Rejestr dłużników – czym jest i jakie dane znajdują się w rejestrze dłużników?

Osoby z długami osobistymi są rejestrowane w rejestrach wierzycieli. Jakie informacje są rejestrowane? Najlepszym sposobem na znalezienie osób ze złymi płatnościami jest szukanie ich w Internecie. Rejestr dłużników taki jak Biuro Informacji Gospodarczej w Polsce nazywa się BIG. Dobrze jest

Rejestr dłużników – czym jest i jakie dane znajdują się w rejestrze dłużników?

Rejestr dłużników Osoby z długami osobistymi są rejestrowane w rejestrach wierzycieli. Jakie informacje są rejestrowane?

Najlepszym sposobem na znalezienie osób ze złymi płatnościami jest szukanie ich w Internecie. Rejestr dłużników taki jak Biuro Informacji Gospodarczej w Polsce nazywa się BIG. Dobrze jest dowiedzieć się, jakie dane są w nim gromadzone, kto może się do niego dostać, kto może wpisywać do niego ludzi i dlaczego lepiej nie mieć rejestru dłużników.

 

      Z tego artykułu dowiesz się:

 • Rejestr dłużników – co to takiego jest?
 • Rejestr dłużników –  jakie są rodzaje instytucji
 • Rejestr dłużników – kto może do niego trafić?
 • Jakie dane trafiają do rejestru dłużników?
 • Za co można trafić do rejestru dłużników?

Rejestr dłużników – czym jest?

Rejestry dłużników są tak skonstruowane, że wnioskodawcy nie mogą figurować w takich bazach, gdyż osoba figurująca w bazie jest interpretowana jako niewiarygodna. Banki negatywnie oceniają wnioskodawców figurujących w takich bazach.

Ta czarna lista, zwana również „rejestrem” lub „spisem”, jest nazywana „czarną listą”, ponieważ jest to lista nazwisk osób, które złożyły wniosek o upadłość. Posiadanie takiego nazwiska na czarnej liście może zazwyczaj oznaczać poważne problemy z zaciąganiem długów.

Ale jakim rodzajem bazy danych jest lista dłużników? Są to po prostu komputerowe bazy danych, w których zapisywane są informacje o dłużnikach dotyczące ich historii zadłużenia oraz aktualnego stanu zadłużenia. Takich baz danych znajdziesz w Polsce wiele i są one:

 • rejestry bankowe (np. BIK),
 • rejestry dłużników BIG,
 • Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych,
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych.

Celem rejestrów dłużników jest weryfikacja wiarygodności i reputacji finansowej osób i firm. W efekcie rejestr dłużników ma pomóc przedsiębiorstwom, bankom i instytucjom w zapobieganiu zatorom płatniczym i problemom z odzyskaniem należności.

Rejestr dłużników – rodzaje instytucji

W języku polskim mamy również najważniejsze rejestry dłużników. Są one wykorzystywane przez niemal wszystkie banki i instytucje pożyczkowe przy weryfikacji wniosków o kredyt lub pożyczkę.

Rejestr dłużników BIK

Program Identyfikacji Bankowej i Poznaj Swojego Klienta (BIK), zwany również programem „Know Your Customer”, jest regulowany przez prawo bankowe. Gromadzi on informacje kredytowe klientów z banków i unii kredytowych, a także biur kredytowych i brokerów danych. Informacje te obejmują zadłużenie, oprocentowanie, opóźnienia w płatnościach, stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości, rachunki w windykacji, a także ocenę kredytową z głównych agencji kredytowych.

Dane o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji bankowych (BIK) są danymi chronionymi tajemnicą bankową, co oznacza, że organizacje takie jak banki, firmy pożyczkowe i instytucje administracji publicznej mogą uzyskać dostęp do tych danych wyłącznie

Jest to również rejestr danych bankowych wykorzystywany wyłącznie przez banki zrzeszone w Zrzeszeniu Banków. Gromadzone są w nim dane finansowe o nierzetelnych dłużnikach bankowych.

