Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Pośrednictwa Prawnego, Finansowego i Ubezpieczeniowego

DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie użyte zostają następujące określenia:

 • Usługodawca – Podmiot świadczący usługi pośrednictwa prawnego, finansowego i ubezpieczeniowego w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

 • Klient – Osoba korzystająca z usług pośrednictwa świadczonych przez Usługodawcę.

 • Strona internetowa – Strona internetowa, na której Usługodawca prezentuje swoją ofertę i świadczy usługi.

 • Usługi pośrednictwa – Usługi świadczone przez Usługodawcę, polegające na kojarzeniu osób poszukujących konkretnego rozwiązania (Klientów) z Usługodawcami oferującymi takie rozwiązania, np. profesjonalne doradztwo w obszarze upadłości konsumenckiej, ubezpieczeń itp.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę oraz prawa i obowiązki Klienta korzystającego z tych usług.

DANE PODMIOTU

Usługodawca, tj. spółka cashcrown.pl sp z o.o, z siedzibą w Sanoku, KRS: 0000570461, NIP: 6871960396, REGON: 362199627,  zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnego pośrednictwa w zakresie świadczonych usług.

Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa.

Usługi pośrednictwa świadczone są drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, telefonicznie, poprzez spotkania osobiste lub inne wybrane przez Klienta sposoby komunikacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 • Korzystanie z usług jest dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 • Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz informacji niezbędnych do świadczenia usług pośrednictwa.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych informacji oraz dokumentów.

 • Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, a wszelkie działania podejmowane przez Klienta nie mogą naruszać obowiązującego prawa.

 • Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat zakresu i kosztów świadczonych usług przed ich zamówieniem.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług pośrednictwa z należytą starannością i profesjonalizmem.

 • Usługodawca zachowuje poufność informacji przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem z usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Usługodawca ma obowiązek informowania Klienta o istotnych kwestiach dotyczących świadczonych usług oraz udzielania mu niezbędnych wyjaśnień.

 • Usługodawca może korzystać z usług innych podmiotów (dalej: „Usługodawcy Zewnętrzni”) w celu zapewnienia pełnego zakresu świadczonych usług. Usługodawca informuje Klienta o wykorzystaniu Usługodawców Zewnętrznych i zapewnia, że są oni odpowiednio kwalifikowani i posiadają niezbędne uprawnienia.

 • Usługodawca informuje Klienta o wszelkich istotnych zmianach w świadczonych usługach oraz w Regulaminie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość usług świadczonych przez Usługodawców Zewnętrznych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, skarg lub roszczeń dotyczących działań lub zaniechań Usługodawców Zewnętrznych, Klient może zgłosić się do Usługodawcy w celu załatwienia sprawy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z działań lub zaniechań Usługodawców Zewnętrznych, jednak podejmie wszelkie możliwe działania, aby rozwiązać problem zgłoszony przez Klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług pośrednictwa oraz w celach związanych z realizacją umów zawartych pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów oraz ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z systemów Usługodawcy.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz prawa związane z ochroną danych osobowych określone są w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do czasu jego zmiany.

Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne zgodnie z obowiązującym prawem.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Wszelkie sprawy dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę podlegają prawu polskiemu.

Shape

Poznaj Nas

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy