Kredyty technologiczne dla przedsiębiorstw, lub w skrócie „Kredyty technologiczne”, mają na celu nagradzanie przedsiębiorstw za innowacje technologiczne.

Kredyty technologiczne dla przedsiębiorstw, lub w skrócie „Kredyty technologiczne”, mają na celu nagradzanie przedsiębiorstw za innowacje technologiczne. Kredyt technologiczny, zwany również dotacją, na wdrażanie innowacji technologicznych. Kredyt, podobnie jak inne kredyty, jest źródłem finansowania firmy. Z tego artykułu dowiesz się:

Kredyty technologiczne dla przedsiębiorstw, lub w skrócie „Kredyty technologiczne”, mają na celu nagradzanie przedsiębiorstw za innowacje technologiczne.

Jedyna takaKredyty technologiczne dla przedsiębiorstw, lub w skrócie „Kredyty technologiczne”, mają na celu nagradzanie przedsiębiorstw za innowacje technologiczne.

Kredyt technologiczny, zwany również dotacją, na wdrażanie innowacji technologicznych. Kredyt, podobnie jak inne kredyty, jest źródłem finansowania firmy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Zmiany w kredytach technologicznych w czasie pandemii Covid-19
 • Kto może wziąć kredyt technologiczny
 • Na czym polega kredyt technologiczny?
 • Na co może być przeznaczony kredyt technologiczny?
 • Jak i gdzie złożyć wniosek o kredyt technologiczny?

Na czym polega kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny to rodzaj finansowania działalności gospodarczej, które firma przeznacza na pokrycie kosztów modernizacji technologii, które będą miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju firmy.

Dotacje technologiczne są sposobem finansowania, ponieważ nie ingerują w to, na co pieniądze zostaną wykorzystane (tzn. nie obchodzi ich, na co pójdą pieniądze, o ile zostaną wykorzystane, a jest to dotacja). W przeciwieństwie do np. kredytu gotówkowego, pieniądze z grantów technologicznych muszą być skonsumowane w określony sposób.

Amerykański bankier z Nowego Jorku pomaga polskiej firmie, której właściciel nie był w stanie uzyskać kwoty potrzebnej na uruchomienie polskiego przedsiębiorstwa w celu pozyskania technologii. Firma otrzymuje również wsparcie finansowe od Amerykańskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jej funduszy. W Warszawie wsparcia ze strony państwa polskiego udziela Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, za pośrednictwem której firma otrzymuje wsparcie technologiczne i inne.

Wielu przedsiębiorców w Polsce Wschodniej nie ma dostępu do mikropożyczki. Aby złagodzić trudności finansowe tych przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego (BgK) ogłosił propozycję, system kredytu na 3.2.2. program

Osoby z całej Polski mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu IEOP, który jest programem będącym częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Warto wiedzieć!

Dotacja technologiczna POIR przeznaczona jest na kredyty technologiczne. Uprawnione firmy, takie jak MŚP, startupy i mikroprzedsiębiorstwa, mogą skorzystać z tej oferty – i mogą uzyskać do 70% swoich wydatków kwalifikowanych. Aby się zakwalifikować, firmy muszą spełnić kryteria kredytowe.

Fellow Finance pożyczkaZmiany w technologii i prywatności to kluczowe wnioski z Covid-19.

Program „Kredyt na innowacje technologiczne”, wspierany przez państwową firmę inwestycyjną, został wprowadzony, ponieważ kraj przeżywa obecnie załamanie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa. W programie wprowadzono zmiany, dzięki którym nie jest on obowiązkowy dla jego uczestników.

Kredyt na innowacje technologiczne Tarcza:

Kto stoi za wypożyczeniem technologii?

Kredyt na innowacje technologiczne Bank Gospodarstwa Krajowego – BGK Technologies pełni tu rolę pośrednika w udzielaniu Kredytów Technologicznych i opracował koncepcję Kredytów Technologicznych – zadań, które muszą być realizowane zgodnie z planem

 • ocenianie wniosków,
 • podpisywanie umów z beneficjentami
 • wypłata przyznanego wsparcia.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwową instytucją finansową, która świadczy usługi dla sektora finansów publicznych. Do głównych zadań Banku należy inicjowanie działań, które mają służyć rozwojowi polskich firm i przedsiębiorstw.

Bocian pożyczkiKto może wziąć kredytu technologicznego?

Kredyt rozwojowy jest dostępny dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które wykażą się odpowiednią zdolnością kredytową. Jeżeli konkurs dotyczy tylko Polski, wówczas może w nim wziąć udział podmiot prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce.

Na co może być przeznaczony kredyt technologiczny?

Środki z kredytu technologicznego, przeznaczone na inwestycje technologiczne, powinny być wykorzystane na zakup technologii umożliwiającej tworzenie nowych dóbr, rozwój nowych produktów lub usług.

