Jak wyczyścić swój BIK?

Jak wyczyścić swój BIK? Dużym problemem dla każdej osoby, która stara się o otrzymanie kredytu lub pożyczki w banku jest posiadanie niekorzystnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to na tyle duża przeszkoda, że niekiedy nawet mała niedopłata raty z

Jak wyczyścić swój BIK?

jak wyczyscic bikJak wyczyścić swój BIK?

Dużym problemem dla każdej osoby, która stara się o otrzymanie kredytu lub pożyczki w banku jest posiadanie niekorzystnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to na tyle duża przeszkoda, że niekiedy nawet mała niedopłata raty z przeszłości może nam skutecznie utrudnić otrzymanie dużego kredytu w dniu dzisiejszym.

Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki jak samodzielnie wyczyścić swój BIK. Nie jest to skomplikowane i jeśli poświęcisz kilka chwil na lekturę tego artykułu to zrobisz to bez problemu. Dzięki temu oszczędzasz również na wynagrodzeniu, które musiałbyś uiścić w przypadku zdecydowania się na usługi profesjonalnych pełnomocników.

1. Zebranie danych o zobowiązaniu

Warunkiem podstawowym, aby dany wpis w BIK został usunięty jest zamknięcie danego zobowiązania poprzez jego spłatę (niekiedy taki status zobowiązanie osiąga poprzez jego uregulowanie na drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika)

Dane potrzebne do wniosku:
– nazwa banku
– data zawarcia umowy
– numer umowy kredytowej/pożyczkowej

Uwaga. Nasz wniosek wbrew obiegowej opinii jest skierowany do banku, w którym zaciągaliśmy zobowiązanie a nie do Biura Informacji Kredytowej. To bank wysłał do BIKu dane na temat naszego kredytu i to on na nasze żądanie jest zobowiązany do tego, aby przesłać stosowną informację o zaprzestaniu ich przetwarzania.

2. Nasze danejak wyczyscic swoj bik

Wskazujemy:
– nasze dane do korespondencji
– nr PESEL

3. Główna treść wniosku

Zasadniczym postulatem i częścią naszego wniosku jest żądanie przykładowej treści:

„W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez np. Zachodni Bank Rozwoju Regionalnego moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie”

Konieczność przedstawiania podstawy prawnej nie jest wymagana (analogicznie z łacińską zasadą, jaka stosowana jest w postępowaniu sądowym „iura novit curia” tzn. sąd zna prawo).

 

4. Podpis

Wniosek własnoręcznie podpisujemy (wniosek bez podpisu nie będzie rozpatrzony przez bank) i wysyłamy (najlepiej listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania).

5. W jakich przypadkach odpowiedź na nasz wniosek może być negatywna?

W tym przypadku konieczne jest odwołanie do przepisów w prawie bankowym a konkretniej do art. 105a ust. 3 Prawa Bankowego. Stanowi on, że:

Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło, co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”

Oprócz tego ust. 5 tejże ustawy ustala, iż „Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania (…)”.

W prostych słowach chodzi o to, że jeśli spłacaliśmy swój kredyt i z różnych przyczyn wystąpiły opóźnienia w wielkości określonej w ustawi to bank może się nie zgodzić na nasz wniosek o wyczyszczenie BIKu nawet przez okres 5 lat. Pomimo faktu, że kredyt został w całości przez nas spłacony.