Co dzieje się z Twoim kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Co dzieje się z Twoim kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Utrata pracy, problemy zdrowotne i inne zdarzenia losowe mogą spowodować, że dług wymknie się spod kontroli. Najczęstszym sposobem wyjścia z długów jest złożenie planu spłaty kredytu studenckiego, spłacenie karty kredytowej

Co dzieje się z Twoim kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Co dzieje się z Twoim kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Utrata pracy, problemy zdrowotne i inne zdarzenia losowe mogą spowodować, że dług wymknie się spod kontroli. Najczęstszym sposobem wyjścia z długów jest złożenie planu spłaty kredytu studenckiego, spłacenie karty kredytowej lub innego nieodnawialnego zadłużenia oraz zaoszczędzenie pieniędzy na zapłacenie zaległych podatków, kar i grzywien. Można również rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co dzieje się z Twoim kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Co jest lepsze – upadłość konsumencka czy wspólny kredyt? Czy upadłość konsumencka pozwala uniknąć spłat, czy też oznacza po prostu, że dwie osoby są współwierzycielami?

W Polsce ludzie stają się coraz bardziej zadłużeni, aż do momentu ogłoszenia upadłości. W niektórych stanach bankructwo jest traktowane raczej jako sposób na reorganizację finansów, a nie jako bezwzględna forma uwolnienia się od wszelkich zobowiązań. Jeśli sytuacja się pogorszy, sędzia nakaże dłużnikowi spłacić wszystko, aby pozbyć się wszystkich długów. Nie musi to jednak oznaczać, że konto dłużnika zostanie wyczyszczone.

Kredyt i upadłość:

Nierzadko konsumenci myślą, że upadłość położy kres kredytom i innym zobowiązaniom po złożeniu przez nich wniosku o upadłość. Nie jest to jednak całkowita prawda. W większości przypadków sędziowie upadłościowi nie zwalniają konsumenta z wielu zobowiązań, jeśli uznają go za niewypłacalnego.

Co to znaczy? Pojęcia niewypłacalności i upadłości zostały zdefiniowane w art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego. Przepisy te stanowią, że niewypłacalność to niezdolność do spłacania długów pieniężnych. Jeśli dana osoba zalega z płatnościami za okres dłuższy niż 3 miesiące, np. z zapłatą czynszu lub kredytu hipotecznego z góry, uważa się ją za niewypłacalną.

Przejmowanie domów i zadłużenie na karcie kredytowej

Sąd upadłościowy zarządzi, że mieszkanie na kredyt ma trafić w pierwszej kolejności do syndyka. Twoje mieszkanie jest jedynym składnikiem Twojego majątku. Co do środków uzyskanych ze sprzedaży tego mieszkania, to ustalimy, co postanowi sąd po sprzedaży mieszkania na kredyt.

Płatność za dom ma być uregulowana w przyszłym miesiącu. Jeśli kwota wpłaty pokryje sumę kredytu hipotecznego wobec banku i innych wierzycieli, dług wobec banku zostanie umorzony. Kwota tego czeku może być wyższa lub niższa od reszty, w zależności od tego, ile gotówki masz na swoich kontach bankowych. Bank może zrobić więcej niż tylko sprzedać Twój dom. Sprzedaje także Twoje zadłużenie.

Problemy, które mogą pojawić się w związku z długami małżonków, stają się bardziej złożone, jeśli jedno z nich ogłosi upadłość. Zgodnie z prawem majątek przechodzi teraz do majątku odrębnego wierzycieli upadłego. Majątek zostanie sprzedany i kwota należna wierzycielom zostanie podzielona. Mniejszy majątek zostanie przeznaczony na spłatę wierzycieli tego małżonka, który jest mniej odpowiedzialny za długi. Z punktu widzenia wierzycieli korzystniejsze może być wystąpienie na drogę sądową w celu odzyskania należnych kwot.

W przypadku osób, które borykają się z problemami finansowymi, pojawia się bardzo ważne pytanie: Co to znaczy „mieszkać” po pomyślnym zakończeniu sprzedaży nieruchomości  Niestety, w prawie istnieje ważny przepis, który wymaga, aby syndyk masy upadłościowej po sprzedaży majątku opuścił go i przekazał właścicielowi nieruchomości. Jednakże syndyk musi zachować odpowiedni czas, aby właściciel mógł wprowadzić się do nieruchomości. W skład mienia może wchodzić całe podstawowe wyposażenie: narzędzia, odzież i żywność.

Kryzys kredytowy i kryzys gotówkowy

Bankructwo jest podobne do kredytu hipotecznego, ponieważ jest uważane za kredyt zabezpieczony. Jedyna istotna różnica polega na tym, że spłata kredytu jest dokonywana na rzecz konsumenta zgodnie z harmonogramem planu spłaty, a nie z jego majątku. Jeśli konsument ma wystarczające dochody, aby spłacić pożyczkę, zostanie ona spłacona w całości. W przeciwnym razie pozostała część kredytu zostanie umorzona po spłaceniu kredytu przez konsumenta lub ogłoszeniu upadłości.

