Bank Pocztowy – Zwrot prowizji

Bank Pocztowy – Zwrot prowizji W marcu tego roku zgłosił się do nas pan Michał, który od wielu lat był klientem Pociągłej. Swoje kredyty spłacał wcześniej, korzystając z konsolidacji lub z własnych oszczędności. Przez przypadek dowiedział się, że bank może

Bank Pocztowy – Zwrot prowizji

Bank pocztowy - Zwrot prowizjiBank Pocztowy – Zwrot prowizji

W marcu tego roku zgłosił się do nas pan Michał, który od wielu lat był klientem Pociągłej. Swoje kredyty spłacał wcześniej, korzystając z konsolidacji lub z własnych oszczędności. Przez przypadek dowiedział się, że bank może odzyskać pieniądze za niektóre z jego kredytów, które wcześniej spłacił. Niestety, odrzuciła wniosek i odrzuciła jego wezwanie do zapłaty.

Na podstawie umowy, którą miał przed sobą pan M, następnego dnia przelaliśmy kwotę 2008,45 zł na konto pana M.

Jaki powinien być następny krok wnioskodawcy? Wydaje się, że Bank Pocztowy będzie skłonny do ponownego rozważenia swojej decyzji i uwzględnienia wniosku, biorąc pod uwagę, że bank jest prawnie zobowiązany do rozpatrywania roszczeń klientów zgodnie z przepisami prawa.

W odpowiedzi na otrzymane przez Bank Pocztowy S.A. skargi, pragniemy stwierdzić, że zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt ulega obniżeniu o koszty, które dotyczą okresu, o który umowa została skrócona, nawet jeżeli konsument poniósł te koszty przed spłatą całej kwoty. Z przepisu ustawy wynika więc jednoznacznie, że skoro wcześniejsza spłata powoduje obniżenie oprocentowania kredytu, to od oprocentowania kredytu należy odliczyć wszystkie koszty związane z okresem, o który umowa została skrócona, nawet jeśli zostały one poniesione przed spłatą kredytu.

Jednym z głównych problemów w nowym środowisku ekonomicznym jest zapewnienie klientom lepszej obsługi przy kosztach, które nie zależą od długości trwania umowy kredytowej. Dobrym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest pobieranie procentu, który pokryje koszty wynikające z działań, za które jesteś odpowiedzialny, a nie z warunków zawieranej umowy. Nie ma potrzeby wdawać się w długie, skomplikowane dyskusje na temat procentów, jeśli klienci dobrze wykorzystają Twoje usługi, które będą ich kosztować mniej pieniędzy.

Zgodnie z warunkami prawnymi zawartymi przez bank w umowie, opłata za uruchomienie kredytu jest kosztem jednorazowym, zależnym od kwoty przyznanego kredytu. Fakt, że kredyt został spłacony, nie ma na to wpływu. Wysokość prowizji zależy od kwoty udzielonego kredytu. W umowie nie ma mowy o procentowej wysokości prowizji.

Bank dokonał rozliczenia kredytu zgodnie z literalnym brzmieniem art. 49 ustawy. Bank nie będzie się zatem wypowiadał, co rozumie przez dosłowne brzmienie ustawy. Jednak jego interpretacja i wynikające z niej orzeczenia sądowe potwierdziły, że rozliczenie kredytu było słuszne.

W związku z opinią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2019 roku Bank Hiszpanii otrzymał pismo z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej informujące o zgodzie Trybunału na to, by banki akceptowały ryzyko, jeśli pieniądze klientów są przechowywane na rachunkach banku, a nie wysyłane bezpośrednio do klienta.

W świetle przytoczonych faktów Bank nie znajduje podstaw do uwzględnienia żądania w przedstawionej formie.

Michał zwrócił się do nas o pomoc w spłacie długu, który został mu udzielony w banku. Wykupiliśmy dla niego dług od banku, wypłacając mu w ten sposób kwotę 2008,45 zł. Kwota ta została przelana na jego konto bankowe następnego dnia.