Rekomendacje T – proces zaciągania kredytu stanie się łatwiejszy i szybszy

Rekomendacje T – proces zaciągania kredytu stanie się łatwiejszy i szybszy   Polskie rozporządzenie „Rekomendacja T” miało chronić kredytobiorców, ale jego prawdziwym celem była ochrona instytucji finansowych. W szczególności ta konkretna regulacja miała zapewnić ochronę banków przed klientami. W przeciwieństwie

Rekomendacje T – proces zaciągania kredytu stanie się łatwiejszy i szybszy

Rekomendacje T – proces zaciągania kredytu stanie się łatwiejszy i szybszy

 

Rekomendacje T - proces zaciągania kredytu stanie się łatwiejszy i szybszyPolskie rozporządzenie „Rekomendacja T” miało chronić kredytobiorców, ale jego prawdziwym celem była ochrona instytucji finansowych. W szczególności ta konkretna regulacja miała zapewnić ochronę banków przed klientami. W przeciwieństwie do głównego celu regulacji, szczegółowe zapisy dokumentu miały zapewnić ochronę wszystkich interesów klienta.

Kiedy rozporządzenie w sprawie KNF zostało wprowadzone, ludzie mieli z nim wiele problemów. Jedna z krytycznych opinii mówiła, że nie wydaje się, aby rozporządzenie rozwiązywało problemy, które miało rozwiązywać. Inni twierdzili, że zanim je wprowadzono, rozporządzenie stworzyło już nowe problemy. Na przykład nie spodziewali się, że będzie ono powodować tak wiele nieporozumień.

 

Co to jest rekomendacja T?

 

Jaka jest definicja „Zarządzania ekspozycją kredytową”, czyli „Zarządzania ryzykiem detalicznym ekspozycji kredytowej?”. Definiuje się ją jako zasady, które określają dobre praktyki dla podmiotów detalicznych w zakresie postępowania z ekspozycjami kredytowymi

Najważniejszym założeniem Ustawy o Regulacji Bankowości jest to, że banki, rozważając udzielenie komuś pożyczki, muszą określić swoje ryzyko. FSA współpracuje z nimi i określa zasady obliczania wysokości kredytu oraz częstotliwości jego sprzedaży. Dzięki temu banki wiedzą, że udzielenie lub sprzedaż kredytu jest bezpieczna, co zwiększa efektywność sektora bankowego.

Przed 2010 rokiem banki mogły swobodnie udzielać kredytów osobom, które nie były w stanie ich spłacić, co doprowadziło do powstania spirali kredytowej. Ustawa kredytowa z 2010 roku wprowadziła obowiązek weryfikacji zdolności kredytowej, co doprowadziło do zaostrzenia polityki kredytowej.

 

Do czego służy narzędzie fitness i jak może być przydatne?

 

Komisja Europejska stworzyła nowe przepisy, które mają chronić interesy klientów banków, którzy czasami wpadają w pułapkę zadłużenia. Na przykład, banki mogłyby zostać ukarane, gdyby nadal naliczały odsetki od kredytów osobom, które nie spełniają „prawdziwych” kryteriów, jakimi kierują się te podmioty przy ocenie zdolności kredytowej.

 

Założenie rekomendacji T

 

Celem systemu rekomendacji T było wprowadzenie „weryfikacji opartej na zasadach” w ocenie zdolności kredytowej osób w sposób podobny do decyzji kredytowych podejmowanych przez bank. W przeszłości bank stosował kryterium kredytowe zwane „wskaźnikiem DTI”, na przykład stosunek sumy zobowiązań kredytobiorcy do jego dochodów netto.

Zaktualizowana wersja zezwala kredytodawcom na pobieranie 65-85% wynagrodzenia kredytobiorcy. Górny limit ma zastosowanie tylko do kredytobiorców, których zarobki są wyższe od średniej krajowej.

 

Od kiedy obowiązuje rekomendacja T?

 

Projekt Komisji Nadzoru Finansowego był wielokrotnie modyfikowany, dlatego nie zaczął obowiązywać w bankach w momencie, w którym został zaproponowany. Nowe prawo zostało formalnie wprowadzone po raz pierwszy w 2010 roku, co nie oznacza, że banki wdrożyły je dokładnie w momencie jego wejścia w życie. Nowa ustawa weszła w życie dopiero rok później, w 2011 roku.

