finansowe poprzez wykorzystanie linii kredytowej, która daje dostęp do funduszy w razie potrzeby i bez wymagania z góry depozytów zabezpieczających w większości przypadków. Niezabezpieczone konsumenckie karty kredytowe mogą być opcją, jeśli chcesz uzyskać dostęp do funduszy bez konieczności składania tymczasowego zabezpieczenia, lub jeśli rozpiętość wykorzystania jest bardziej elastyczna i negocjowalna niż w przypadku tradycyjnej karty kredytowej.
Jeśli naprawdę nie możesz znaleźć niczego innego do wykorzystania jako niezabezpieczony dług konsumencki, to niezabezpieczona pożyczka od pożyczkodawcy online może być najlepszą dostępną opcją dla krótkoterminowego finansowania. Ale pamiętaj, aby ocenić potencjalne ryzyko i wady związane z tymi rodzajami pożyczek przed sfinalizowaniem warunków, ponieważ wielu kredytodawców online nie oferuje takich samych zabezpieczeń, jak tradycyjni kredytodawcy stacjonarni.

Jakie są konsekwencje posiadania niezabezpieczonego długu konsumenckiego?

Niezabezpieczony dług konsumencki może mieć wiele konsekwencji. Niezabezpieczone długi konsumenckie są najbardziej problematycznymi długami dla osób fizycznych, ponieważ wierzyciel może zabrać twoje zarobki, całą zawartość twojego konta bankowego, karty kredytowe i inne aktywa, jeśli nie dokonasz płatności na czas lub w całości.
Długi niezabezpieczone mogą również prowadzić do wysokiego wskaźnika zaległości w płatnościach. Oznacza to, że wierzyciel może podjąć działania prawne przeciwko Tobie, aby odzyskać swoje straty. Zakresy te będą oparte na kwocie długu, jak długo był on niespłacony i ile wartości zostało utraconych z powodu braku płatności.
Niektóre z powszechnych konsekwencji posiadania niezabezpieczonych długów konsumenckich obejmują:
– Wysoko oprocentowane salda kart kredytowych – Są one jednym z najdroższych sposobów pożyczania pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się tak dlatego, że nadmierne oprocentowanie może skutkować wysokimi miesięcznymi zobowiązaniami płatniczymi. Oprocentowanie niezabezpieczonych długów konsumenckich może wynosić nawet 25% APR.
– Zajęcie wynagrodzenia – Wierzyciele mogą zabrać do 50% Twojej wypłaty z góry i przeznaczyć ją na pokrycie niezabezpieczonych długów. Oznacza to, że wierzyciele mogą zabrać znaczną część twojego dochodu, jeśli nie dokonasz terminowych spłat swoich niezabezpieczonych długów.
– Upadłość – niezabezpieczone długi konsumenckie są włączone do procesu likwidacji w ramach upadłości i stają się jednym z długów podlegających zwolnieniu. Dodatkowe ryzyko związane z tym rodzajem długu polega na tym, że może on spowodować zajęcie każdej kwoty dochodu rozporządzalnego powyżej określonych progów ubóstwa określonych w prawie federalnym.

Jakie są zagrożenia związane z niezabezpieczonym długiem konsumenckim?

prawda jest taka, że istnieją pewne zagrożenia związane z niezabezpieczonym długiem konsumenckim – a wysoki wskaźnik zaległości może oznaczać utratę domu. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa kwota niezabezpieczonego długu, tym większe ryzyko. Niezabezpieczone długi są również uważane za bardziej karalne przez sądy upadłościowe.

Do najczęstszych niezabezpieczonych długów należą karty kredytowe, rachunki medyczne i pożyczki studenckie.

Niezabezpieczone długi mogą spowodować natychmiastową ruinę finansową, jeśli nie zostaną spłacone na czas lub w ogóle. Utrata pracy może spowodować jeszcze większe trudności ekonomiczne. Jeśli twój wynik kredytowy nie jest dobry, może to mieć poważne konsekwencje finansowe. A co najgorsze, można stracić dom poprzez wykluczenie lub inne środki, jeśli brakuje płatności na niezabezpieczonych długów.

Należy pamiętać, że te zagrożenia (i nie tylko) dotyczą wszystkich rodzajów niezabezpieczonych długów – w tym kart kredytowych, rachunków medycznych i kredytów studenckich – a nie tylko kredytów hipotecznych. Mimo to, ważne jest, aby wiedzieć, co może się stać, jeśli doświadczysz trudności finansowych i nie będziesz w stanie spłacić swoich niezabezpieczonych długów na czas lub w ogóle.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.