Informacja o PDO

Polityka Ochrony Danych Osobowych

  1. Administrator danych Administratorem danych osobowych jest spółka CashCrown.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570461, posiadająca NIP: 6871960396 oraz REGON: 362199627.

  2. Cel przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług pośrednictwa oraz w celach związanych z realizacją umów zawartych pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

  3. Podmioty przetwarzające dane W ramach świadczonych usług pośrednictwa, dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez zewnętrzne podmioty, takie jak Usługodawcy Zewnętrzni, którzy zapewniają pełen zakres świadczonych usług. Wszystkie te podmioty są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

  4. Prawa osób, których dane dotyczą Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z systemów Usługodawcy. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych poprzez adres e-mail: info@kredyt123.pl.

  5. Bezpieczeństwo danych Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów oraz ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

  6. Okres przechowywania danych Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  7. Zmiany w polityce ochrony danych osobowych W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Ochrony Danych Osobowych, Usługodawca poinformuje Klientów o tych zmianach poprzez publikację zaktualizowanej wersji na swojej stronie internetowej.

  8. Dostępność informacji o przetwarzaniu danych Klient ma prawo do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych oraz o podmiotach, które mają do nich dostęp. W tym celu można skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem podanego adresu e-mail: info@kredyt123.pl.

Scroll to Top