Rejestry dłużników BIG

Rejestry informacji gospodarczych prowadzone są przez pięć instytucji, które reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o dostępie do informacji gospodarczych. Ustawa ta określa wszystkie procedury, jakie musi przejść organizacja, aby uzyskać informacje od banków, administracji rządowej i różnych innych służb gospodarczych.

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (KRDN)

To jest lista dłużników z Kansas. Która, już wkrótce zostanie zastąpiona Krajową Listą Dłużników i będzie dostępna na stronie internetowej KRS. Krajowa Lista Dłużników będzie się składała z długów ściągniętych przez stan Kansas

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP)

Ta baza danych zawiera informacje takie jak niezapłacone podatki lub inne niezapłacone zobowiązania wobec instytucji publicznych.

Rejestr dłużników – kto może się do niego dostać?

Większość rejestrów pozwala na rejestrację zarówno osobom fizycznym jak i firmom, nawet jeśli zalegają one z płatnościami za długi. Jednak każda baza danych specjalizuje się w dostarczaniu informacji dla różnych typów wierzycieli.

 • Rejestr dłużników BIG – gromadzi głównie informacje na temat długów firm powstających w obrocie gospodarczym oraz zadłużenia osób fizycznych zalegających z różnymi płatnościami (z tytułu opłat za media, pożyczek, alimentów, czy opłat administracyjnych).
 • Biuro Informacji Kredytowej – do BIK-u trafia każda osoba lub firma, która zaciągnie zobowiązanie w instytucji współpracującej z BIK, a więc np. w banku, SKOK-u, instytucji pożyczkowej lub leasingowej.
 • Rejestr dłużników niewypłacalnych – trafiają do niego głównie osoby i firmy, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne lub ogłoszono upadłość. Jest to także oficjalny rejestr dłużników alimentacyjnych.
 • Rejestr dłużników podatkowych (RNP) – mogą do niego trafić podmioty fizyczne i prawne, jeśli zalegają z zapłatą podatków, mandatów i grzywien, a także składek ZUS, czy z tytułu zobowiązań celnych i akcyzowych.

Rejestr dłużników Jakie dane trafiają do rejestru dłużników?

Zakres danych jest uzależniony od typu bazy, z której się korzysta. Na przykład rejestr BIG zawiera informacje o dłużnikach, w tym: – Dane osobowe – Dane gromadzone w ramach programu Big Brother

 • podstawa prawna wierzytelności (np. faktura, sądowy nakaz zapłaty itp.),
 • dane identyfikacyjne dłużnika,
 • kwota zaległości,
 • data powstania zaległości,
 • daty wezwań do zapłaty wysłanych do dłużnika,
 • informacje na temat działań windykacyjnych,
 • ewentualne informacje o podważeniu przez dłużnika całości lub części długu.

Podczas gdy większe firmy, takie jak biura kredytowe, są odpowiedzialne za gromadzenie danych od momentu powstania do daty spłaty, mniejsze agencje często nie są zobowiązane do dostarczania pełnych aktualizacji dotyczących salda.

Z tego powodu w bazie BIK znajdują się dane dotyczące zarówno wysokości opóźnienia, jak i czasu, w jakim klient spłacał ratę. Oprócz tych danych, na ocenę punktową klienta wpływa również wysokość naliczonych opłat za opóźnienia. Mogą one przyczynić się do obniżenia oceny punktowej i utrudnić

Za co dostajesz etykietę przestępcy?

Twoje nazwisko i adres zazwyczaj można znaleźć w rejestrze dłużników prowadzonym przez Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Informacji Gospodarczej.

Jeśli posiadasz jako składnik majątku osobę fizyczną i zalegasz co najmniej 200 zł w zobowiązaniach płatniczych wobec wierzyciela, któremu posiadasz ten składnik majątku, przez co najmniej 30 dni, a także nie wywiązałeś się ze swojego zobowiązania w ciągu ostatnich 30 dni, to wierzyciel ten ma prawo przymusowo wpisać Cię do BIG. Jednak w przypadku tego wierzyciela, zostaniecie Państwo wpisani do BIG tylko wtedy, gdy zawiadomienie o wpisie do wierzyciela zostało wysłane

Jak sprawdzić rejestr dłużników?

