Najczęściej stosowane rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych

Najczęściej stosowane rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych Banki udzielając kredytów lub pożyczek ponoszą ryzyko, którego wielkość uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju kredytu, a także jego wysokości. Z tego też względu banki udzielając kredytów, wymagają ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania, gdyż jedynie w

Najczęściej stosowane rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych

najczesciej_stosowane_rodzaje_zabezpieczenNajczęściej stosowane rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych

Banki udzielając kredytów lub pożyczek ponoszą ryzyko, którego wielkość uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju kredytu, a także jego wysokości. Z tego też względu banki udzielając kredytów, wymagają ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania, gdyż jedynie w taki sposób mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem niespłacenia przez kredytobiorcę zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, to banki obecnie stosują pięć podstawowych form zabezpieczenia spłaty kredytu, którym warto nieco bliżej się przyjrzeć, decydując się na zaciągnięcie zobowiązania.

Kredyty i pożyczki bankowe a ryzyko
Jak zostało wspomniane na wstępie, banki udzielając zarówno kredytów, jak i pożyczek ponoszą określony stopień ryzyka, którego poziom ustalany jest podczas badania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Poprzez ocenę zdolności kredytowej klienta bank wylicza, jaką kwotę byłby w stanie nam pożyczyć, aby było to dla niego w miarę bezpieczne. Zaciągając pożyczkę czy też kredyt wnioskodawca przejmuje całą odpowiedzialność za spłatę zaciągniętego zobowiązania, jednak dla banku może się to jednak okazać niewystarczające. Z tego też względu kredytodawca podczas udzielania kredytu może zażądać określonego zabezpieczenia jego spłaty, jednak jego rodzaj dobierany jest indywidualnie podczas analizy zdolności kredytowej. Jakie jednak rodzaje zabezpieczeń kredytów stosowane są najczęściej przez banki?

Hipoteka
Hipoteka to forma zabezpieczenia, która stosowana jest podczas udzielania pożyczek oraz kredytów hipotecznych. Warto jednak wiedzieć o tym, iż warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego jest konieczność wpisania kredytodawcy do księgi wieczystej zastawianej nieruchomości, przez co bank staje się tzw. wierzycielem hipotecznym. Co to oznacza dla kredytobiorcy? W sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie w określonym w umowie terminie spłacić zaciągniętego zobowiązania wówczas bank może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Na poczet spłaty długu bank może przejąć nieruchomość dlatego też warto bardzo dobrze zastanowić się, czy taki rodzaj finansowania będzie najlepszym rozwiązaniem. Warto również wiedzieć o tym, iż w przypadku, gdy kredyt spłacany jest regularnie, czyli zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem to hipoteka wygasa wraz z całkowitą spłatą zobowiązania.

Przewłaszczenie i zastaw
Drugą formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest przewłaszczenie oraz zastaw, które najczęściej spotykane jest podczas udzielania kredytów samochodowych. Jeśli chodzi o przewłaszczenie, to samochód formalnie należy do kredytodawcy, czyli banku i nie stanowi niestety własności kupującego. Pojazd jest w tym przypadku przekazywany jedynie w użytkowanie do momentu spłaty całości zaciągniętego zobowiązania. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zastawu z tą różnicą, iż samochód wpisany jest do rejestru zastawów, a po spłacie długu zostaje z niego wykreślony.pozyczka_pod_weksel

Weksel
Dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym podczas udzielania kredytów hipotecznych jest weksel in blanco, który ulega zniszczeniu w momencie spłaty całości zobowiązania. Cechą charakterystyczną tego rodzaju zabezpieczenia jest przede wszystkim to, iż weksel in blanco opatrzony jest jedynie terminem wystawienia i w sytuacji braku spłaty rat kredytowych zostaje on uzupełniony zgodnie z tzw. deklaracją wekslową. Czym jest wspomniana deklaracja? To dokument określający zarówno warunki, jak i metodę uzupełnienia sumy oraz terminu płatności weksla. Dokument ten powinien zostać dołączony do umowy kredytu, dlatego też należy na to zwrócić uwagę, podpisując dokumenty kredytowe.

Ubezpieczenie
Kolejnym powszechnie stosowanym zabezpieczeniem większości dostępnych na rynku kredytów jest ubezpieczenie, którego wysokość zależy de facto od kwoty udzielonego kredytu. Wielu kredytodawców wymaga zazwyczaj czasowego (na czas trwania umowy) zabezpieczenia od wystąpienia takiego czynnika jak np. utrata pracy lub też niezdolność do jej wykonywania w okresie trwania umowy kredytu. W wielu sytuacjach konieczne może się również stać ubezpieczenie przedmiotu (np. sprzęt rtv lub agd, samochód), który stanowi cel kredytowania. Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania np. na samochód, można również spodziewać się cesji roszczeń, które ewentualnie mogą wynikać z polisy ubezpieczeniowej. W jaki sposób należy to rozumieć? Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. W sytuacji kradzieży samochodu będącego przedmiotem kredytowania cesja z polisy sprawi, iż to nie użytkownik pojazdu a kredytodawca otrzyma wypłatę określonej sumy ubezpieczenia. Warto jednak wiedzieć o tym, iż kwota wypłaconego ubezpieczenia spłaci również całość zadłużenia, dzięki czemu nie będzie konieczne dalsze regulowanie zobowiązań względem banku.

Poręczenie
Ostatnim stosowanym przez banki zabezpieczeniem spłaty kredytu jest poręczenie, które jednak zaczyna powoli tracić na znaczeniu, choć wiele banków umożliwia jeszcze ustanowienie tego rodzaju zabezpieczenia. Poręczenie (jak sama nazwa wskazuje) polega na tym, iż spłata zaciągniętego zobowiązania gwarantowana jest przez inną osobę, która w tym momencie staje się żyrantem. Osoba ta zobowiązuje się tym samym do spłaty kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie dokonać spłaty zobowiązania. Podpisując jednak umowę, warto zwrócić uwagę na to, jaki tak naprawdę jest zakres odpowiedzialności żyranta, gdyż oprócz kapitału może on również odpowiadać za naliczone odsetki oraz inne koszty około kredytowe.