Wdrożona technologia musi być wynikiem: prac rozwojowych, badań i zastosowań lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, lub posiadać prawa własności handlowej.

 • wartości niematerialnych i prawnych, w tym patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • środków trwałych niezbędnych do realizacji inwestycji (maszyny, narzędzia).
 • ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych niezbędnych do realizacji inwestycji;

Dodatkowo możesz przeznaczyć środki na zakup nieruchomości (np. działki, na której powstanie hala produkcyjna), ale nie możesz wydać więcej niż 10% całości środków.

Co jest potrzebne różnym podmiotom, aby przyznać firmie dotację w celu jej sfinansowania?

Kredyt technologiczny, inaczej kredyt terminowy, udzielany jest na warunkach rynkowych, co oznacza, że tylko banki mogą ustalać wysokość oprocentowania i inne warunki, z których korzysta kredytobiorca. Kredyt nie powinien osiągać limitów nałożonych przez rząd na spłatę kredytu.

Co to są kredyty technologiczne? Gdzie można się o nie ubiegać?

Próba ubiegania się o finansowanie kredytu technologicznego nie może być wypełniona elektronicznie, należy skorzystać z papierowych wzorów wniosków i odwiedzić bank w momencie składania wniosku.

konsolidacje pozabankoweKiedy należy ubiegać się o kredyt na innowacje technologiczne?

Zgodnie z ogłoszeniem rządowym, rząd wstrzyma składanie wniosków o kredyty na innowacje technologiczne od 1 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

 • od 30 października do 30 listopada (runda 6);
 • od 1 do 30 grudnia, do godziny 15:00 (runda 7).

Dokumentem, który należy załączyć powinien być kredyt technologiczny – czy mam go załączyć do tej czy innej dokumentacji?

Należy załączyć dokumenty takie jak formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie materiały związane z danym projektem, takie jak schematy, kwestionariusze badawcze, czy dodatkowe formularze.

 • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorcy (wystawione nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
 • informacja o danych kontaktowych Banku kredytującego;
 • biznes plan dla projektu;
 • zapis promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej podpisanej przez wnioskodawcę na rzecz banku kredytującego;
 • analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 •  Oświadczenie od Koordynator Krajowego Klastra Kluczowego
 • Do ubiegania się o projekt budowlany wymagany jest szkic sytuacyjny i zestawienie skumulowanych kosztów (lub ryczałt). Uwzględnia to koszty budowy/rozbudowy lub zakupu nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych.
 • Wymagane jest odpowiednie Zezwolenie lub Zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz formularz Oświadczenia Wnioskodawcy, który zawiera go w części V Wniosku o dofinansowanie – w tym prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu technologicznego?

Maksymalna i minimalna kwota pożyczki nie jest określona kwotowo.

kredyt hipotecznyGdzie mogę uzyskać kredyt na sfinansowanie innowacji technologicznych?

Kredyt technologiczny jest formą długu, który może być wykorzystany wyłącznie do spłaty długu zaciągniętego wcześniej w celu jego otrzymania; nie może on być w żaden sposób umorzony w celach preferencyjnych.

Jeśli chcesz ubiegać się o tradycyjny kredyt inwestycyjny, możesz skorzystać z oferty większości dużych polskich banków, w tym WBC Banku, Banku Pekao czy PKO.

Kredyt technologiczny Alior Bank

Możesz otrzymać kredyt bankowy w Banku Polskim, gdzie część kredytu będziesz mógł spłacić pracując dla państwa.

Kredyt technologiczny ING

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest różnica między polskim pieniądzem a węgierskim, spójrz na nie, są takie same. Znajdziesz też wiele węgierskich pieniędzy, które są twarde. Jeśli chcesz, możesz dostać węgierskie banknoty, ale są one naprawdę bardzo

Kredyt technologiczny mBank

mBank udziela kredytów, które muszą być spłacane z dotacji z Unii Europejskiej.

Kredyt technologiczny PKO BP

Pracownicy banku PKO BP pomogą Ci w złożeniu wniosku o kredyt technologiczny, który jest oferowany przez bank.

Kiedy wypłacana jest premia technologiczna?

Premia technologiczna wypłacana jest w transzach, nadsubskrybowanych po zakończeniu realizacji projektu. Wypłacana jest jednorazowo na konto wskazane w umowie o dofinansowanie.

Pożyczki innowacyjne – jakie są korzyści?

Przedsiębiorca może skorzystać z kredytu technologicznego, którego maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych zakupu i wdrożenia nowych technologii we własnej firmie.

Rząd zatwierdził część pożyczki, która zostanie sfinansowana przez Unię Europejską. Polska otrzyma jednak od UE premię w wysokości 16 mld euro (19 mld dolarów).