Chociaż większość źródeł internetowych pozytywnie wypowiadała się o wersji T, nie wszyscy byli zadowoleni. Rekomendacja T była tak kontrowersyjna, że została szybko zmodyfikowana i wydana w 2008 roku z niewielkimi zmianami.

Skutkiem tego był dramatyczny niedobór kredytów dla wielu osób. Osoby, które potrzebowały pożyczki, były odrzucane, a nawet odrzucane od ofert firm pożyczkowych.

 

Jakie zmiany przyniosła powyższa rekomendacja?

 

Firma szybko dostrzegła problem z poprawkami zalecanymi przez T, ale w 2013 r. wprowadziła nowy regulamin, aby być w zgodzie z dokumentem.Rekomendacje T - proces zaciągania kredytu stanie się łatwiejszy i szybszy

W zaktualizowanej wersji Rekomendacji T zniesiono ograniczenia dotyczące kredytów studenckich. Na przykład, kwota kredytu może być ustalona przez szkołę studenta, ale musi być zatwierdzona przez Departament Grantów Uniwersyteckich i Kolegialnych. W chwili obecnej.

Nie jest to jedyna zmiana w sposobie przekazywania i wykorzystywania danych osobowych: Nowa procedura oceny będzie musiała być przeprowadzana tylko w określonych sytuacjach:

Ustawa dotyczy wyłącznie kredytów udzielanych stałym klientom banku (klientom, którzy korzystają z usług banku od co najmniej pół roku); obejmuje kredyty, których łączny koszt nie przekracza czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze.

Jak wspomniano w Rekomendacji EBC, aktualizowana przez banki ocena zdolności kredytowej znacznie skraca czas rozpatrywania wniosków kredytowych. Ponadto wymóg weryfikacji wszystkich przypadków przy użyciu zewnętrznej bazy danych o kredytach oznacza, że potencjalni kredytobiorcy nie będą musieli płacić za tę usługę żadnych pieniędzy.

Procedura ta została wprowadzona w celu zwiększenia efektywności i poprawności oceny punktowej wnioskodawców zgłaszających się do banku po kredyt. Decyzja taka została podjęta w celu zwiększenia efektywności oceny punktowej.

 

Przeprojektuj swój list polecający.

 

W dniu 14 września 2018 r. wprowadzono kolejną zmianę do Rekomendacji w sprawie Międzynarodowej Umowy Pożyczkowej (ILA). Tym razem zmiany dotyczyły tylko jednego postanowienia: Sekcji 19.3. Odnosił się on do ryzyka kursowego w związku z umową ILA.

Od 2018 r. bank, który udziela kredytu w walucie obcej, jest obecnie zobowiązany, przy obliczaniu kosztu, do śledzenia obowiązującego kursu wymiany. Tym samym bank powinien poinformować kredytobiorcę o koszcie kredytu w przypadku, gdy obowiązujący kurs wymiany okaże się dla niego niekorzystny.

Kredyt może zostać przyznany lub odrzucony na podstawie symulacji raty kredytu. Jeśli ludzie mają szansę zapoznać się z tymi wynikami, będą wiedzieli, czy te informacje uniemożliwią im uzyskanie zgody, czy też nie.

 

Jaki wpływ mają rekomendacje na zdolność kredytową?

 

Brzmienie Rekomendacji T, przyjętej w 2010 roku, daje instytucjom finansowym większą swobodę w określaniu stosunku obciążenia kredytowego do dochodu; ułatwia to zatwierdzanie kredytów.

Oprócz zobowiązania banków do bardziej inteligentnej oceny zdolności kredytowej Rada Europy zaleciła, by banki dzieliły się informacjami o zdolności kredytowej poszczególnych osób. Jednocześnie takie informacje muszą być przechowywane we wspólnej bazie danych dostępnej dla wszystkich banków. Ponadto banki są dodatkowo zobowiązane do sprawdzenia wnioskodawcy w zewnętrznej, zewnętrznej bazie danych. Dotyczy to danych z takich organizacji, jak Biuro Informacji Kredytowej

Osoby o słabej historii kredytowej lub dochodach poniżej średniej mogą mieć większe trudności z uzyskaniem kredytu.

Chociaż zalecenie T zapobiega udzielaniu kredytów dłużnikom, którzy nigdy nie byliby w stanie spłacić swoich długów, chroni ono interesy zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców.