Jakie są Przesłanki do Cofnięcia Upadłości Konsumenckiej?

Cofnięcie upadłości konsumenckiej jest możliwe, jeśli istnieją określone przesłanki. Przesłanki te są określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. o upadłości konsumenckiej. Przesłanki te są następujące:

1. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli w okresie trzech lat od ogłoszenia upadłości.

2. Jeśli wierzyciele nie zgłosili żadnych roszczeń lub jeśli wszystkie roszczenia zostały zaspokojone.

3. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich wymogów ustawy o upadłości konsumenckiej.

4. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec sądu upadłościowego, w tym z wszelkich wymagań dotyczących udzielania informacji i dostarczania dokumentów.

5. Jeśli dłużnik nie złożył wniosku o przedłużenie okresu upadłości.

6. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich wymogów dotyczących przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

7. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec syndyka, w tym z wszelkich wymagań dotyczących udzielania informacji i dostarczania dokumentów.

8. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich wymogów dotyczących przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

9. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec sądu upadłościowego, w tym z wszelkich wymagań dotyczących udzielania informacji i dostarczania dokumentów.

10. Jeśli dłużnik wywiązał się z wszelkich obowiązków wobec wierzycieli.

Cofnięcie upadłości konsumenckiej może nastąpić po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej przesłanek. Sąd upadłościowy może orzec o cofnięciu upadłości na wniosek dłużnika lub wierzyciela.

Scroll to Top