Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU

DEFINICJE OGÓLNE 

Określenia użyte poniżej w dalszej części Regulaminu oznaczają:

 1. Pożyczkodawca – przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z poz.zm.), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki.
 2. Pożyczkobiorca – Użytkownik Serwisu kredyt123.pl zawierający z Serwisem kredyt123.pl lub właścicielem Serwisu umowę pośrednictwa finansowego.
 3. Serwis lub Serwis kredyt123.pl oznacza stronę internetową kredyt123.pl razem z oferowanymi przez nią usługami w postaci pośrednictwa w ich udzielaniu kredytów lub pożyczek lub też innych usług.
 4. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług Serwisu kredyt123.pl.
 5. Pożyczka lub umowa o pożyczkę  – zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą umowa pożyczki w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z poz.zm.).

 

POSTANOWIENA OGÓLNE

 

 1. Kredyt123.pl to Serwis Internetowy, który przedstawia Użytkownikowi ofertę pożyczki lub kredytu dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb oraz jest pośrednikiem w udzielaniu Użytkownikowi pożyczek i kredytów gotówkowych.
 2. Właścicielami formularza znajdującego się w serwisie kredyt123.pl jest Hard Sell Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000602804, NIP: 8133716115, REGON: 363754611, Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.
 3. Przed skorzystaniem z usług Serwisu Użytkownik zapoznaje się oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może postanowień Regulaminu w części zaakceptować, a w części odrzucić.
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa, a także obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do usług Serwisu, zasady odpowiedzialności właściciela Serwisu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianom, w związku z czym przed korzystaniem z usług Serwisu zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu kredyt123.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
 4. Ponadto Użytkownicy zobowiązani są do korzystania w sposób odpowiedzialny z Serwisu kredyt123.pl. Zakazane jest m.in. dostarczanie danych o charakterze bezprawnym, wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłyby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec właściciela Serwisu, powstałych w związku z zachowaniem
 6. Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu, a także powszechnie obowiązującym prawem.

 

ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG SERWISU 

 

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych przez serwis jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową
 2. Użytkownik może wnioskować o udzielenie pożyczki lub kredytu przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny do Serwisu kredyt123.pl.
 3. Korzystanie z usług Serwisu kredyt123.pl przez Użytkowników jest bezpłatne, jednakże w przypadku kontaktu z infolinią opłata wynosi jak za połączenie lokalne. Dzwoniąc pod nr komurkowe na stronie stawka wg cennika operatora sieci.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, o których mowa w ust. 4, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także upoważnieniu Pożyczkodawcy, o którym mowa w ust. 5.
 5. W celu uzyskania dostępu do usług Serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać dane osobowe, które są wymagane w formularzu aplikacyjnym. W szczególności są to: imię, miejscowość, telefon kontaktowy. Zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.
 6. Użytkownik udziela upoważnienia właścicielowi Serwisu do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Hard Sell Group Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na podstawie Ustawy z 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach, które powstały przed dniem wejścia w życie tej Ustawy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Serwis kredyt123.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu oraz jego usług. Jednakże ze względu na techniczne ograniczenia Serwis nie może gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów oraz przerw, dlatego też wszelkie transakcje Użytkownik dokonuje na własne ryzyko.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu, bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkowników.
 3. Serwis kredyt123.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, jak również treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie kredyt123.pl
 4. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych powinien szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, Regulaminem świadczenia usług Pożyczkodawcy oraz powinien w miarę potrzeby, a także możliwości skorzystać z usług wykwalifikowanej osoby.
 5. Wszelkie opinie wyrażone na stronie Serwisu są opiniami prywatnymi Użytkowników Serwisu, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia usług Serwis kredyt123.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z poz.zm.).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Serwis kredyt123.pl. Korzystając z Serwisu Użytkownik zaznaczając odpowiednią rubrykę  podczas zakładania konta
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu – Hard Sell Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000602804, NIP: 8133716115, REGON: 363754611, Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.
 4. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Administratora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Administratora
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia ochrony uzyskanych za pośrednictwem Serwisu danych osobowych Użytkowników, w szczególności poprzez ich przechowywanie i przetwarzanie w sposób zgodny z przepisami prawa, zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, jak również przed ich zmianą, utratą,  uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 6. Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu kredyt123.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych, promocyjnych oraz otrzymywania od Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z poz.zm.), a także przeprowadzenia transakcji z Użytkownikiem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych osobowych na ww. cele w przyszłości.
 7. Użytkownik zaznaczając odpowiedni checkbox wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w tym również na usługę przypominania o konieczności dokończenia uzupełnienia formularza, co może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 8. Użytkownik wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępniając swój adres zamieszkania lub zameldowania tym samym wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis materiałów reklamowych pod wskazany adres
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, w szczególności do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.
 10. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części, a także usług Serwisu kredyt123.pl, w szczególności odpowiednich haseł. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
 11. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Serwis kredyt123.pl swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych  drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać klikając w odpowiedni checkbox w panelu Użytkownik.
 12. Celem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, jak również otrzymania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, Użytkownik zgłasza stosowną informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

ROZMOWY TELEFONICZNE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykonywane przez niego połączenia telefoniczne do centrum operacyjnego Serwisu mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości usługi Użytkowników.

POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

 1. Celem Serwisu kredyt123.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż poziom usługi jest niewystarczający, może on złożyć reklamację kontaktując się z Serwisem za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 2. Podczas zgłaszania reklamacji Użytkownik obowiązany jest podać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, a także opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną Użytkownikowi przekazane za pośrednictwem  poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez kredyt123.pl. W sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie kredyt123.pl są chronione prawem autorskim, w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu.
 2. Użytkownicy Serwisu kredyt123.pl zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Zawartość Serwisu kredyt123.pl może być wykorzystywana przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego.
 4. Wykorzystywanie danych z Serwisu kredyt123.pl w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkowników którejkolwiek z powyższych zasad, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia szkody właścicielowi Serwisu na zasadach ogólnych.
 6. Udostępniając własne treści w Serwisie kredyt123.pl, Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wspomnianych treści przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis kredyt123.pl w pełnym zakresie respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Skorzystanie z usług Serwisu wymaga przedstawiania przez Użytkowników danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę, Serwis kredyt123.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie kredyt123.pl
 4. Serwis kredyt123.pl przedstawia jasne opisane zasady cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rezygnacji z usługi informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie oraz otrzymywania informacji handlowych od Serwisu.
 5. Serwis kredyt123.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do Identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji, jak również do podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 6. Korzystając z serwisu kredyt123.pl  Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez zaufanych partnerów Podkarpackie Centrum Finansowo Prawne Sp. z  o.o. tj. Google LLC i Facebook  Inc. swoich danych osobowych, które udostępniane są  w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w tym na umieszczanie znaczników internetowych (pliki cookies itp.)na swoich urządzeniach w celach marketingowych, w tym na profilowanie. Jednocześnie serwis kredyt123.pl i informuję iż powyższe informacje przekazywanie są  na serwery partnerów.
 7. Dane statystyczne zgromadzone przez Serwis kredyt123.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis kredyt123.pl.
 8. Dane wpisywane przez Użytkowników we wnioskach online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo Serwis posiada wdrożone środki organizacyjne i techniczne mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Nowy regulamin zostanie opublikowany na stronie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie lub poinformowania Użytkownika
 3. W razie, gdy Użytkownik Serwisu nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Serwis kredyt123.pl w ciągu 10 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu kredyt123.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.
Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.