Wiele osób obawia się zawarcia nowego rodzaju umowy kredytowej w związku z ogłoszeniem upadłości. Nie wydaje się praktyczne zaciąganie długu, jeśli zamierzasz ogłosić bankructwo i chcesz spłacić dług. Co się stanie, jeśli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości, a sąd nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu spłaty? Czy spłacasz dług zgodnie z planem spłaty ustalonym przez sąd, a następnie starasz się o zwolnienie z długu za 6 miesięcy? Czy dług zostanie zatrzymany na Twoją niekorzyść, jeśli będziesz próbował uzyskać zwolnienie z długów bez zgody sądu na zaciągnięcie nowego długu?

Osoby, które zostały już uwolnione od zobowiązań, nie mogą zaciągać nowych kredytów ani podpisywać nowych umów. Jednak wszelkie informacje ujawnione przez poprzednie bankructwo spowodują zmianę ratingu, a wierzyciele sprawdzą Twoją historię kredytową w tym momencie.

Upadłość konsumencka a wspólny kredytCo dzieje się z Twoim kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Bankructwo jest najczęstszą formą przemocy domowej, której doświadcza wiele rodzin.

Jeśli chcesz dostać pracę jako kasjer bankowy, musisz przedstawić swój akt urodzenia. Upadłość nie jest jedyną procedurą, którą należy przeprowadzić. Należy również powiadomić sąd o wszelkich długach i/lub posiadanym majątku. Jeśli tego nie zrobisz, sędzia odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości.

W takiej sytuacji: W pewnym sensie bank jest świadomy, że jego dom zostanie przejęty przez sąd. Równie dobrze może więc zabrać wszystko, co posiadasz: samochód, plan emerytalny, cokolwiek posiadasz w swoim życiu. Ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, bank najprawdopodobniej zamknie Twoją hipotekę.

Czy małżeństwo może w jakiś sposób uchronić współmałżonka przed długami męża lub żony? Teoretycznie małżonek, który zbankrutował, ma prawo domagać się swojej części majątku wspólnego. Sąd rozpatrujący sprawę zostanie o tym powiadomiony, a wierzytelność ta zostanie dodana do listy wierzytelności, które zostaną spłacone w całości. Lista ta zostanie umieszczona wraz z wieloma innymi w harmonogramie spłat, który pozwoli na spłatę wszystkich w całości.

Warto wiedzieć!

Innym sposobem na zabezpieczenie majątku przed roszczeniami jest zawarcie intercyzy. Jeśli mieszkacie razem, jedna ze stron może wystąpić o ochronę konsumentów. Jeśli jednak się rozwiedziecie, możecie nadal ponosić odpowiedzialność za spłatę wierzycieli, jeśli zawrzecie swego rodzaju umowę majątkową.

Co dzieje się z Twoim kredytem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiejUpadłość konsumencka może pozwolić Ci na uniknięcie spłaty długów.

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest spłacenie wierzycieli i pomoc w pozbyciu się długów, a nie zwolnienie dłużnika z obowiązku ich spłaty. Nie należy więc oczekiwać, że sąd złagodzi wymagania dotyczące spłaty długu, chyba że przedstawi się dowody na to, że naprawdę nie stać nas na jego spłatę.

Jeśli składasz wniosek o ogłoszenie upadłości, nie masz żadnych aktywów, takich jak samochód, dom czy konto bankowe, i jeśli przyczyną Twojego zadłużenia są czynniki niezależne od Ciebie, takie jak pandemia koronawirusa, to sprawa Twojego bankructwa zostanie dość szybko rozpoznana.

Jeśli wyżej wymienione warunki nie występują w Twojej sytuacji, złożenie wniosku o upadłość z pewnością nie spowoduje, że uciekniesz przed spłatą wszystkich długów.

Zawieszenie działań windykacyjnych i egzekucyjnych oznacza, że nie będą pobierane żadne opłaty windykacyjne, odsetki, pisma ani inne komunikaty, nie będą pobierane żadne opłaty windykacyjne, nie będą udzielane żadne kredyty na spłatę zadłużenia w miejscu zamieszkania, pracy i innych aktywach.

Sąd może jednak w tym przypadku cofnąć się o co najmniej 10 lat, aby sprawdzić, czy dana osoba świadomie podjęła kroki w celu utraty lub zbycia majątku, aby go ukryć. Jeśli posiadacie majątek, który był waszą wspólną własnością, lub jeśli zawarliście porozumienie co do przeznaczenia pieniędzy zdeponowanych na wspólnym koncie, a porozumienie to nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami – na przykład jeden z partnerów wypłaca więcej niż drugi.

Pamiętaj, że po uzyskaniu ochrony przed upadłością Twoja sytuacja finansowa ustabilizuje się, co pozwoli Ci rozpocząć nowy etap życia bez długów.