W Internecie można łatwo uzyskać szczegółowe informacje na temat kredytu hipotecznego lub opłaty. Większość ludzi ma jednak ograniczony dostęp do informacji.

Jak sprawdzić rejestr dłużników BIG?

W odniesieniu do danych takich jak raporty kredytowe, formularze podatkowe, rejestry bankowe lub inne rodzaje danych, jako osoba prywatna nie może ona sprawdzać, pobierać ani drukować informacji, które dotyczą innego użytkownika. Osoba ta ma jednak prawo do swobodnego dostępu do informacji.

Raz na pół roku osoba może pobrać raport o sobie z bazy danych BIG, która jest instytucją publiczną. Raport zawiera przegląd zachowań danej osoby w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, informacje o jej sytuacji finansowej, zatrudnieniu, wykształceniu i stanie zdrowia.

Jak sprawdzić rejestr dłużników BIK?

Aby zarejestrować własne dane w BIK, należy najpierw wejść na stronę internetową i zrobić profil online swojej osoby, a następnie zamówić raport, dzięki któremu będziemy mieli orientację, jakie rejestry są na nasz temat prowadzone. Natomiast raz na pół roku możesz zamówić na stronie BIK kopię swoich danych bez ponoszenia opłat, stąd nazwa „kopia danych”.

Jak sprawdzić Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Bezpłatny rejestr KRNDN, który jest dostępny dla wszystkich, pozwala użytkownikom na wyszukiwanie zarówno osób, jak i firm. Dzięki bezpłatnemu rejestrowi KRNDN użytkownicy mogą bezpłatnie przeprowadzać różne wyszukiwania, takie jak osoby fizyczne, firmy czy przedsiębiorstwa.

Jak możesz powiedzieć komuś, że nie może pojawić się w Twoim raporcie kredytowym?

Usunięcie długu z bazy danych z reguły nie jest takie proste. Po uregulowaniu długu informacja o nim jest usuwana z bazy danych.

Rejestr dłużników Usunięcie danych z BIG

Big powinien zrealizować płatność w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli big tego nie zrobi, dłużnik może sam złożyć wniosek do big. Big powinien wtedy odebrać wniosek i sprawdzić, czy zobowiązanie zostało wykonane.

Dłużnik może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko wtedy, gdy dług jest niespłacony i dokonano oceny jego wartości i zasadności.

Usunięcie danych z BIK

Istnieje kilka zasad, które należy przestrzegać, jeśli chodzi o płacenie za rower lub inną własność, którą kupiłeś na raty. Na początku trzeba było wypełniać formularz osobiście, jednak w 2011 roku wszystko się zmieniło i system został przeniesiony do internetu. Jeśli nie zapłaciłeś za swoją nieruchomość w terminie, a sprzedawca lub urząd skarbowy wysłał zawiadomienie, informacje

Tylko w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki lub gdy popełni wyraźny błąd, dane mogą zostać usunięte z BIK.

Usunięcie danych z KRDN

Po upływie dziesięciu lat sąd rejestrowy może nakazać syndykowi masy upadłościowej likwidację majątku i złożenie funduszu do rejestru sądowego. Majątek może zostać przejęty przez wierzycieli, jeśli syndyk nie będzie w stanie pokryć kosztów. Istnieje jednak możliwość uchylenia takiej decyzji. Kiedy syndyk masy upadłościowej usunie cały majątek z masy upadłościowej, długi nie będą już spłacane i wszyscy wierzyciele będą mieli

Konsekwencje figurowania w tym rejestrze dłużników są poważne.

Czarne listy są straszne dla osób, które się na nich znajdują, ponieważ znalezienie się na liście wiąże się z poważnymi konsekwencjami. W 2013 r. było to jeszcze gorsze dla osób zadłużonych, ponieważ znalezienie się na liście miało poważne konsekwencje.

Obecność w jakiejkolwiek wielkiej bazie danych (jak w Wielkim Bracie) utrudnia uzyskanie kredytu, pożyczki, a nawet karty kredytowej. Coraz częściej operatorzy telefonii komórkowej i inni usługodawcy odmawiają zawarcia umowy z dłużnikiem, który figuruje w jakimkolwiek rejestrze długów (jak Czarna Księga).